star گروه دارويي - شلات‌کننده‌ها

موارد مصرف و عوارض سوکسیمر(SUCCIMER)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1136
موارد مصرف : اين دارو در درمان مسموميت با سرب، ارسنيك و جيوه مصرف مي شود. مكانيسم اثر : اين دارو يك شلات دهنده بـا سـاختمان شــيميايي مــشابه ديمركــاپرول اســت كــه بــا تــشكيل

موارد مصرف و عوارض سديم تيوسولفات (Sodium thiosulfate)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :772
موارد مصرف : اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در درمان مسمو ميت با سـيانيد، همـراه بـا نيتريـت سـديم و براي جلوگيري از سميت كليـوي ناشـي از سـيس پلاتـين استفاده ميشود. مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض پراليدوکسيم کلرايد (Pralidoxime chloride)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :806
موارد مصرف : اين دارو به عنوان داروي كمكي همراه آتروپين، در درمان مسموميت با بعضي از مهار كننده هاي كولين اسـتراز، بـويژه حـشره كـش هـاي ارگانوفـسفره يـا تركيبات مشابه، بكار ميرود. م

موارد مصرف و عوارض پنـيسـيلامين(PENICILLAMINE)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :829
مـوارد مـصرف: پنـيسـيلامين در درمـان بيمـاري ويلسون و پيشگيري از ايجاد آسيب بافتي مصرف ميشود. اين دارو همچنين در درمـان بيمـاران مبـتلا بـه آرتريـت روماتوئيد شديد و فعال كه به ساير درم ا

موارد مصرف و عوارض آميل نيتريت - AMYLNITRITE

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :807
موارد مصرف : آميل نيتريت براي درمان حملات حاد آنژين صدري به كار ميرود، ولي به دليل وجود داروهـا يي با سميت پائين تر، مانند نيتـرات هـا ، كمتـر مورداسـتفاده قرار مي گيرد. اين تركيب عموماً د

موارد مصرف و عوارض ادتات سديم (Edetate sodium)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :826
موارد مصرف :  اين دارو در درمان كدورت قرنيه ناشي از رســوب كلــسيم و درمــان رســوب كلــسيم ناشــي از سوختگي چشم با اكسيد كلسيم يا هيدروكـسيد كلـسيم مصرف مي شود.  مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض نيكوتين(NICOTINE)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1078
موارد مصرف : نيكوتين به صورت قرص زيرزبـاني يـا آدامس به عنوان عامل كمكي موقت براي افـراد سـيگاري كه قصد ترك دارند، استفاده ميشود. اين فـر آوردههـا بـه عنوان منابع جايگزين نيكوتين قادر هس

موارد مصرف و عوارض نالتروكـسون(NALTREXONE)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1318
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو به عنوان عامل كمكـي بـراي درمان معتاداني بكار ميرود كه تـرك اعتيـاد كـرده انـد . همچنين به عنوان عامل كمكي در درمان اعتياد به الكـل مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض نالوكسان(NALOXONE)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1346
موارد مصرف : نالوكسان براي برطرف كردن تـضعيف تنفـسي ناشـي از داروهـاي شـبه تريـاك جهـت درمـان مسموميت بـا تركيابـت اوپيوئيـد و همچنـين بـه عنـوان داروي كمكي در درمان شوك سپتيك مصرف ميشو

موارد مصرف و عوارض پروتامين(PROTAMINE)

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1452
رده بارداری : C موارد مصرف : پروتامين بعنوان درمان در مواردي كه هپارين با مقادير بـيش از حدمـصرف گـردد و منجـر بـه خونريزي شود، بكار ميرود. ايـن دارو همچنـين متعاقـب جراحي قلب يا شريا

موارد مصرف و عوارض مسنا - MESNA

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1630
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: مــسنا در پيــشگيري از سيــستيت هموراژيـك در بيمـاران تحـت درمـان بـا ايفوسـفاميد و سيكلوفسفاميد مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: مــسنا در كليـ

موارد مصرف و عوارض دی کبالت ادتات - EDETATE DICOBALT

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1327
موارد مصرف : اين دارو در درمان مسموميت شديد با سيانور به كار ميرود. مكانيسم اثر : تركيبـات كبالـت كمـپلكس پايـداري بـا سيانور تشكيل مي دهند. فارماكوكينتيك: بـصورت كمـپلكس بـا سـي

موارد مصرف و عوارض دیمرکاپرول - Dimercaprol

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :2541
رده بارداری : C مـوارد مـصرف: ايـن دارو در درمـان مـسموميت بـا آرسنيك، آنتيموان، بيسموت، طلا و جيوه مصرف ميشود. اين دارو همراه با EDTA در درمان مـسموميت حـاد بـا سرب نيز استفاده ميگردد.

موارد مصرف و عوارض ابيدوكسيم - OBIDOXIME CHLORIDE

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1047
موارد مصرف : ابيدوكس يم براي فعـال كـردن مجـدد آنزيم كولين استراز مهارشده توسط حشره كشهاي ارگانو فسفره مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ابيدوكــسيم پــادزهر اختــصاصي در مسموميت ن

موارد مصرف و عوارض دفروكسامين - DEFEROXAMINE MESYLAT

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1097
رده بارداری : C موارد مصرف : دفروكسامين يك عامل شـلات كننـده فعــال اســت كــه بــه عنــوان داروي كمكــي در درمــان مسموميت با آهن بكار برده ميشـود . ايـن دارو همچنـين براي تسريع دفع

موارد مصرف و عوارض دفریپرون -deferiprone

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1373
رده بارداری : D موارد مصرف : این دارو به عنوان شلات دهنده آهن در درمان مسمومیت با آهن در بیماران تالاسمیک مصرف می شود. موارد منع مصرف : این دارو در بیماران مبتلا به نوتروپنی و آگ
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد