هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

وارفارین سدیم - WARFARIN SODIUM

تعداد بازدید : 1161

رده بارداری : X

موارد مصرف :

اين دارو براي پيشگيري از آمبـولي در بيمــاري روماتيــسمي قلــب و فيبريلاســيون دهليــزي، پيـشگيري از تـشكيل لختـه پـس از نـصب دريچـههـاي مـصنوعي قلـب، پيـشگيري و درمـان ترومبـوز وريـدي و آمبولي ريوي وحملات ايسكميك گذرا مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

وارفارين مانند سـاير دارو هـا ي خـوراكي ضدانعقاد خون، داراي اثر غيرمـستقيم ضـدانعقادي اسـت وازطريق مهار ساخت فاكتورهاي انعقادي ,X, IX, VII II دركبد ودرمسير و وابسته بـه ويتـامين K اثـر خـودرا اعمال ميكند.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در مـوارد زيـر نبايـد مصرف شود:

تهديد به سقط جنين يا سقط ناقص، آنوريسم، خـونريزي فعال، خـونريزي مغـزي نخـاعي، جراحـي اخيـر اعـصاب، جراحـي اخيـر چـشمهـا يـا سـاير جراحـيهـاي عمـده، ديسكرازي خوني، هموفيلي، تمايل به خـونريزي، افـزايش شديد و كنترل نشده فشارخون، پريكارديت، آنـدوكارديت باكتريائي، حاملگي و قرحه گوارشي.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود. ديابت شديد، زايمان اخير، عيب شديد كـار كليـه، ضـربه شديد بويژه به سيستم اعصاب مركزي، ضـايعات دسـتگاه تنفسي يا ادراري، واسـكوليت شـديد، كارسـينوم احـشاء، عيب شديد كار كبد يا سـيروز، كمبـود ويتـامين C و K، بيحسي ناحي هاي، سوراخ كردن نخاع، آندوكارديت تحـت حاد باكتريائي و پليآرتريت.

عوارض جانبي :

خونريزي، حـساسيت مفـرط، بثـورات جلدي، ريزش مو، اسهال، كاهش هماتوكريت، تيره شـدن انگشتان، نكروز پوست، يرقان، اخـتلال در عملكـرد كبـد، تهوع، استفراغ و التهاب لوزالمعده با مـصرف دارو گـزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان وارفـارين بـا داروهـاي زيـرممكن اسـت اثـر ضـدانعقادي ايـن دارو را افــزايش دهــد: آلوپورينــول، آميــدارون، اســتروئيد هــاي آنابوليك، اندروژن هـا ، دارو هـا ي خـوراكي ضـدديابت (اثـر داروهاي فوق نيز ممكن است افزايش يابد )، ساليسيلات ها ازجملــــه اسيداســــتيل ساليــــسيليك، برخــــي از سفالوسپورينهـا ، كلرامفنيكـل، سـايمتدين، كلـوفيبرات، دانـــازول، دكـــستران، دي پيريـــدامول، دي ســـولفيرام، اريترومايسين، جـم فيبروزيـل، ايندومتاسـين، ايبـوپروفن، اســـــيدمفناميك، متـــــيمـــــازول, مترونيـــــدازول، اسيدناليديكسيك، اكسي فـن بوتـازون، فنـي تـوئين (ابتـدا افــزايش و ســپس كــاهش اثــر ضــد انعقــادي )، پروپيــل تيواوراسـيل، كينيـدين، سـولفوناميدهـا و هورمـونهـاي تيروئيد. همچنين مصرف همزمان دارو هاي زيربا وارفارين ممكن است اثرضدانعقادي اين دارو را كاهش دهند آنتــياســيدهــا، اسيداســكوربيك (درمقــادير زيــاد)، باربيتوراتها، كاربامازپين، گلوتميد، نفسيلين، فني تـوئين، كلستيرامين، دارو هاي خوراكي ضدبارداري (ممكـن اسـت اثــر دارو را افــزايش يــا كــاهش دهنــد )، اســتروژنهــا، گريزئوفولوين، پيريميدون، ريفامپين و ويتامين K.

نكات قابل توصيه :

1- انجام آزمون زمان پروترومبين و مراجعـ ه بـه پزشـك بطور منظم، به منظور بررسـي پيـشرفت درمـان ضـروري است.

2- ازمــصرف يــا قطــع مــصرف ســاير دارو هــا از جملــه ساليسيلاتها يا ساير دارو هايي كه نياز به نـسخه پزشـك ندارند، بدون تجويز پزشك بايد خودداري شود.

3- درصورت بروز هرگونه علامت خـونريزي، مراجعـه بـه پزشك ضروري است.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان:

بــراي درمــان معمــولي در بزرگــسالان، 5-15 mg/day براي 2-5 روز مصرف ميشود كه مقدار آن براساس نتايج آزمون پروترومبين تنظيم ميشـود . بـه عنوان مقدار نگهدارنده 2-10 mg/day مصرف ميشـود . دردرمان با مقدار كم، از راه خوراكي روزانه يك ميليگـرم مصرف ميشود.

كودكــان: مقــدار 0/05-0/35 mg/kg/day مــصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 2.5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد