star گروه دارويي - فرآورده های خونی و انعقادی

زیلت - zyllt

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :989
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

پلاویکس - Plavix

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :2836
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

آمينو اسيد - Amino acid

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :916
موارد مصرف :  اين فرآورده در پيشگيري از دفـع ازت يا درمان تعـادل منفـي آن (درمـواردي كـه تغذيـه از راه خوراكي مقدور نباشد، در اختلال جذب معـده اي-رودهاي پروتئين و در موارد نياز شديد به پ

جکتوپارین(هپارین)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1039
ترکیب:هر 1 میلی لیتر آمپول جکتوپارین حاوی 5000 واحد هپارین سدیم در محلول آبی استریل می باشد. فارماکولوژی:هپارین  بر محل های مختلفی در سیستم انعقادی خون اثر نموده و باعث تقویت اثر مها

پروتئین سی(PROTEIN C)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1114
موارد مصرف : اين دارو در كمبود مـادرزادي پـروتئين C مصرف مي شود. هشدارها: خطـر انتقـال عفونـت و بـروز واكـنش هـاي حساسيت مفرط با مصرف اين دارو گزارش شده است. عوارض جانبي :

آهن(IRON)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1305
موارد مصرف : تركيبات حاوي آهن براي پيشگيري و درمان كمبود آهن ناشـي از رژيـم غـذايي ناكـا في، سـوء جذب، حاملگي و يا خونريزي مصرف مي شوند. كمـپلكس آهن – دكستران فقط در مـواردي كـه كمبـود

هپارين(HEPARIN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1257
رده بارداری : C موارد مصرف : هپارين در پيشگيري ودرمان ترومبـوز وريدهاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خـارج بـدن طـي جراحـي قلـب و روشهاي دياليز، به عن

ژلاتين موديفايد(GELATIN MODIFIED)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1076
موارد مصرف : اين محلول بـه عنـوان حجـيم كننـده پلاسما در موارد شوك ناشي از كاهش حجـم خـون و بـه عنـوان جانـشين مايعـات در تعـويض پلاسـما، جانـشين پلاسما در گردش خون خارج از بدن، براي پرفو

فيبرينـوژن(FIBRINOGEN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1244
رده بارداری : C موارد مـصرف : فيبرينـوژن بـراي كنتـرل خـونريزي همراه با انعقاد داخل عروقي منتشر كه در حـالاتي ماننـد جداشدن زودرس جفت، مرگ جنـين در رحـم وآمبـولي مايع آمن يوتيك ديده

فريک اکسايد(FERRIC OXIDE)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1263
موارد مصرف : اين دارو به عنـوان منبعـي از آهـن در درمان كم خوني ناشي از كمبود آهـن مـصرف مـي شـود . هنگامي كه درمان با اشكال خوراكي آهـن مـؤثر نبـوده و امكانپذير نمي باشد، از اين دارو به صو

پـروتئين C فعال شده( DROTRECOGIN ALFA)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1182
موارد مصرف : اين دارو كـه پـروتئين C فعـال شـده نوتركيب اسـت، در درمـان كمكـي سپـسيس شـديد كـه همراه با از كـار افتـادن چنـد عـضو بـدن باشـد ، مـصرف ميشود. موارد منع مـصرف : ايـن د

دكستران(DEXTRAN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :3999
مـوارد مـصرف: ايـن دارو در مـواردي كـه نيـاز بـه جايگزين سازي مايعات باشد و نيـز بـراي افـزايش حجـم خون در درمان كمي حجم خون (هيپوولميا) شـوك هـاي ناشي از كمي حجم خون و يـا وضـعيت هـاي نزد

مولگراموستیم(MOLGRAMOSTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1069
موارد مصرف : اين دارو براي درمـان يـا پيـشگيري از نوتروپني در بيماراني كه دارو هاي شيمي درماني تـضعيف كننده مغزاستخوان دريافت ميكنند و جهت كاهش دوره نوتروپني در بيماراني كه تحـت عمـل پيو

فیلگراستیم(FILGRASTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1813
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو درد رمان نـوتروپني ناشـي از شيمي درماني به منظوركاهش شيوع عفونت كه به شـكل نوتروپني تب زا تظـاهر مـي كنـد و در بيمـاران مبـتلا بـه سرطانهاي بدخيم

آپروتينين - APROTININ

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1146
رده بارداری : B موارد مصرف : آپروتينين در بيماراني كـه در معـرض خطرشديد ازدست دادن خون در طول عمل جراحي قلب بـاز يـا پـس از آن هـستند و همچنـين در بيمـاراني كـه نگهداري بهينه خون در آن

فاكتور ضد همـوفيلي - ANTIHEMOPHILIC FACTOR

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :986
رده بارداری : C موارد مصرف : فاكتور ضد همـوفيلي (فـاكتور VIII) براي كنترل وپيشگيري خونريزي، از جمله خونريزي طي اعمـال جراحـي يـا پـس از آن يـا در بيمـاران مبـتلا بـه هموفيلي A مصرف ميشود.

اسيد آمينو كاپروئيك - AMINOCAPROIC ACID

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1931
رده بارداری : C موارد مصرف : اسيد آمينو كاپروئيك يك داروي آنتي فيبرينوليتيك اسـت كـه هماننـد ترانكـساميك اسـيد در درمان و پيـشگيري خـونريزي هـاي ناشـي از فيبرينـوليز شديد به كـار مـ

آلبومین - ALBUMIN

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1294
رده بارداری : C موارد مصرف : محلولهاي حاوي آلبـومين در درمـان فوري كمي حجـم خـون همـراه يـا بـدون شـوك، كمـي پروتئين خون، در بيماراني كه دچار سوختگي هاي شـديد شدهاند، به منظور حفظ حجم

کلوپیدوگرل - Clopidogrel

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1330
رده بارداری : B مـــوارد مـــصرف : پیشگیری از بروز حوادث ترومبوآمبولیک عروقی مانند سکته قلبی یا سکته مغزی، بیماریهای عروق محیطی استفاده می شود . مكانيسم اثر :  كلوپيدوگرل ب

واکسن هپاتیت B

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1316
موارد منع مصرف در صورت حساسیت مفرط و آنافیلاکتوئید نسبت به مخمرها یا هر کدام از اجزاری تشکیل دهنده واکسن منع مصرف دارد. واکسن هپاتیت B در کودکان،نوزادان،زنان باردار و شیرده موثر و قاب
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد