هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

زاناکس - Xanax - خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید : 39708
اطلاعات دارویی

رده بارداری : D

موارد مصرف:

زاناکس(آلپرازولام) در كنترل اختلالات اضطراب يا براي تسكين كوتاه مدت علائم اضطراب و همچنين بـه عنوان داروي كمكي در درمان اضطراب همراه با افسردگي روانـي وهمچنـين در درمـان اخـتلالات پانيـك مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه خـوراكي بـه سـرعت جذب ميشود. پيوند دارو به پروتئين بسيار زياداست . اين دارو از طريـق ادرار دفـع مـيشـود. نيمـه عمـر آن بـين 11-16 ساعت مـي باشـد . زمـان شـروع اثـر دارو پـس از مصرف يـك مقداروا حـد بـه سـرعت جـذب آن و پـس از مصرف مقادير متعدد به سرعت و ميزان تجمـع دارو و بـه نوبه خود به نيمه عمر دفع و كليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها :

1- اين دارو در درمان كوتاه مدت (فقط بـه مـدت 2-4 هفته) اضطراب شديد و ناتوان كننده كـه بـا بيخـوابي يـا اختلالات سايكوتيك همراه است، مصرف ميشود.

2- بامصرف اين دارو در بيماراني كه سابقه وابستگي بـه دارو داشته و يا داراي اختلال شـديد شخـصيتي هـستند، احتمال وابستگي وجود دارد.

3- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود مسموميت شديد با الكل همراه با علائـم حيـاتي ضـعيف شده، اغماء، شوك، گل وكوم حاد با زاويه بسته يا اسـتعداد ابتلا به آن، مياستني گراو، انسداد مزمن و شديد تنفسي.

4- بنزوديازپينها ممكن است سبب ضعف تنفسي بويژه در افراد سالخورده، بشدت بيمار يا كودكان شوند . در ايـن موارد كاهش مقدارمصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

5- مصرف طولاني مدت يا مقاد ير زيـاد بنزوديـازپين هـا خطـر بـروز وابـستگيهـاي روانـي و جـسمي را افـزايش ميدهد. با وجود اين، علائم قطع مـصرف ماننـد حمـلات تـشنجي حتـي پـس از مـصرف كوتـاه مـدت آلپـرازولام بامقادير معمولي گزارش شده است.

عوارض جـانبي :

خـواب آلـودگي و منگـي در روزبعـد ازمصرف دارو، اغتـشاش شـعور ، عـدم تعـادل، فراموشـي، وابستگي به دارو، اشكال در تكلم، افسردگي، تاكي كـاردي و طـپش قلـب، تـاري ديـد، تغييـر ميـل جنـسي، كمـي فشارخون، اختلالات رفتاري، خستگي و ضـعف غيرعـادي از عوارض جانبي آن هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف توام اين دارو با الكـل يـا ساير دارو هاي مضعف CNS از جمله ضددرد هاي مخـدر، بيهوشكننـده هـا ي عمـومي، مهاركننـده هـا ي مونـوآمين اكسيداز، ضدافسردگي هاي سه حلقه اي و دارو هاي پـائين آورنده فـشارخون بـا اثـر مركـزي، ممكـن اسـت موجـب افزايش تضعيف CNS و خطر بـروز آپنـه گـردد . مـصرف همزمـان بنزوديـازپينهـا بـا ايتراكونـازول و كتوكونـازول ممكن اسـت سـبب مهارمتابوليـسم بنزوديـازپين هـا و در نتيجه افزايش غلظت پلاسمايي اين داروها شود.

نكات قابل توصيه:

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- در صورتي كـه پـس از چنـد هفتـه، اثربخـشي دارو كاهش يا بـد ، از افـزايش مقدارمـصرف بـدون مـشورت بـا پزشك بايد خودداري شود.

3- به منظور كاهش احتمال بروز علائـم قطـع مـصرف، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع شود.

 4- به علت بـروز خـواب آلـودگي، منگـي و سـرگيجه از رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري دارنـد، بايد خودداري كرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضداضـطراب، ابتـدا 0/25-0/5 ميليگرم سه بار در روز مصرف ميشود كه براسـاس نيـاز بيمار تاحداكثر 4 mg/day قابل افزايش است . به عنـوان ضدپانيك، ابتـدا 0/5 ميلـي گـرم سـه بـار در روز مـصرف مـيشـود كـه سـپس براسـاس نيـاز و تحمـل بيمـار تـا 10 mg/day افزايش مييابد.

كودكان:

به عنوان ضداضطراب، ابتدا 0/25 ميليگـرم 2 يا 3 بار در روز مصرف ميشـود و سـپس براسـاس نيـاز و تحمل بيمار افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 0.5 mg, 1 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده فریز کردن لیمو :پس از خواندن این مقاله همه لیمو هایتان را فریز خواهید کرد


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد