star گروه دارويي - آنتی بیوتیک

لووفلوکساسین - Levofloxacin | قرص لووفلوکساسین

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1345
لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولونها است.لووفلوکساسین برای درمان عفونت استفاده می شود.

ایپاسین - IPACIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :636
اطلاعات دارویی آممیکاسین مطالعه فرمائید.

سيكلوســرين(CYCLOSERINE)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1093
موارد مـصرف : ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل درمواردعفونـت مقـاوم بـه دارو هـاي انتخـاب اول مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : سيكلوســرين يــك آنتــي بيوتيــك وسيعالطيف

پارومومايـسين(PAROMOMYCIN)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :905
مـوارد مـصرف: پارومومايـسين يـك آنتـيبيوتيـك آمينوگليكوزيــد اســت كــه از راه خــوراكي در درمــان عفونتهاي تك ياختهاي ماننـد آميبيـاز رودهاي مـصرف ميشود. اين دارو همچنين بـراي كـاهش

باکتی ماید - سولفاستامید

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :41198
هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی باکتی ماید حاوی 10 یا 20 گرم سولفاستامید سدیم به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید.قطره چشمی باکتی ماید.

جنتکس(جنتامایسین)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :2800
ترکیب:هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی جنتکس حاوی 0/3 گرم جنتامایسین سولفات به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:جنتامایسین در غشای سلول

کرومولین سدیم - CROMOLYN SODIUM

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1325
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان التهاب فصلي قرنيه وملتهمه بكار ميرود. مكانيسم اثر : كرومولين دگرانولاسيون ماست سل هـاي حــساس را بعــد از مجــاورت بــا آنتــي ژنهــاي خــاص

جنتامایسین - GENTAMICIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1332
رده بارداری : D موارد مصرف : جنتامايـسين در درمـان عفونـت هـاي جدي مانند سپتي سمي و سپـ سيس نـوزادان، مننژيـت و ســاير عفونــتهــاي CNS، عفونــت مجــاري صــفراوي، پيلونفريت حاد يا الت

آمیکاسین‌ - AMIKACIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :11376
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هـاي جـدي ناشي از باكتري هاي گرم منفـي مقـاوم بـه جنتامايـسين مصرف ميشود. برتري اين دارو نسبت به جتنامايسين در مقاومـت ايـن آنتـيب
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد