star گروه دارويي - حاجب

باریم سولفات - Barium Sulfate

حاجب تعداد بازدید :1
موارد مصرف باریم سولفات سولفات باریم به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مصرف می شود.

ایوپانوئیک اسید(IOPANOIC ACID)

حاجب تعداد بازدید :846
موارد مصرف :  اين فـرآورده بـراي پرتونگـاري كيـسه صفرا فقط در مواردي به كار ميرود كه تـشخيص بعـد از التراسونوگرافي غيرقطعي باشـد . همچنـين بـراي درمـان بيماري گريوز در صورتي كه درم انه

روغن يونيزه (Ethiodized oil)

حاجب تعداد بازدید :738
موارد مصرف : اين دارو براي عكـسبرداربي از رحـم و لولههاي رحمي، براي تشخيص تومور هـا ي داخـل لولـه و گردن رحم و ساير اختلالات داخـل لولـه رحمـي مـصرف ميشود. اين دارو همچنين براي عكـسبرداري

باريم سولفات - Barium sulfate

حاجب تعداد بازدید :1053
مصرف :  سولفات باريم به عنـوان مـاده حاجـب اشــعه X بــراي آزمايــشات پرتونگــاري و تومــوگرافي كامپيوتري قسمت هاي مختلف دسـتگاه گـوارش مـصرف ميشود. مكانيسم اثر :  سولفات ب

گادودیامید(GADODIAMIDE)

حاجب تعداد بازدید :895
موارد مصرف :  اين دارو براي انجام MRI مغزي براي نمايــانســازي ضــايعات داخــل جمجمــهاي بــا عــروق غيرطبيعي يا مشكوك به اخـتلال در سـد مغـزي -خـوني بكارميرود. اين دارو همچنين براي نما

آیودیکسانول - IODIXANOL

حاجب تعداد بازدید :1255
مــوارد مــصرف: ايـن دارو بـراي آنژيوكـارديوگرافي (ارزيابي شـري انهـا ي كرونـر و بطـن چـپ )، آنژيـوگرافي، آئوروگرافي (بـراي ا رزيـابي آئـورت )، آرتريـوگرافي (بـراي ارزيابي عروق محيطي، ا

آیوهگزال - IOHEXOL

حاجب تعداد بازدید :1497
رده بارداری : B موارد مصرف : ايـوهگزول از راه داخـل نخـاعي بـراي ميلوگرافي ناحيه سينه، گردن، كمر و تمامي ستون فقرات (استاندارد يا توموگرافي كامپيوتري )، از راه داخل عروقـي بـــراي آنژ
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد