star گروه دارويي - آنتي هيستامين

لتیزن - Letizen

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1046
قیمت قرص لتیزن letizen 10mg, آیا سیتریزین خواب آور است, عوارض شربت سیتریزین برای کودکان, قرص ستیریزین ناژو 10, شربت سیتریزین هر چند ساعت, آیا سیتریزین کورتون دارد, آلرآف 10, لتیزن چه قرصیه, letizen 10mg, لتیزن۱۰, قرص ایروکاست, نحوه مصرف قرص ستیریزین 10, لتيزين, قرص پردنیزولون, cetirizine قرص,

تلفست - telfast

آنتي هيستامين تعداد بازدید :3005
اطلاعات دارویی فکسوفنادین را مطالعه فرمایید.

فکسوفنادین - Fexofenadine

آنتي هيستامين تعداد بازدید :597
موارد مصرف فکسوفنادین آنتی هیستامین غیر سداتیو (آنتاگونیست رسپتورهای H1). فکسوفنادین که یک متابولیت فعال ترفنادین و یک آنتی هیستامین غیر آرام بخش می باشد

کوریزان چیست و چه کاربردهایی دارد؟

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1451
کوریزان از داروهای سرماخوردگی است که به منظور تسکین علائم سرماخوردگی و آنفولانزا مثل سرفه، درد و تب در بزرگسالان و کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زادیتن -zaditen

آنتي هيستامين تعداد بازدید :3877
اطلاعات دارویی کتوتیفن مطالعه فرمایید

زیرتک - Zyrtec

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1718
لطفاً بر روی لینک کلیک نمایید: اطلاعات دارویی سـتريزين(CETIRIZINE HCl) مطالعه فرمایید.    

ترفنـادين(TERFENADINE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :969
موارد مصرف : ترفنـادين بـراي جلـوگيري از علايـم ناشي از حساسيت، مانند تـب يونجـه و كهيـر بكـار بـرده ميشود. مكانيسم اثر : اثرضدآلرژي اين دارو ناشـي از رقابـت آن با هيستامين براي

ديمن هيدرينات(DIMENHYDRINATE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1635
موارد مصرف : ديمن هيدرينات در درمـان سـرگيجه، تهوع، بيمـاري مـسافرت و همچنـين سـرگيجه ناشـي از بيمـاريهـايي كـه بـر روي بخـش دهليـزي گـوش اثـر ميگذارند (مانند لابيرنت) به كار ميرود.

كلماستين - CLEMASTINE

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1790
موارد مصرف : كلماستين در درمان علامتـي رينيـت آلرژيــك، التهــاب آلرژيــك ملتحمــه، خــارش ناشــي از واكنشهاي آلرژيك و كهيـر و بـه عنـوان درمـان كمكـي شوك آنافيلاكتيك به كار ميرود.

سيناريزين(CINNARIZINE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1194
موارد مصرف : سيناريزين براي رفع اختلالاتـي مثـل سرگيجه، وزوز گوش، تهوع و استفراغ در بيمـاري منييـر، بيماري مسافرت، بيماري عروق محيطي و سـندرم رينـود تجويز ميشود. مكانيسم اثر: اث

نفازولین(NAPHAZOLINE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :995
موارد مصرف : نفازولين براي تسكين موقت احتقـان، خارش و تحريكات خفيف بيني و چشم ناشي از آلرژي به عوامل محيطـي، سـرماخوردگي، گـرد و غبـار، دود، بـاد، شـناوري، لنزهـاي تماسـي يـا مطالعـه و ر

نفازولين آنتازولين (Naphazoline antazoline)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1050
موارد مصرف :  اين فرآورده به منظور تخفيف تحريك يا احتقان چشم يا درمان علائم آلرژيك التهاب يا عفونـت چشم به كار ميرود.  مكانيسم اثر :  نفازولين يك آمين مقلد سمپاتيك اسـت كه ب

تی اتیل پرازین (THIETHYLPERAZINE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :2134
موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان تهـوع و اسـتفراغ مصرف مي شود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو هماننــد ســاير تركيبــات فنوتيازيني برمركز استفراغ و همچنين بر منطقه ماشـه اي گيرنده

پرومتازین(PROMETHAZINE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1244
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان علائم انواع آلرژي ها مانند آبريزش بيني، خارش، كهير، انژيـوادم واكـنش هـاي انتقــال خــون، واكــنش هــاي آنافيلاكــسي بكــار ميرود. همچ

لوراتادین - Loratadine

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1424
رده بارداری : B موارد مصرف : لوراتـادين در درمـان علامتـي ر ينيـت آلرژيك، التهاب آلرژيك ملتحمه، خارش، كهير، عطـسه و آب ريزش از بيني و همچنين در كـاهش علائـم ناشـي از آسم آلرژيك مصرف م

سیپروهپتادین - CYPROHEPTADINE

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1501
رده بارداری : B موارد مصرف : سـايپروهپتادين بـراي درمـان آلـرژي ناشي از تب يونجه، كهير و كهير غول آسا، كهيـر ناشـي از سرما و ميگرن استفاده شده است. مكانيسم اثر : اين دارو آنتاگ

دیفن هیدرامین - DIPHENHYDRAMINE

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1288
رده بارداری : B موارد مصرف : ديفـن هيـدرامين در درمـان علامتـي رينيت آلرژيك، رينيت وازوموتـور، كهيـر، كهيرغـول آسـا، درمان علامتي پاركينسون و واكنش هاي اكستراپيراميدال ناشي از دارو

کتوتیفن - KETOTIFEN

آنتي هيستامين تعداد بازدید :2173
رده بارداری : C موارد مصرف : كتوتيفن براي پيشگيري از آسم به كار ميرود. مكانيسم اثر : يـك داروي مـشابه كرومـولين بـا اثـرات ضدهيستامين با خواص ضدآنافيلاكسي است. فارماكوكين

سالبوتامول -SALBUTAMOL

آنتي هيستامين تعداد بازدید :2343
موارد مصرف : سالبوتامول براي درمـان آسـم وسـاير حالات هم راه با انـسداد برگـشت پـذير راه هـا ي تنفـسي و همچنــين بــراي جلــوگيري از زايمــان زودرس مــصرف ميشود. فارماكوكينتيــك:

کلرفنیرامین - Chlorpheniramine

آنتي هيستامين تعداد بازدید :2681
رده بارداری : B موارد مصرف : كلرفنيرآمين در درمان علامتي رينيت آلرژيك، رينيت وازوموتور و التهاب آلرژيك ملتحمه، كهير و كهيرغول آسا و به عنوان داروي كمكي در درمان شـوك آنافيلاكتيك به ك

هیدروکسی زین - HYDROXYZINE HCl

آنتي هيستامين تعداد بازدید :9606
رده بارداری : C موارد مصرف : هيدروكسي زين در درمـان اضـطراب و تنش عصبي، به عنوا ن آرام بخش قبل از بيهوشي عمومي، كاهش عوارض قطع مصرف مـواد مخـدر و الكـل، كنتـرل خارشهاي آلرژيك از جمله ك

سيتريزين - CETIRIZINE HCl

آنتي هيستامين تعداد بازدید :4298
رده بارداری : B موارد مصرف : سـتريزين در درمـان علامتـي رينيـت آلرژيك، التهاب آلرژيك ملتحمه، خارش، كهير، عطـسه و آب ريزش از بيني و همچنين در كـاهش علائـم ناشـي از آسم آلرژيك مصرف ميشو

آنتی هیستامن دکونژستانت

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1679
موارد مصرف : اين دارو بـراي بهبـود موقـت احتقـان بينـي و سـينوسهـا، عطـسه و آبريـزش بينـي ناشـي از سرماخوردگي و رينيت آلرژيك مصرف ميشود. مكانيسم اثر : كلرفنيرامين با اثر بـر روي

استیل‌سیستئین - ACETYLCYSTEINE

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1523
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: اســتيل سيــستئين بــراي درمــان مسموميت با اسـتامينوفن و بـه منظـور جلـوگيري از اثـر سمي آن بر كبد به كار برده ميشود. مكانيسم اثر : استيل س

آدولت‌ کلد - Adult Cold

آنتي هيستامين تعداد بازدید :6162
موارد مصرف:اين دارو براي تخفيف علائم سرماخوردگي و آنفلونزا، سينوزيت، تب يونجه و ياعوارض آلرژيك قسمت فوقاني دستگاه تنفسي مانند احتقان بيني، عطسه، آبريزش از بيني، تب و سردرد بكار
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد