star گروه دارويي - ضد انگل

موارد مصرف و عوارض تريكلابندازول - TRICLABENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :1658
قرص تریکلابندازول,شربت تریکلابندازول,قرص تریکلابندازول انسانی,آلبندازول دامی,نیکلوزاماید,قرص هپاتک,کلوزانتل دامپزشکی,شربت کلوزانتل

موارد مصرف و عوارض تيابندازول - THIABENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :1697
طریقه مصرف قرص تیابندازول,قارچ کش تیابندازول,سم تیابندازول,درمان استرونژیلوئیدس استرکورالیس,ایورمکتین انسانی,ایورمکتین برای سگ,ایورمکتین حیوانی,مبندازول

موارد مصرف و عوارض پيروينيوم - PYRVINIUM

ضد انگل تعداد بازدید :5233
موارد مصرف : اين دارو در درمـان آلـودگي بـه كـرم سنجاقي (انتروبياز يا كرمك) مصرف ميشود. مكانيسم اثر : به نظر ميرسـد ايـن دارو مـانع اسـتفاده انگل از كربوهيدراتهاي اگزوژن ميشود.

موارد مصرف و عوارض پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :2052
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسم

موارد مصرف و عوارض پيرانتل - PYRANTEL

ضد انگل تعداد بازدید :2588
رده بارداری : A موارد مصرف : اين دارو برعليه كرم هاي گرد (ازجملـه آســكاريس)، كــرمهــاي نخــي، تريكواســترونژيلوئيدس، تريشينوز بافتي و كرمهاي قلابدار مصرف ميشود. مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض پريماکين - PRIMAQUINE

ضد انگل تعداد بازدید :918
موارد مصرف : اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در درمان مالاريا ناشي از پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم اوال بعد از درمان با كلروكين، به منظور ريشه كني مراحل كبدي بيماري مصرف ميشود. مكا

موارد مصرف و عوارض پرازي كوانتل - PRAZIQUANTEL

ضد انگل تعداد بازدید :3293
رده بارداری : B موارد مصرف : پـرازي كوانتـل در درمـان آلـودگي بـه كــرمهــاي پهــن و شيــستوزوما (شيــستوزومياز) مــصرف ميشود. مكانيسم اثر : به نظر مي رسد اثر ضدكرم دارو مربوط

موارد مصرف و عوارض پی پرازين - PIPERAZINE

ضد انگل تعداد بازدید :2348
رده بارداری : B مـوارد مـصرف: پـي پـرازين در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي نخي و گرد مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو بـا مهـار پاسـخ عـضله كـرم بـه پيامهاي عصبي موجب فلج انگل و

موارد مصرف و عوارض پنتامیدین - PENTAMIDINE

ضد انگل تعداد بازدید :1562
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمـان پنومـوني ناشـي از پنوموسيستيس كاريني، لشمانياي احشائي (كـالا - آزار )، لشمانيوز پوستي و تريپانوزومياز مصرف مي شود. هشدارها : 1- ا

موارد مصرف و عوارض نيكلوزاميد - NICLOSAMIDE

ضد انگل تعداد بازدید :1371
رده بارداری : B موارد مصرف : اين دارو در درمان آلودگي به كرم هاي پهن مصرف ميشود. مكانيسم اثر: نيكلوزاميد فسفريلاسيون اكسيداتيو را در ميتوكندري كرم هاي پهن مهار مـي كنـد و موجـ

موارد مصرف و عوارض مبندازول - MEBENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :3836
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: مبنـدازول در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي نخي، گرد، شلاقي، قلابدار مصرف ميشود. مكانيسم اثر : مبندازول موجب تخريب ميكروتوبول هاي سيتوپلاسمي انگل

موارد مصرف و عوارض لواميزول - LEVAMISOLE

ضد انگل تعداد بازدید :2120
رده بارداری : C موارد مصرف : لواميزول در درمان آلودگي به كرم هاي گرد، به ويژه اسكاريس، و نيز آلـودگي كـرم هـاي قلابـدار مصرف ميشود. اين دارو به عنوان محرك سيستم ايمنـي بدن در بيماري ها

موارد مصرف و عوارض يدوكينول - IODOQUINOL

ضد انگل تعداد بازدید :2500
موارد مصرف : يدوكينول به تنهايي در درمان آميبياز رودهاي در ناقلين بدون ع لامت كيست آميب (ديلوكسانيد ارجحيت دارد ) و همراه با مترونيدازول در درمان آميبيـاز حادمصرف ميشود. اين دارو همچني

موارد مصرف و عوارض ديلوكسانيد - DILOXANIDE

ضد انگل تعداد بازدید :1359
موارد مـصرف : ديلوكـسانيد بـه تنهـايي در درمـان آميبياز رودهاي در ناقلين بدون علامت كيـست آميـب در مدفوع و به همراه مترونيـدازول در در مـان آميبيـاز حـاد مصرف ميشود. فارماكوكينتيك:

موارد مصرف و عوارض دهيدروامتين - DEHYDROEMETINE

ضد انگل تعداد بازدید :894
مــوارد مــصرف: دهيــدروامتين در درمــان آميبيــاز (درصورت عدم پاسخ بيمار به مترونيـدازول ) و بـه عنـوان ضدكرم در درمان آلودگي به فاسيولا مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو يـك مـ

موارد مصرف و عوارض بفنيوم هيدروکسي نافدوات - BEPHENIUM

ضد انگل تعداد بازدید :842
موارد مصرف : اين دارو درمان آلودگي بـه كـرم هـاي قلابدار گونة آنكيلوستوم دئودنال، كرم هـاي گـرد، ماننـد آسكاريس (به ويژه همراه با آلودگي به كرم هاي قـلاب دار) و گونههاي تريكوسترونژيلوس م

موارد مصرف و عوارض آلبندازول - ALBENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :2488
رده بارداری : C مــوارد مــصرف : آلبنــدازول يــك داروي ضــدكرم وسيع الطيف است و ازنظرساختمان و اثرمشابه مبنـدازول ميباشد. اين تركيب به عنـوان داروي كمكـي همـراه بـا جراحـــي كيـــس
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد