star گروه دارويي - ضد گلوکوم

قطره زالاتان - XALATAN Drop

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1130
قیمت قطره چشمی لاتانوپروست,داروی زالاتان,قطره لاتانوپروست,قطره لاتانوپروست مژه,قطره لاتاپروست برای مژه,قطره زایلومول,قیمت قطره لاتاپروست

استرپتومايـسين(STREPTOMYCIN)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1090
موارد مـصرف :  ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل، در درمـان سـل مـصرف مـي شـود . همچنـين در درمان بروسلوز (همـراه بـا دوكـسي سـيكل ين)، گرانولومـا اينگوئينال، طاعون و تولارمي مص

اكوتيوفات (ECHOTHIOPHATE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1018
موارد مصرف :  اكوتيوفات در درمان گلوكوم بـا زاويـه باز، انسداد مجراي خروجي مايع زلاليه، به دنبال برداشتن عنبيه، لوچي تطابقي همگرا، بعضي از انواع گلوكوم ثانويـه كه با التهاب مجموعه عنب

دورزولاميد(DORZOLAMIDE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :911
موارد مصرف : دورزولاميد بـه تنهـايي يـا بـه همـراه داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك بـراي كـاهش فـشار داخـــل چـــشم، گلوكـــوم بـــا زاويـــه بـــاز، گلوكـــوم پسودواكسفولياتيو و اف

دیکلوفناک سدیم(DICLOFENAC SODIUM)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1032
موارد مصرف : ديكلوفناك براي مهار تنگـي مردمـك چشم در حين جراحي آب مرواريد، درمان التهاب بعـد از جراحي آب مرواريد، جراحـي لـوچي يـا ترابكو لوپلاسـتي ليزرآرگون، در نقايص اپي تليال قرنيه م

سـيكلوپنتولات(CYCLOPENTOLATE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :977
موارد مصرف : سـيكلوپنتولات بـراي تعيـين عيـوب انكساري و در روش هاي تشخيصي ماننـد افتالموسـكوپي، براي گشادكردن مردمك چشم در روش هاي تشخيـصي و يا قبل و بعد از اعمال جراحي و درمان التهـاب م

برینزولامید - BRINZOLAMIDE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :955
موارد مصرف :  اين فرآورده بـه تنهـايي يـا همـراه بـا داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيـك در درمـان افـزايش فشار داخل چشمي در موارد افزايش فشارخون چشمي يا درمان گلوكوم با زاويه باز د ر بي

بریمونیدین - BRIMONIDINE TARTRATE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1271
موارد مصرف: اين فرآورده به تنهـايي يـا همـراه بـا داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك براي درمان افـزايش فشار داخـل كـره چـشم در مـوارد افـزايش فـشار خـون چشمي يا درمان گلوكوم با زاويه باز

استيل كولين - ACETYLCHOLINE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1027
موارد مصرف:  استيل كولين براي ايجاد تنگي كامل و ســريع مردمــك چــشم در مــواردي ماننــد جراحــي آب مرواريـد، پيونـد قرنيـه، برداشـتن عنبيـه و سـاير اعمـال جراحي بخش قدامي چشم مصرف م

هماتروپین(HOMATROPINE HBr)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :970
موارد مصرف : هماتروپين بـراي انـدازه گيـري ميـزان خطاي انكساري، درمان التهاب عنبيـه، جـسم مژگـاني و مـشيميه، كمـك بينـائي در مـوارد حبـابهـاي محـوري عدسي و نيز گشاد كردن مردمـك قبـل يـ

لاتاپروست - LATANOPROST

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1971
قیمت قطره لاتاپروست,قطره لاتاپروست برای مژه,قطره لاتاپروست برای ابرو,قطره استریل چشمی لاتاپروست,قیمت قطره لاتاپروست برای مژه,موارد استفاده قطره چشمی لاتاپروست,عوارض قطره چشمی لاتانوپروست,کاربرد قطره لاتاپروست

پيلوكـارپین (PILOCARPINE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1
موارد مصرف : پيلوكـارپين بـراي درمـان گلوكـوم بـا زاويه باز، گلوكوم با زاويه بسته قبل از جراحي و القا ء تنگ شدن مردمك چشم پس از جراحي يا افتالموسكوپي بكـار ميرود. مكانيسم اثر : پي

تیمولول - TIMOLOL

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1072
قرص تیمولول,قطره اپتیمول تیمولول,قطره تیمولول برای چیست,دورزولامید تیمولول,قطره اپتیمول برای چیست؟,قطره تیمولین,قطره اپتیمول 5,اپتیمول 0.5 درصد

تروپيكاميـد(TROPICAMIDE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :846
رده بارداری : C موارد مـصرف :  تروپيكاميـد بـه منظـور گـشادكردن مردمك چشم و فلج عـضله جـسم مژگـان ي در روش هـاي تشخيصي چـشم پزشـكي از جملـه انـدازه گيـري ميـزان خطاي انكساري و معاي

لاتاپروست (لاتانوپروست 0/005% )

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1847
ترکیب:هر 1 میلی لیتر محلول استریل چشمی لاتاپروست حاوی 50 میکروگرم لاتانوپروست به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:لاتانوپروست یک آگونی

زایلومول(دورزولامید / تیمولول)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :53781
ترکیب:هر 100 میلی لیتر محلول چشمی زایلومول حاوی 2 گرم دورزولامید هیدروکلراید و 0/5 گرم تیمولول مالئات به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:

گلوپین(پیلوکارپین)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :35917
ترکیب: هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی گلوپین حاوی 1، 2 یا 4 گرم پیلوکارپین هیدروکلراید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی: پیلوکارپی

اپتیمول - تیمولول

ضد گلوکوم تعداد بازدید :3747
قطره اپتیمول 5,قطره تیمولین,عوارض قطره استریل چشمی تیمولول,قرص تیمولول,خواص قطره زایلومول,عوارض مصرف قطره تیمولول,قطره فشار چشم,قطره دورزولاميد

استازولاميد - ACETAZOLAMIDE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1670
رده بارداری : C موارد مصرف : استازولاميد در درمان گلوكوم ثانويه و زاويه باز و همچنين بـه منظـور كـاهش فـشارداخل كـره چشم قبل از جراحي گلوكوم مصرف ميشود. اين دارو در درمان و كنترل حملات

پیلوکارپین - Pilocarpine

ضد گلوکوم تعداد بازدید :2241
رده بارداری : C فارماکولوژی: پیلوکارپین یک کلینرژیک مستقیم است که اثرات موسکارینی استیل کولین را در انقباض مردمک دو برابر کرده و باعث تحریک عضلات مژگانی و افزایش امکان خروج مایع زلال

دورزامید(DORZAMID)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :4574
ترکیب: هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی دورزامید® 2 حاوی 2 گرم دورزولامید هیدروکلراید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی: دورزولا

قطره بتاکسول - Betaxolol

ضد گلوکوم تعداد بازدید :6616
فارماکولوژی:بتاکسولول هیدروکلراید یک عامل مهار کننده انتخابی گیرنده beta-1 می باشد که از طریق کاهش تولید مایع زلالیه، فشار داخل چشمی را پائین می آورد. کاربرد:قطره چشمی بتاکسول® در گ
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد