star گروه دارويي - ضد پارکینسون

موارد مصرف و عوارض آپومرفين - APOMORPHINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :843
رده بارداری : C موارد مـصرف : آپـومرفين بـراي تـشخيص افتراقـي سندرم پاركينسون ايديوپاتيك استفاده ميشود. همچنين براي تشخيص پاسخ دهي سيستم دوپامي نرژيـك در انـواع سندرم پاركينسون بـه

موارد مصرف و عوارض سیلژیلین (SELEGILINE)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :987
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو همراه با لوودوپا يا لوودوپا -C جهت درمان بيماري پاركينسون اديوپاتيك به كارميرود. مكانيسم اثر : اين دارو با مهار غيرقابـل برگـشت آنـزيم مون

موارد مصرف و عوارض روپینیرول(ROPINOROLE)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1025
موارد مصرف : اين دارو بـراي درمـان علائـم بيمـاري پاركينسون ايديوپاتيك بكارميرود. مكانيسم اثر : اين تركيب يك آگونيـست غيرارگـوليني گيرندههاي دوپامين بو ده كه نسبتاً اختصاصي و ب

موارد مصرف و عوارض لوودوپا(LEVODOPA)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1127
موارد مصرف : لوودوپا براي تـسكين علائـم و بهبـود كنتــرل عــضلات در درمــان پاركينــسون ايــديوپاتيك، پاركينسون postencephalitic و پاركينـسون علامتـي وهمچنـين پاركينـسون ناشـي از تـصلب شـرائ

موارد مصرف و عوارض تری هگزيفنيديل(TRIHEXYPHENIDYL)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1046
موارد مصرف : تري هگزيفنيديل در درمـان بيمـاري پاركينسون و كاهش عوارض خارج هرمي ناشي از دارو هـا (به جز ديسكنزي ديررس) تجويز ميشود. مكانيــسم اثــر: ايــن داروهــا بــا مهــار گير

موارد مصرف و عوارض ادروفونيوم کلرايد(EDROPHONIUM CHLORIDE)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1297
موارد مصرف : اين فـرآورده بـراي تـشخيص افتراقـي مياستني گراو، عامل كمكـي در ارزيـابي نيـاز درمـاني در بيماران متبلا به مياستني گرا و، ارزيـابي درمـان اورژانـس درحمـلات مياسـتنيك مـصرف

موارد مصرف و عوارض كابرگولين - CABERGOLINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :2374
کابرگولین و بارداری,کابرگولین و قاعدگی,کابرگولین و تخمک گذاری,قرص کابرگولین برای قطع شیردهی,قرص کابرگولین خارجی,مصرف طولانی مدت کابرگولین,قیمت قرص کابرگولین,قیمت قرص کابرگولین خارجی

موارد مصرف و عوارض بيپريدين - BIPERIDEN

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1096
رده بارداری : C مــوارد مــصرف : بيپريــدين در درمــان بيمــاري پاركينسون و علائم خارج هرمي ناشـي از دارو هـا (غيـر از اختلالات حركتي ديررس) تجويز ميشود. مكانيسم اثر : اين دار

موارد مصرف و عوارض بنزتروپين مسیلات - BENZTROPINE MESYLATE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1347
مــوارد مــصرف : بنزتــروپين در درمــان بيمــاري پاركينسون و علائم خارج هرمي ناشي از دارو هـا (بغيـر از اختلالات حركتي ديررس) تجويز ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو بـا انـسداد نـسب

موارد مصرف و عوارض آمبنونيوم کلرايد - AMBENONIUM CHLORIDE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :912
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان مياستني گراو بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو از هيدروليز شدن استيل كولين توسط استيل كولين استراز جلوگيري ميكند و درنتيجـه انتقال تكانه هاي

موارد مصرف و عوارض آمانتادين - AMANTADINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1131
رده بارداری : C موارد مصرف : آمانتادين به تنهايي يا همـرا بـا سـاير داروهاي آنتي كولينرژيك براي درمان بيماري پاركينـسون بكار ميرود. بعلاوه، اين دارو بمنظور پيـشگيري و درمـان عفونتها
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد