star گروه دارويي - ضد میگرن

موارد مصرف و عوارض تانــاميگــرن(TANAMIGRAIN)

ضد میگرن تعداد بازدید :1272
مــوارد مــصرف: كپــسول تانــاميگــرن بــه عنــوان پيشگيريكننده حملات ميگرني بكار ميرود. مكانيسم اثر : گيـاه مو جـود در ايـن فـرآورده احتمـالاً ازطريق مهار آزادسازي گرانول هـا

موارد مصرف و عوارض سوماتریپتان (SUMATRIPTAN)

ضد میگرن تعداد بازدید :972
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو بـراي درمـان سـردرد هـاي حــادميگرني در بيمــاراني بكــارميرود كــه ضــددردهــا و داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي قادر به تخفيـف كـافي درد در آ

موارد مصرف و عوارض ارگوتامین سی-ERGOTAMINE – C

ضد میگرن تعداد بازدید :1918
رده بارداری : X موارد مـصرف : تركيـب ارگوتـامين و كـافئين بـراي درمان سردرد هاي عروقي، مانند حمـلات حـاد ميگـرن و ياانواع ميگرن كه به ساير دارو هاي ضددرد پاسخ نميدهد، استفاده ميگردد.

موارد مصرف و عوارض ارگوتامین تارترات(ERGOTAMINE TARTRATE)

ضد میگرن تعداد بازدید :1091
رده بارداری : X موارد مصرف : اين دارو در درمان سردرد هاي عروقـي مانندميگرن و سردردهاي خوشهاي مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك: جـذب دارو از راه خـوراكي آهـسته است. پيوند دارو به پرو

موارد مصرف و عوارض دي هيدرو ارگوتوکسين(DIHYDROERGOTOXIN)

ضد میگرن تعداد بازدید :952
موارد مصرف : اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در معالجه بيماران سالخورده مبتلا به زوال خفيف تا متوسط عقل بكار ميرود. هشدارها: اين دارو در بيمـاران مبـتلا بـه براديكـاردي شديد بايد

موارد مصرف و عوارض دی هیدروارگوتامین(DIHYDROERGOTAMINE)

ضد میگرن تعداد بازدید :1633
رده بارداری : X موارد مصرف : اين دارو در درمان سردرد هاي عروقـي مانندميگرن، درمان كمـي فـشارخون در حالـت ايـستاده ناشي ازعوامل مختلف مانند بي كفـايتي اعـصاب خودكـار و بيحسي استفاده م
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد