star گروه دارويي - ضد ویروس

موارد مصرف و عوارض اکتووکس - actovex

ضد ویروس تعداد بازدید :585
اکتووکس چیست,قیمت اکتووکس,عوارض تزریق اکتووکس,محل تزریق اکتووکس,نحوه تزریق آمپول اکتووکس,نحوه تزریق اکتووکس,امپول actovex,اکتووکس و سینووکس

موارد مصرف و عوارض زيدوودين(ZIDOVUDINE)

ضد ویروس تعداد بازدید :16538
موارد مصرف : زيدوودين، همراه با ساير دارو هاي ضد رتروويـروس، در درمـان عفونـت ناشـي از ويـروس HIV مــصرف مــيشــود. همچنــين ايــن دارو بــه تنهــايي در پيشگيري از انتقال ويـروس HIV از مـاد

موارد مصرف و عوارض اسـتاوودين (STAVUDINE)

ضد ویروس تعداد بازدید :16801
موارد مصرف : اين دارو همراه با سـاير دارو هـاي ضـد رتروويروس در درمان عفونت HIV مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : اسـتاوودين يـك نوكلئوزيـد صـناعي بـا ساختماني شبيه تيميدين است كه از طر

موارد مصرف و عوارض ريبـاويرين (RIBAVIRIN)

ضد ویروس تعداد بازدید :17022
موارد مصرف :  ايـن دارو بـصورت خـوراكي همـراه بـا اينترفرون آلفا در درمان هپاتيت C مزمن مصرف ميشود.  مكانيسم اثـر : ريبـاويرين يـك نوكلئوزيـد صـناعي بـا ساختماني شبيه گوانين

موارد مصرف و عوارض نــويراپين (NEVIRAPINE)

ضد ویروس تعداد بازدید :893
موارد مصرف :  ايـن دارو همـراه بـا حـداقل دو داروي ضد رتروويـروس ديگـر در درمـان عفونـت پيـشرونده يـا پيشرفته HIV مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر :  نــويراپين يــك مهاركننــده آ

موارد مصرف و عوارض نلفیناویر(NELFINAVIR)

ضد ویروس تعداد بازدید :30778
موارد مصرف :  اين دارو همراه با سـاير دارو هـا ي ضـد رتروويروس، در درمان عفونت HIV مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  اين دارو يك مهاركننده پروتئاز با فعاليت ضدويروس HIV ميباشد. &n

موارد مصرف و عوارض لاميووديـن(LAMIVUDINE)

ضد ویروس تعداد بازدید :17088
موارد مصرف :  لاميووديـن، معمـولاً همـراه بـا سـاير داروهاي ضد رتروويروس، بـراي درمـان عفونـت ناشـي از ويروس HIV مصرف ميشود. اين دارو در درمان هپاتيت B مزمن نيز مصرف ميگردد.  مكان

موارد مصرف و عوارض گانسيكلوير(GANCICLOVIR)

ضد ویروس تعداد بازدید :914
موارد مصرف :  اين دارو فقط در درمـان و فرونـشاندن عفونــتهــاي تهديدكننــده زنــدگي يــا بينــايي ناشــي از سـايتومگالوويروسهـا (CMV) در بيمـاراني كـه دچـار اختلال سيستم ايمني هستند (ا

موارد مصرف و عوارض آيدوكـسوريدين(IDOXURIDINE)

ضد ویروس تعداد بازدید :737
موارد مـصرف :  آيدوكـسوريدين در درمـان كراتيـت ناشي از ويروس هرپس سـيمپلكس (تبخـال ) بـه صـورت موضعي در چشم مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  اين دارو به دليـل شـباهت بـا تيميـدي

موارد مصرف و عوارض تري فلوريدين (TRIFLURIDINE)

ضد ویروس تعداد بازدید :759
موارد مصرف : تري فلوريدين در درمان التهـاب بافـت پوششي ملتحمه از نوع اوليه و نيز التهاب عودكننده بافت پوششي قرنيه و ملتحمه ناشي از ويروس تبخـال بـه كـار ميرود. اين دارو ممكن است نزد نوع 1 و

موارد مصرف و عوارض تامیفلو - Tamiflu

ضد ویروس تعداد بازدید :1867
رده بارداری : C موارد مـصرف : ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از ابتلاي به آنفلـو انزاي نـوع A و B در بيمـاران در معـرض خطر مصرف ميشود. مكانيـــسم اثـــر : تامیفلو(اوســـلتاميوي

موارد مصرف و عوارض اسلتاميوير - Oseltamivir

ضد ویروس تعداد بازدید :2103
رده بارداری : C موارد مـصرف : ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از ابتلاي به آنفلـو انزاي نـوع A و B در بيمـاران در معـرض خطر مصرف ميشود. مكانيـــسم اثـــر : اوســـلتاميويـــر پــ

موارد مصرف و عوارض اینترفرون بتا1آ - INTERFERON BETA 1A

ضد ویروس تعداد بازدید :1394
موارد مـصرف : ايـن فـرآورده بـراي درمـان اشـكال عودكننده مولتيپل اسكلروزيس و كاهش ميـزان ناتوانـائي فيزيكي و كاهش تشديد بيماري مصرف ميشود. مكانيسم اثر :  اينترفرون beta-1a گليكـ
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد