star گروه دارويي - فرآورده های خونی و انعقادی

موارد مصرف و عوارض زیلت - zyllt

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :692
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض پلاویکس - Plavix

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :2531
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض آمينو اسيد - Amino acid

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :727
موارد مصرف :  اين فرآورده در پيشگيري از دفـع ازت يا درمان تعـادل منفـي آن (درمـواردي كـه تغذيـه از راه خوراكي مقدور نباشد، در اختلال جذب معـده اي-رودهاي پروتئين و در موارد نياز شديد به پ

موارد مصرف و عوارض جکتوپارین(هپارین)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :757
ترکیب:هر 1 میلی لیتر آمپول جکتوپارین حاوی 5000 واحد هپارین سدیم در محلول آبی استریل می باشد. فارماکولوژی:هپارین  بر محل های مختلفی در سیستم انعقادی خون اثر نموده و باعث تقویت اثر مها

موارد مصرف و عوارض پروتئین سی(PROTEIN C)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :913
موارد مصرف : اين دارو در كمبود مـادرزادي پـروتئين C مصرف مي شود. هشدارها: خطـر انتقـال عفونـت و بـروز واكـنش هـاي حساسيت مفرط با مصرف اين دارو گزارش شده است. عوارض جانبي :

موارد مصرف و عوارض آهن(IRON)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1101
موارد مصرف : تركيبات حاوي آهن براي پيشگيري و درمان كمبود آهن ناشـي از رژيـم غـذايي ناكـا في، سـوء جذب، حاملگي و يا خونريزي مصرف مي شوند. كمـپلكس آهن – دكستران فقط در مـواردي كـه كمبـود

موارد مصرف و عوارض هپارين(HEPARIN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1006
رده بارداری : C موارد مصرف : هپارين در پيشگيري ودرمان ترومبـوز وريدهاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خـارج بـدن طـي جراحـي قلـب و روشهاي دياليز، به عن

موارد مصرف و عوارض ژلاتين موديفايد(GELATIN MODIFIED)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :929
موارد مصرف : اين محلول بـه عنـوان حجـيم كننـده پلاسما در موارد شوك ناشي از كاهش حجـم خـون و بـه عنـوان جانـشين مايعـات در تعـويض پلاسـما، جانـشين پلاسما در گردش خون خارج از بدن، براي پرفو

موارد مصرف و عوارض فيبرينـوژن(FIBRINOGEN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1020
رده بارداری : C موارد مـصرف : فيبرينـوژن بـراي كنتـرل خـونريزي همراه با انعقاد داخل عروقي منتشر كه در حـالاتي ماننـد جداشدن زودرس جفت، مرگ جنـين در رحـم وآمبـولي مايع آمن يوتيك ديده

موارد مصرف و عوارض فريک اکسايد(FERRIC OXIDE)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1030
موارد مصرف : اين دارو به عنـوان منبعـي از آهـن در درمان كم خوني ناشي از كمبود آهـن مـصرف مـي شـود . هنگامي كه درمان با اشكال خوراكي آهـن مـؤثر نبـوده و امكانپذير نمي باشد، از اين دارو به صو

موارد مصرف و عوارض پـروتئين C فعال شده( DROTRECOGIN ALFA)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1003
موارد مصرف : اين دارو كـه پـروتئين C فعـال شـده نوتركيب اسـت، در درمـان كمكـي سپـسيس شـديد كـه همراه با از كـار افتـادن چنـد عـضو بـدن باشـد ، مـصرف ميشود. موارد منع مـصرف : ايـن د

موارد مصرف و عوارض دكستران(DEXTRAN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :3858
مـوارد مـصرف: ايـن دارو در مـواردي كـه نيـاز بـه جايگزين سازي مايعات باشد و نيـز بـراي افـزايش حجـم خون در درمان كمي حجم خون (هيپوولميا) شـوك هـاي ناشي از كمي حجم خون و يـا وضـعيت هـاي نزد

موارد مصرف و عوارض مولگراموستیم(MOLGRAMOSTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :910
موارد مصرف : اين دارو براي درمـان يـا پيـشگيري از نوتروپني در بيماراني كه دارو هاي شيمي درماني تـضعيف كننده مغزاستخوان دريافت ميكنند و جهت كاهش دوره نوتروپني در بيماراني كه تحـت عمـل پيو

موارد مصرف و عوارض فیلگراستیم(FILGRASTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1548
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو درد رمان نـوتروپني ناشـي از شيمي درماني به منظوركاهش شيوع عفونت كه به شـكل نوتروپني تب زا تظـاهر مـي كنـد و در بيمـاران مبـتلا بـه سرطانهاي بدخيم

موارد مصرف و عوارض آپروتينين - APROTININ

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :981
رده بارداری : B موارد مصرف : آپروتينين در بيماراني كـه در معـرض خطرشديد ازدست دادن خون در طول عمل جراحي قلب بـاز يـا پـس از آن هـستند و همچنـين در بيمـاراني كـه نگهداري بهينه خون در آن

موارد مصرف و عوارض فاكتور ضد همـوفيلي - ANTIHEMOPHILIC FACTOR

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :815
رده بارداری : C موارد مصرف : فاكتور ضد همـوفيلي (فـاكتور VIII) براي كنترل وپيشگيري خونريزي، از جمله خونريزي طي اعمـال جراحـي يـا پـس از آن يـا در بيمـاران مبـتلا بـه هموفيلي A مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض اسيد آمينو كاپروئيك - AMINOCAPROIC ACID

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1596
رده بارداری : C موارد مصرف : اسيد آمينو كاپروئيك يك داروي آنتي فيبرينوليتيك اسـت كـه هماننـد ترانكـساميك اسـيد در درمان و پيـشگيري خـونريزي هـاي ناشـي از فيبرينـوليز شديد به كـار مـ

موارد مصرف و عوارض آلبومین - ALBUMIN

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1027
رده بارداری : C موارد مصرف : محلولهاي حاوي آلبـومين در درمـان فوري كمي حجـم خـون همـراه يـا بـدون شـوك، كمـي پروتئين خون، در بيماراني كه دچار سوختگي هاي شـديد شدهاند، به منظور حفظ حجم

موارد مصرف و عوارض کلوپیدوگرل - Clopidogrel

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1086
رده بارداری : B مـــوارد مـــصرف : پیشگیری از بروز حوادث ترومبوآمبولیک عروقی مانند سکته قلبی یا سکته مغزی، بیماریهای عروق محیطی استفاده می شود . مكانيسم اثر :  كلوپيدوگرل ب

موارد مصرف و عوارض واکسن هپاتیت B

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1108
موارد منع مصرف در صورت حساسیت مفرط و آنافیلاکتوئید نسبت به مخمرها یا هر کدام از اجزاری تشکیل دهنده واکسن منع مصرف دارد. واکسن هپاتیت B در کودکان،نوزادان،زنان باردار و شیرده موثر و قاب
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد