star گروه دارويي - آنتی بیوتیک

موارد مصرف و عوارض لووفلوکساسین - Levofloxacin | قرص لووفلوکساسین

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :874
لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولونها است.لووفلوکساسین برای درمان عفونت استفاده می شود.

موارد مصرف و عوارض ایپاسین - IPACIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :556
اطلاعات دارویی آممیکاسین مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض سيكلوســرين(CYCLOSERINE)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1024
موارد مـصرف : ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل درمواردعفونـت مقـاوم بـه دارو هـاي انتخـاب اول مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : سيكلوســرين يــك آنتــي بيوتيــك وسيعالطيف

موارد مصرف و عوارض پارومومايـسين(PAROMOMYCIN)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :849
مـوارد مـصرف: پارومومايـسين يـك آنتـيبيوتيـك آمينوگليكوزيــد اســت كــه از راه خــوراكي در درمــان عفونتهاي تك ياختهاي ماننـد آميبيـاز رودهاي مـصرف ميشود. اين دارو همچنين بـراي كـاهش

موارد مصرف و عوارض باکتیماید - سولفاستامید

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :40003
ترکیب:هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی باکتیماید حاوی  10 یا 20 گرم سولفاستامید سدیم به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:سولفاستامید

موارد مصرف و عوارض جنتکس(جنتامایسین)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :2712
ترکیب:هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی جنتکس حاوی 0/3 گرم جنتامایسین سولفات به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:جنتامایسین در غشای سلول

موارد مصرف و عوارض کرومولین سدیم - CROMOLYN SODIUM

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1250
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان التهاب فصلي قرنيه وملتهمه بكار ميرود. مكانيسم اثر : كرومولين دگرانولاسيون ماست سل هـاي حــساس را بعــد از مجــاورت بــا آنتــي ژنهــاي خــاص

موارد مصرف و عوارض جنتامایسین - GENTAMICIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1267
رده بارداری : D موارد مصرف : جنتامايـسين در درمـان عفونـت هـاي جدي مانند سپتي سمي و سپـ سيس نـوزادان، مننژيـت و ســاير عفونــتهــاي CNS، عفونــت مجــاري صــفراوي، پيلونفريت حاد يا الت

موارد مصرف و عوارض آمیکاسین‌ - AMIKACIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :11291
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هـاي جـدي ناشي از باكتري هاي گرم منفـي مقـاوم بـه جنتامايـسين مصرف ميشود. برتري اين دارو نسبت به جتنامايسين در مقاومـت ايـن آنتـيب
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد