star گروه دارويي - ضد مالاریا

موارد مصرف و عوارض سولفادوكسين - SULFADOXINE P

ضد مالاریا تعداد بازدید :1027
سولفادوكسين يك سولفوناميد طولاني اثراسـت كـه همـراه بـا پيريمتـامين در درمـان مالاريـاي فالسيپارم مقاوم به ساير دارو ها و معمولاً بعد از يـك دوره درمان با كينين مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض كينين - QUININE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1006
رده بارداری : C موارد مصرف : كينـين در درمـان مالاريـاي ناشـي از پلاسموديوم فاليسپارم مقاوم به كلر وكين يا در صورتي كه ارگانيسم عامل، نامشخص باشد يا آنكه گونه هاي مختلـف پلاسموديوم د

موارد مصرف و عوارض کیناکرین - QUINACRINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1489
مــوارد مــصرف : ايــن دارو بــه عنــوان جــايگزين مترونيدازول در درمان ژيارديازمصرف ميشود. توجه:كيناكرين در درمان مالاريا با دارو هـا ي مـوثرتري جايگزين شده است. مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض هيدروکسی کلرکين - HYDROXYCHLOROQUINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1022
موارد مصرف : اين دارو در درمان آرتريـت روماتوئيـد فعــال (همچنــين آرتريــت جوانــان)، لوپــوس اريتمــاتوز سيــستميك و ديــسكوئيد، اخــتلالات درماتولوژيــك كــه حاصل از نور خورشيد بود

موارد مصرف و عوارض کلروکین - CHLOROQUINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1108
موارد مصرف : اين دارو بـه تنهـايي بـراي درمـان يـا پيــشگيري از مالاريــا ناشــي از پلاســموديوم ويــواكس، پلاسموديوم اوال و پلاسموديوم مالاريه مصرف مـي شـود . مــصرف ايــن دارو بــراي

موارد مصرف و عوارض آتوواکون کلروگوانيد - ATOVAQUONE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1234
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: ايــن دارو درپيــشگيري و درمــان مالارياي فالسي پاروم غير مخاطره آميز مصرف مي شود. مـوارد منـع مـصرف: در صـورت وجـود اخـتلالات هماتولوژيــك ا

موارد مصرف و عوارض آرتسونات - ARTESUNATE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1189
موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان مالاريـاي فالـسي پاروم غير حاد مصرف مي شود. عوارض جانبي : اخـتلالات خفيـف گوارشـي از جملـه تهوع، اسـهال و دردهـاي شـكمي، گيجـي، سـردرد، وزوز گـوش

موارد مصرف و عوارض آرتمتر لومفانترین - ARTEMETHER LUMEFANTRINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :989
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان مالاريـاي فالـسي پاروم غير مخاطره آميز مصرف مي شود. عوارض جانبي : سردرد، گيجي، بي خوابي، تـپش قلـب، اختلالات گوارشي، آنوركسي،

موارد مصرف و عوارض آرتمتر - ARTEMETHER

ضد مالاریا تعداد بازدید :987
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمـان مالاريـاي ناشـي از پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم فالسي پاروم حـساس يا مقاوم به كلروكين مصرف مي شود. عوارض جانبي : اخـتلالات خف
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد