هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

یوهیمبین(YOHIMBINE)

کلیوی،ادراری،تناسلی

تعداد بازدید :2109

موارد مصرف :

براي درمان ناتواني جنسي در بيماران مبتلا به اختلالات عروقي و ديابت مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـا مهـار گيرنـده هـا ي آلفـا -دو آدرنرژيك باعث كاهش آزادسازي نوراپي نفرين ميشـود و لـذا فعاليـت سـمپاتيك كـاهش و فعاليـت پاراسـمپاتيك افزايش مي يابد، و به همين دليل باعث نعوظ الت تناسـلي مذكر (افـزايش جريـان وريـدي خـون و كـاهش جريـان خروجي خون آلت تناسـلي ) مـي شـود . ايـن دارو تـاثيري برتمايل جنسي بيمـار نـدارد . همچنـين بـا اثـر تحريكـي برخلق و خوي ممكن است باعث اضطراب شود.

موارد منع مصرف :

اين دارو درصورت وجود بيمـاري كليوي، قلبي، روانـي، سـابقه زخـم گوارشـي، حـساسيت مفرط به هريك از اجزاء فرآورده، و براي افراد مسن نبايـد مصرف شود.

تداخلهـا ي دارويـي :

ايـن دارو نبايـد همزمـان بـا داروهاي ضدافسردگي مصرف شود.

عوارض جانبي :

تحريك عـصبي، افـزايش فـشارخون و ضربان قلب، افـزايش فعاليـت هـا ي حركتـي، عـصبانيت و تحريكپـذيري، لـرزش، سـرگيجه حركتـي، عـصبانيت و سـردرد و عـوارض پوسـتي از عـوارض جـانبي ايـن دارو ميباشند.

مقــدار مــصرف:

يـك قـرص 3 بـار در روز مـصرف ميشود. اگر عوارض جانبي ظاهرشد، مقدار مصرف را بايد تا نيم قرص 3 بار در روز كاهش داد و سـپس بـه تـدريج مقدار را تايك قرص 3 بار در روز افزايش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد