star گروه دارويي - فرآورده های خونی و انعقادی

موارد مصرف و عوارض زیلت - zyllt

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :495
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض پلاویکس - Plavix

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :2380
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض آمينو اسيد - Amino acid

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :627
موارد مصرف :  اين فرآورده در پيشگيري از دفـع ازت يا درمان تعـادل منفـي آن (درمـواردي كـه تغذيـه از راه خوراكي مقدور نباشد، در اختلال جذب معـده اي-رودهاي پروتئين و در موارد نياز شديد به پ

موارد مصرف و عوارض جکتوپارین(هپارین)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :652
ترکیب:هر 1 میلی لیتر آمپول جکتوپارین حاوی 5000 واحد هپارین سدیم در محلول آبی استریل می باشد. فارماکولوژی:هپارین  بر محل های مختلفی در سیستم انعقادی خون اثر نموده و باعث تقویت اثر مها

موارد مصرف و عوارض پروتئین سی(PROTEIN C)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :809
موارد مصرف : اين دارو در كمبود مـادرزادي پـروتئين C مصرف مي شود. هشدارها: خطـر انتقـال عفونـت و بـروز واكـنش هـاي حساسيت مفرط با مصرف اين دارو گزارش شده است. عوارض جانبي :

موارد مصرف و عوارض آهن(IRON)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :971
موارد مصرف : تركيبات حاوي آهن براي پيشگيري و درمان كمبود آهن ناشـي از رژيـم غـذايي ناكـا في، سـوء جذب، حاملگي و يا خونريزي مصرف مي شوند. كمـپلكس آهن – دكستران فقط در مـواردي كـه كمبـود

موارد مصرف و عوارض هپارين(HEPARIN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :888
رده بارداری : C موارد مصرف : هپارين در پيشگيري ودرمان ترومبـوز وريدهاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خـارج بـدن طـي جراحـي قلـب و روشهاي دياليز، به عن

موارد مصرف و عوارض ژلاتين موديفايد(GELATIN MODIFIED)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :859
موارد مصرف : اين محلول بـه عنـوان حجـيم كننـده پلاسما در موارد شوك ناشي از كاهش حجـم خـون و بـه عنـوان جانـشين مايعـات در تعـويض پلاسـما، جانـشين پلاسما در گردش خون خارج از بدن، براي پرفو

موارد مصرف و عوارض فيبرينـوژن(FIBRINOGEN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :888
رده بارداری : C موارد مـصرف : فيبرينـوژن بـراي كنتـرل خـونريزي همراه با انعقاد داخل عروقي منتشر كه در حـالاتي ماننـد جداشدن زودرس جفت، مرگ جنـين در رحـم وآمبـولي مايع آمن يوتيك ديده

موارد مصرف و عوارض فريک اکسايد(FERRIC OXIDE)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :932
موارد مصرف : اين دارو به عنـوان منبعـي از آهـن در درمان كم خوني ناشي از كمبود آهـن مـصرف مـي شـود . هنگامي كه درمان با اشكال خوراكي آهـن مـؤثر نبـوده و امكانپذير نمي باشد، از اين دارو به صو

موارد مصرف و عوارض پـروتئين C فعال شده( DROTRECOGIN ALFA)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :932
موارد مصرف : اين دارو كـه پـروتئين C فعـال شـده نوتركيب اسـت، در درمـان كمكـي سپـسيس شـديد كـه همراه با از كـار افتـادن چنـد عـضو بـدن باشـد ، مـصرف ميشود. موارد منع مـصرف : ايـن د

موارد مصرف و عوارض دكستران(DEXTRAN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :3749
مـوارد مـصرف: ايـن دارو در مـواردي كـه نيـاز بـه جايگزين سازي مايعات باشد و نيـز بـراي افـزايش حجـم خون در درمان كمي حجم خون (هيپوولميا) شـوك هـاي ناشي از كمي حجم خون و يـا وضـعيت هـاي نزد

موارد مصرف و عوارض مولگراموستیم(MOLGRAMOSTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :828
موارد مصرف : اين دارو براي درمـان يـا پيـشگيري از نوتروپني در بيماراني كه دارو هاي شيمي درماني تـضعيف كننده مغزاستخوان دريافت ميكنند و جهت كاهش دوره نوتروپني در بيماراني كه تحـت عمـل پيو

موارد مصرف و عوارض فیلگراستیم(FILGRASTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1438
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو درد رمان نـوتروپني ناشـي از شيمي درماني به منظوركاهش شيوع عفونت كه به شـكل نوتروپني تب زا تظـاهر مـي كنـد و در بيمـاران مبـتلا بـه سرطانهاي بدخيم

موارد مصرف و عوارض آپروتينين - APROTININ

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :897
رده بارداری : B موارد مصرف : آپروتينين در بيماراني كـه در معـرض خطرشديد ازدست دادن خون در طول عمل جراحي قلب بـاز يـا پـس از آن هـستند و همچنـين در بيمـاراني كـه نگهداري بهينه خون در آن

موارد مصرف و عوارض فاكتور ضد همـوفيلي - ANTIHEMOPHILIC FACTOR

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :732
رده بارداری : C موارد مصرف : فاكتور ضد همـوفيلي (فـاكتور VIII) براي كنترل وپيشگيري خونريزي، از جمله خونريزي طي اعمـال جراحـي يـا پـس از آن يـا در بيمـاران مبـتلا بـه هموفيلي A مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض اسيد آمينو كاپروئيك - AMINOCAPROIC ACID

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1474
رده بارداری : C موارد مصرف : اسيد آمينو كاپروئيك يك داروي آنتي فيبرينوليتيك اسـت كـه هماننـد ترانكـساميك اسـيد در درمان و پيـشگيري خـونريزي هـاي ناشـي از فيبرينـوليز شديد به كـار مـ

موارد مصرف و عوارض آلبومین - ALBUMIN

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :906
رده بارداری : C موارد مصرف : محلولهاي حاوي آلبـومين در درمـان فوري كمي حجـم خـون همـراه يـا بـدون شـوك، كمـي پروتئين خون، در بيماراني كه دچار سوختگي هاي شـديد شدهاند، به منظور حفظ حجم

موارد مصرف و عوارض کلوپیدوگرل - Clopidogrel

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :973
رده بارداری : B مـــوارد مـــصرف : پیشگیری از بروز حوادث ترومبوآمبولیک عروقی مانند سکته قلبی یا سکته مغزی، بیماریهای عروق محیطی استفاده می شود . مكانيسم اثر :  كلوپيدوگرل ب

موارد مصرف و عوارض واکسن هپاتیت B

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1013
موارد منع مصرف در صورت حساسیت مفرط و آنافیلاکتوئید نسبت به مخمرها یا هر کدام از اجزاری تشکیل دهنده واکسن منع مصرف دارد. واکسن هپاتیت B در کودکان،نوزادان،زنان باردار و شیرده موثر و قاب
صفحه اي وجود ندارد!

star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد