star گروه دارويي - الکترولیت ها

موارد مصرف و عوارض بالانسد سالت - BALANCED SALT

الکترولیت ها تعداد بازدید :709
موارد مصرف : بـراي شستـشوي چـشم هـا در حـين اعمال جراحي مختلف بكار ميرود.  مكانيسم اثر : ايـن محلـول ايزوتونيـك بـوده و حـاوي الكتروليتهاي لازم بـراي فعاليـت متابوليـسمي طبيع

موارد مصرف و عوارض محلول دیالیز صفاقی(PROTONEAL DIALYSIS)

الکترولیت ها تعداد بازدید :677
موارد مصرف : محلولهاي دياليز، محلولهاي حـاوي الكتروليت هستندكه با غلظتي مشابه با غلظت مايع خارج سلولي يا پلاسما، تهيه مي شوند. در اين محلولها، گلوكز ممكـن اسـت بـه عنـوان عامـل اسـموتيك ا

موارد مصرف و عوارض همودیالیزیس کانسنتریتد(HEMODIALYSIS CONCENTRATED)

الکترولیت ها تعداد بازدید :554
موارد مصرف :  ايـن محلـول هـا بـراي خـارج كـردن مواداضافي و متابوليت ها در بيماران مبتلا به اورمي كه بـا كليــه مــصنوعي ديــاليز مــي شــوند و همچنــين در مسموميتهاي حاد مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض بي كربنات سديم (SODIUM BICARBONATE)

الکترولیت ها تعداد بازدید :637
موارد مصرف :  بي كربنات سديم براي كاهش خطـرات اسيدوز متابوليك در بيماري شـديد كليـوي، بـي كفـايتي عروق ناشي از شوك يا دهيدراسيون شديد، ايست قلبي و اسيدوز لاكتيك اوليه شديد، به عنـوان د

موارد مصرف و عوارض پتاسیم کلراید(POTASSIUM CHLORIDE)

الکترولیت ها تعداد بازدید :624
موارد مصرف : اين دارو در درمان كمي پتاسيم خـون همراه يا بدون آلكالو زمتابوليك، در مـسموميت مـزمن بـا ديگوكسين و در بيماران مبتلا به فلج دورهاي همراه كمي پتاسيم خون مصرف ميشود. مكمل هاي پت

موارد مصرف و عوارض فسفات(PHOSPHATES)

الکترولیت ها تعداد بازدید :595
موارد مصرف :  فسفات براي جبران كمبود فـسفرخون مصرف ميشود. اسيدي شدن ادرار ناشي از اين دارو، اثـر داروهايي را كه براي بروز اثر ضدباكتري خـود بـه محـيط اسيدي نيازدارند (مانند متنامين )، ا

موارد مصرف و عوارض او آر اس(ORS)

الکترولیت ها تعداد بازدید :788
موارد مصرف : ايـن فـرآورده بـراي جبـران امـلاح از دست رفته در اسهال هـاي متوسـط و بـراي پيـشگيري از تشديد دهيدراتاسيون مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك:  بخـوبي از دسـتگاه گـوارش ج

موارد مصرف و عوارض دکستروز الکل(DEXTROSE / ETHANOL)

الکترولیت ها تعداد بازدید :614
موارد مصرف :  اين تركيب براي افزايش مقدار كـالري دريافت شده و تامين مايعات بدن مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  اين فرآورده منبـع تـامين كربوهيـدرات - كالري است و سطح گلوكز خون ر

موارد مصرف و عوارض دکستروز(DEXTROSE)

الکترولیت ها تعداد بازدید :806
موارد مصرف : محلولهاي 5 و 10درصد دكـستروز از طريق انفوزيون وريدي محيطـي بـراي تـامين كـالري در مواردي كه درمان جانـشيني مـايع و كـالري لازم اسـت، مصرف مـي شـوند . محلـول هـاي 20درصـد دكـستر

موارد مصرف و عوارض كلـسيم تزريقـي (CALCIUM SUPPLEMENTS)

الکترولیت ها تعداد بازدید :607
موارد مصرف :  كلـسيم تزريقـي بـراي درمـان كمـي كلسيم خون در بيماري هايي كه نيـاز بـه افـزايش سـريع غلظت يون كلسيم در سرم دارنـد، ماننـد تتـاني ناشـي از كمـي كلـسيم خـون درنـوزادان، تت

موارد مصرف و عوارض سدیم کلراید 65%(SODIUM CHLORIDE 0.65%)

الکترولیت ها تعداد بازدید :711
مــوارد مــصرف : ايــن فــرآورده بــراي شستــشوي سـينوسهـا و حفـظ رطوبـت ترشـحات بينـي و كـاهش خشكي و التهاب غشاء بيني (در سرماخوردگي هـا، پـائين بــودن ميــزان رطوبــت، مــصرف بــيش ا

موارد مصرف و عوارض سدیم کلراید هیپرتونیک(SODIUM CHLORIDE HYPERTONIC)

الکترولیت ها تعداد بازدید :681
موارد مصرف :  اين دارو براي تخفيف موقتي ادم قرنيه بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  اين دارو با اعمال فشار اسمزي بيـشتر از فشار طبيعي بافت ها و مايعـات بـدن، آب را از بافـت هـا و م

موارد مصرف و عوارض لاكتات سديم (SODIUM LACTATE)

الکترولیت ها تعداد بازدید :983
رده بارداری : C موارد مصرف : لاكتات سديم تزريقي به عنـوان منبـع بــيكربنــات ســديم بــراي پيــشگيري و درمــان اســيدوز متابوليك خفيف تا متوسط در بيماراني كه بـراي مـ صرف داروهــا ا

موارد مصرف و عوارض محلول دياليز صفاقي (PERITONEAL DIALYSIS)

الکترولیت ها تعداد بازدید :857
موارد مصرف : اين محلول ها براي خارج كـردن مـواد اضافي و متابوليت ها در بيماران مبتلا به اورمي كه با كلية مصنوعي دياليز مي شوند، به كار مي رونـد . همچنـين ايـن محلولها در موارد مسموميتها

موارد مصرف و عوارض رینگر - RINGERS

الکترولیت ها تعداد بازدید :966
موارد مصرف : اين فرآورده بعنوان محلول ايزوتونيك، بصورت انفوزيون وريدي در درمان جانشيني آب و نمك و در مواردي كه پتاسيم بين سـلولي كـاهش يافتـه اسـت، مصرف ميشود. موارد منع مصرف : اي
صفحه اي وجود ندارد!

star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد