هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سابوکسون - suboxone

تعداد بازدید : 3487

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو بعنوان ضد درد براي تـسكين دردهاي متوسط تـا شـديد و نيـز قبـل از عمـل جراحـي تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو با تاثير بر گيرنده هاي اپيوئيـدي در CNS، روند هاي مو ثر بر ادراك درد و پاسخ بـه درد را تغييــر مــيدهــد. ايــن دارو در حقيقــت يــك پارشــيال آگونيست بر گيرنده هاي اوپيوئيدي است . ممكن اسـت تـا اندازهاي سبب تغييراتي در آزادشدن واسطه هـاي عـصبي مختلف از اعصاب آوراني شود كـه بـه محـرك هـاي دردزا حساس هستند.

فارماكوكينتيك:

غلظت پلاسمايي ايـن دارو 5 دقيقـه پس از تزريق عضلاني به حداكثر ميرسد . نيمـه عمـر دارو حدود 3 ساعت است . متابوليسم دارو كبدي است . جـذب دارو از راه عـضلاني بـسيار سـريع بـوده و پيونـد دارو بـه پروتئينهاي پلاسما بـسيار زيـاد اسـت . دارو عمـدتاًاز راه صفرا و مدفوع دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود اسهال بـه دليـل مسموميت و ضعف شديد تنفسي، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درموارد كاهش فشارخون، كم كاري تيروئيد، آسـم و كاهش ذخيره تنفسي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- برخلاف بيشتر دارو هـاي اپيوئيـدي فقـط بخـشي از اثرات اين دارو توسط نالوكسون خنثي ميشود.

3- ازمصرف اين دراو در موقع حمله آسمي بايد اجتناب شود.

4- مصرف اين دارو در معتـادان بـه مـواد شـبه مـرفين ميتوانـ دموجب بـروز علائـم سـندرم قطـع داروي مخـدر گردد.

عوارض جانبي :

تهوع و اسـتفراغ (بخـصوص در شـروع مصرف دارو )، يبوست و خواب آلـودگي از عـوارض جـانبي دارو هس تند. مقادير زياد اين دارو موجب تضعيف تنفـسي و افت فشارخون، اشكال در ادراركـردن، اسپاسـم مجـاري ادراري و صــفراوي، خــشكي دهــان، تعريــق، ســردرد، برافروختگي صورت، سرگيجه، كاهش ضربان قلب، تـپش قلب، افت فشارخون وضعيتي، كاهش دماي بدن، هـذيان، تنگي مردمك چشم، خماري، تغيي ر خلق و خو، وابستگي، بثورات جلدي، كهير و خارش ميشود.

تداخلهاي دارويي :

دارو هاي ضدجنون اثرات تسكين دهنده و كاهش فشارخون اين دارو را افزايش مـي دهنـد . داروهاي ضداضطراب اثر تسكين بخش اين دارو را افزايش مـيدهنـد. ايـن دارو بـا اثـرات گوارشـي متوكلوپراميـد و سيزاپرايد مقابله مـي كنـد . مـصرف ايـن دارو همزمـان بـا داروهاي مضعف CNS ممكن است باعث افـزايش ضـعف CNS و دپرسيون تنفسي شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش ازمقـدار توصـيه شـده، مـصرف شود.

2- در صورت عدم حصول پاسخ درماني مطلوب پـس از چندهفته، مقدارمصرف دارو را بدون مـشورت بـا پزشـك نبايد افزايش داد.

3- از مصرف فرآورده هاي حاوي الكل و سـاير دارو هـاي مضعف CNS با اين دارو بايدخودداري شود.

4- درصورت بروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي، منگـي يـا احساس سرخوشي بايد احتياط نمود.

5- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود . قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است لازم باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگــسالان:

مقــدار 200-400 ميكروگــرم هــر 6-8 ساعت از راه زيرزباني مصرف ميشود.

كودكان:

دركودكـان بـا وزن 16-25 كيلـوگرم، مقـدار 100 ميكروگـرم، در كودكـان 25-37/5 كيلـوگرم مقـدار 200 ميكروگرم و در كودكان 37/5-50 كيلـوگرم مقـدار 200-300 ميكروگرم مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

مقدار 0/3 ميليگرم حداقل هـر 6 سـاعت در صورت نياز عضلاني يا وريدي آهسته تزريق مـي شـود . درصورت نياز، مقدار 0/3 ميليگرم 30-60 دقيقه پـس از مقدار اوليه، مصرف ميشود.

كودكان:

در كودكـان 2-12 سـال، 2-6 mcg/kg هـر 4-6 ساعت در صورت نيـاز عـضلاني يـا وريـدي آهـسته تزريق ميشود.

اشكال دارويي :

Sublingual Tablet/Capsule: 0.4 mg

Injection: 0.3 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد