star گروه دارويي - استخوان ساز

بلئومايسين - BLEOMYCIN

استخوان ساز تعداد بازدید :703
مــوارد مــصرف : بلئومايــسين در درمــان ســرطان سلولهاي سنگفرشي سر و گردن، گلو، سرويكس، پوست، كليه، مهبل و بيضه مصرف مي شـود . ايـن دارو همچنـين ممكن است در افوزيون هاي بدخيم پريتونـال

پاميــدرونات ديســديم(PAMIDRONATE DISODIUM)

استخوان ساز تعداد بازدید :789
مــوارد مــصرف:  داروي پاميــدرونات ديســديم در درمان زيادي متوسط تا شـديد كلـسيم خـون همـراه بـا بدخيمي (بـا يـا بـدون متاسـتازهاي اسـتخواني )، درمـان بيماري پاژة استخوان و در درمان

آلندرونات - ALENDRONATE

استخوان ساز تعداد بازدید :959
موارد مصرف :  اين دارو در پيشگيري و درمان پـوكي اســتخوان، درمــان بيمــاري پــاژة اســتخوان، درمــان متاستازهاي استخوان و درمـان افـزايش بـدخيم كلـسيم خون استفاده ميشود.  مكا
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد