star گروه دارويي - داروهای بیهوشی

موارد مصرف و عوارض تيوپنتال(THIOPENTAL)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :989
رده بارداری : C موارد مصرف : تيوپنتال بـه طـور عمـده بـراي القـاي بيهوشي عمومي و بـه تنهـايي بـه عنـوان بيهـوش كننـده وريدي در اعمال جراحي كوتاه مدت كه حداقل تحريكات دردناك رادارند،

موارد مصرف و عوارض كتامين(KETAMINE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1067
موارد مصرف : كتامين به عنوان يك بيهـوش كننـده عمومي براي اعمال جراحي يا تشخيص كوتاه مدت كه به شل شدن عضلات اسكلتي نياز ندارند، مـصرف مـي شـود . كتامين همچنين به عنوان داروي كمكي همـراه بـا

موارد مصرف و عوارض اتوميديت(ETOMIDATE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1543
رده بارداری : C موارد مصرف : اتوميديت يك داروي بيهـوش كننـده است كه براي القا بيهوشي مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اتوميديت يك خوا بآور كوتـاه اثـر اسـت كه احتمالاًاثراتي مشابه GABA

موارد مصرف و عوارض سووفلوران(SEVOFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :2346
موارد مصرف : اين دارو بـراي القـا و حفـظ بيهوشـي عمومي بكارميرود. فارماكوكينتيك: اين دارو از طريق ريه هـا بـه سـرعت وارد جريان خون ميشود. تقريبـاً 5% سـووفلوران توسـط P450 2E1 متابولي

موارد مصرف و عوارض نيتروزاكسايد(NITROUS OXIDE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1077
موارد مصرف : نيتروزاكسايد به عنوان بيهـوش كننـده براي القاء و ادامـه بيهوشـي مـصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنين با مقادير مصرف كم دراعمال جراحي سـزارين و زايمان واژينال مصرف ميشود. اين

موارد مصرف و عوارض ايزوفلوران(ISOFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1162
موارد مصرف : ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك: حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) ايزوفلـوران هنگـام مـصرف بـا اكـسيژن 1/15% و هنگـام مص

موارد مصرف و عوارض هالوتان(HALOTHANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1016
موارد مصرف : هالوتان به عنوان بيهوش كننـده بـراي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك: حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) هالوتان هنگام مصرف با اكسيژن 0/75% و هنگام مـصرف با نيتر

موارد مصرف و عوارض اتر(ETHER)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1191
موارد مصرف : اتر بـه عنـوان داروي بيهـوش كننـده استنشاقي مصرف ميشود. فارماكوكينتيك: حداقل غلظت آلوئولي (MAC) اتـر 1/92% است. موارد منع مصرف : دربيماران مبتلا به ديابـت، عيـب ك

موارد مصرف و عوارض انفلوران(ENFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1172
رده بارداری : B موارد مصرف : انفلوران بعنوان بيهـوش كننـده بـراي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. انفلوران همچنين با مقادير مصرف كم به عنوان مكمـل بيهوشـي عمـومي در طول زايمان در عمل

موارد مصرف و عوارض پروپوفول - PROPOFOL

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :20
رده بارداری : C موارد مصرف : پروپوفـول يـك داروي بيهـوش كننـده است كه به منظور القاء وادامه بيهوشي مـصرف مـي شـود . ايــن دارو همچنــين بــراي ايجــاد تــسكين در حــين مراقبــتهــاي

موارد مصرف و عوارض پروپافول - Propofol

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1845
موارد مصرف پروپافول برای بیهوشی عمومی و سدیشن قبل از عمل و تنفس مصنوعی استفاده می‌شود. پروپافول در بسیاری از موارد به دلیل برگشت هوشیاری سریعتر جایگزین تیوپنتال شده است مکانیسم اثر
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد