هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

زيدوودين(ZIDOVUDINE)

تعداد بازدید : 16682

موارد مصرف :

زيدوودين، همراه با ساير دارو هاي ضد رتروويـروس، در درمـان عفونـت ناشـي از ويـروس HIV مــصرف مــيشــود. همچنــين ايــن دارو بــه تنهــايي در پيشگيري از انتقال ويـروس HIV از مـادر بـه فرزنـد در زنان بـاردار و در نـوزادان تـازه تولـد يافتـه آنـان مـصرف ميگردد.

 مكانيسم اثـر :

 ايـن دارو مهاركننـده آنـزيم نوكل ئوزيـد ريورس ترانس كريپتاز و از نظر ساختماني شبيه تيميـدين ميباشد و مانع تكثير رتروويروس هـا ي (ازجملـه ويـروس HIV)ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 جـذب ايـن دارو از مجـراي گـوارش سريع است . هرچند كه به دليـل متابوليـسم عبـور اول از كبد، فراهمي زيستي دارو حدود 65% مـي باشـد . مـصر ف غذاي چرب باعـث كـاهش ميـزان و سـرعت جـذب دارو ميشود. اين دارو از سد خوني - مغـزي و از جفـت عبـور ميكند. متابوليسم زيدووين كبدي است . نيمه عمـر دفـع دارو يك ساعت و دفع آن عمدتاً كليوي است . زيـدوودين در داخل سلول به متابوليـت فعـال تـري فـسفات تبـديل ميشود.

 موارد منع مـصرف:

 ايـن دارو در مـوارد زيـر نبايـد مصرف شود.شـمارش كـم و غيرعـادي نوتروفيـلهـا يـا هموگلـوبين، نوزادان مبتلا به زيـادي بيلـي روبـين خـون كـه نيـاز بـه روشهاي درماني غير از فتوتراپي دارند و افـزايش غلظـت سرمي ترانس آميناز.

 هشدارها :

1- در بيماران مبـتلا بـه كـاهش فعاليـت مغزاسـتخوا ن، بيماران در معرض ابتلا به لاكتيك اسيدوز، كمبـود اسـيد 12 ، در صـورت عيـب كـار كبـد و در فوليك يا ويتامين B بيماران سالخورده بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- در طول مصرف اين دارو در بيماران مبتلا بـه كـاهش فعاليت مغزاستخوان، انجام آزمون هاي خون هـر 2 هفتـه يك بار در 3 ماهه اول دوره درمان و حداقل هر ماه يكبـار در ادامه درمـان ضـروري اسـت . در صـورتي كـه ذخيـ ره مغزاستخوان در بيمار خوب باشد، انجام آزمون هاي خوني در فواصل 1-3 ماه توصيه ميشود.

 3- در صورت بروز كم خوني يا علائم كاهش فعاليت مغـز استخوان، كاهش مقدار مصرف يا قطع موقت مـصر ف دارو ممكن است ضروري باشد.

 4- در صـورت بـروز هپاتومگـالي پيـشرونده يـا افـزايش غيرعادي غلظت سرمي آمينوترانـسفراز مـصرف ايـن دارو بايد قطع شود. 5- در صورت بروز كم خوني، ممكن است انتقال خون بـه بيمار ضروري باشد.

 عوارض جانبي :

 كم خوني، نوتروپني يا لكوپني، تهـوع، استفراغ، بي اشتهايي، دردشكم، سوء هاضمه، اسـهال ، نفـخ شكم، سردرد، تب، بثورات جلدي، پارستزي، دردعـضلات، نوروپاتي، سرگيجه، بـي خـوابي يـا بـدخوابي و بيحـالي از عوارض گزارش شده اين دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان زيدوودين باساير داروهاي كاهنده فعاليت مغز استخوان ممكن است سـبب تشديد اثرات اين دارو ها شود . مصرف همزمان لامي وودين و دارو هاي ضد التهاب غيراستروئيدي با زيدوودين ممكـن اســت ســبب بــروز كــم خــوني شــديد در بيمــار شــود . تريمتوپريم دفـع كليـوي ايـن دارو را كـاهش و غلظـت سرمي آن را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه:

1-دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

 2- از مصرف همزمـان سـاير دارو هـا بـا ايـن دارو بـدون دستور پزشك بايد خودداري كرد.

 3- در طول درمان با اين دارو، مراجعه منظم بـه پزشـك جهت انجام آزمونهاي خون ضروري است.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: از راه خوراكي مقدار 500-600 ميليگـرم در روز در 2-3 مقدار م نقسم مـصرف مـي شـود كـه ايـن مقدار در درمان يا پيشگيري از اختلالات نورولوژيك ناشي از ويروس HIV به 1 گرم در روز افزايش مييابد. مقدار مصرف اين دارو در زنان باردار به منظور پيـشگيري از انتقال ويروس به جنين بايد توسـط پزشـك متخـصص تعيين شود. كودكــان: مقـدار مـصرف ايـن دارو از راه خـوراكي در 2 360-480 day كودكان با سن بـيش از 3 مـاه mg/m در 3-4 مقدار منقـسم تاحـداكثر 200 ميلـي گـرم هـر 6 ساعت ميباشد كه اين مقدار در درمـان يـا پيـشگيري از اختلالات نورول وژيك ناشي از ويـروس HIV تـا حـدا كثر 18 mg/m2 هر 6 ساعت افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Capsule: 100 mg, 300 mg

Syrup: 50 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد