هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ویاگرا - Viagra

تعداد بازدید : 1367

رده بارداری : B

موارد مصرف :

ايـن درو از راه خـوراكي بـراي درمـان اختلالات نعوظ در مردان مصرف مي شود.

مكانيـسم اثـر:

ویاگرا(سـيلدنافيل) يـك مهـار كننـده آنـزيم فسفودي استراز تيپ 5 مي باشد.

فارماكوكينتيك:

ویاگرا(سيلدنافيل)به سـرعت از راه خـوراكي جذب مي شـود و فراهمـي زيـستي آن تقريبـا 40% مـي باشد. اوج غلظت پلاسمايي دارو پـس از 30-120 دقيقـه حاصل مي شود . سرعت جذب دارو در صورت مـصرف بـا غذا كاهش مي يابد . حدود 96% از دارو بـه پـروتئين هـا ي پلاسما پيوند مي يابد . دارو در كبد متابوليزه شده و نيمـه عمر آن 4 ساعت اسـت . ویاگرا(سـيلدنافيل) بـصورت متابوليـت و عمدتا از طريق مدفوع دفـع مـي شـود . كليـرانس دارو در بيماران مسن و بيماران مبتلا بـه نارسـايي هـاي كبـدي و كليوي كاهش مي يابد.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه نارسايي شديد كبـد، اخـتلالات خـونريزي دهنـده، زخـم شديد گوارشي، كاهش فـشار خـون، سـابقه حملـه اخيـر قلبي، انفاركتوس ميوكارد، آريتمي مخاطره آميـز، آنـژين غيــر پايــدار، نارســايي قلبــي، اخــتلالات شــبكيه ماننــد retinitis pigmentosa نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيمــاران مبــتلا بــه نارســايي كليــه و كبــد، اخــتلالات هماتولوژيــك و آناتوميــك (ممكــن اســت بيمــاران را در معرض خطر پرياپيسم قرار دهد).

عوارض جانبي :

سردرد، برافروختگـي و ديـس پپـسي، اختلالات بينايي، سرگيجه، احتقان بيني، اسـهال ، تهـوع، اســتفراغ، تــورم پلــكهــا، درد و قرمــزي چــشمهــا، درد عضلاني، بثورات جلدي، عفونت مجاري ادراري و عـوارض قلبي عروقي از عوارض مصرف اين دارو مي باشد.

تداخلهاي دارويي :

ویاگرا(سيلدنافيل)، ممكـن اسـت اثـرات كاهنده فشار خـون نيتـرات هـا را تـشديد نمايـد . مقـادير مصرف استاندارد ویاگرا(ویاگرا(سيلدنافيل))نبايـد بـا فاصـله 4 سـاعت از مصرف يك داروي مسدود كننده گيرنده آلفا، تجويز شود، زيرا ممكن است سبب كاهش علا متي فـشار خـون شـود . مــصرف همزمــان ســيلدنافيل بــا داروهــاي مهاركننــده ســــيتوكروم P450 ايزوآنــــزيم CYP3A4، ماننــــد سايمتيدين، اريترومايسين، ايتراكونـازون و كتوكونـازول و مهار كننده هاي پروتئاز HIV ممكن است سـبب كـاهش كليرانس ویاگرا(سيلدنافيل)شود و لذا كاهش مقدار مـصرف ايـن داروها توصيه مي شود.

نكات قابل توصيه :

بيماراني كه مبتلا بـه سـرگيجه و اختلالات بينايي هستند، بايد از رانندگي و كار با ماشـين آلات خطرناك خودداري كنند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف معمول دارو 50 ميلـي گـرم است كه حدود يكساعت قبل از مقاربـت جنـسي مـصرف مي شود . مقدار مصرف بر اساس پاسخ بيمار ممكن اسـت افـزايش يـا كـاهش يابـد. حـداكثر مقـدار مـصرف 100 ميلـيگـرم اسـت. ايـن دارو نبايـد بـيش از يكبـار در روز مصرف شود . در بيماران مسن، مقدار اوليـه توصـيه شـده 25 ميلي گرم مي باشد.

اشكال دارويي:

(Tablet: 25 mg, 50 mg, 100 mg (as Citrate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد