star گروه دارويي - ضد گلوکوم

موارد مصرف و عوارض قطره زالاتان - XALATAN Drop

ضد گلوکوم تعداد بازدید :451
قیمت قطره چشمی لاتانوپروست,داروی زالاتان,قطره لاتانوپروست,قطره لاتانوپروست مژه,قطره لاتاپروست برای مژه,قطره زایلومول,قیمت قطره لاتاپروست

موارد مصرف و عوارض استرپتومايـسين(STREPTOMYCIN)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :813
موارد مـصرف :  ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل، در درمـان سـل مـصرف مـي شـود . همچنـين در درمان بروسلوز (همـراه بـا دوكـسي سـيكل ين)، گرانولومـا اينگوئينال، طاعون و تولارمي مص

موارد مصرف و عوارض اكوتيوفات (ECHOTHIOPHATE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :741
موارد مصرف :  اكوتيوفات در درمان گلوكوم بـا زاويـه باز، انسداد مجراي خروجي مايع زلاليه، به دنبال برداشتن عنبيه، لوچي تطابقي همگرا، بعضي از انواع گلوكوم ثانويـه كه با التهاب مجموعه عنب

موارد مصرف و عوارض دورزولاميد(DORZOLAMIDE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :695
موارد مصرف : دورزولاميد بـه تنهـايي يـا بـه همـراه داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك بـراي كـاهش فـشار داخـــل چـــشم، گلوكـــوم بـــا زاويـــه بـــاز، گلوكـــوم پسودواكسفولياتيو و اف

موارد مصرف و عوارض دیکلوفناک سدیم(DICLOFENAC SODIUM)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :709
موارد مصرف : ديكلوفناك براي مهار تنگـي مردمـك چشم در حين جراحي آب مرواريد، درمان التهاب بعـد از جراحي آب مرواريد، جراحـي لـوچي يـا ترابكو لوپلاسـتي ليزرآرگون، در نقايص اپي تليال قرنيه م

موارد مصرف و عوارض سـيكلوپنتولات(CYCLOPENTOLATE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :740
موارد مصرف : سـيكلوپنتولات بـراي تعيـين عيـوب انكساري و در روش هاي تشخيصي ماننـد افتالموسـكوپي، براي گشادكردن مردمك چشم در روش هاي تشخيـصي و يا قبل و بعد از اعمال جراحي و درمان التهـاب م

موارد مصرف و عوارض برینزولامید - BRINZOLAMIDE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :728
موارد مصرف :  اين فرآورده بـه تنهـايي يـا همـراه بـا داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيـك در درمـان افـزايش فشار داخل چشمي در موارد افزايش فشارخون چشمي يا درمان گلوكوم با زاويه باز د ر بي

موارد مصرف و عوارض بریمونیدین - BRIMONIDINE TARTRATE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :892
موارد مصرف: اين فرآورده به تنهـايي يـا همـراه بـا داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك براي درمان افـزايش فشار داخـل كـره چـشم در مـوارد افـزايش فـشار خـون چشمي يا درمان گلوكوم با زاويه باز

موارد مصرف و عوارض استيل كولين - ACETYLCHOLINE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :754
موارد مصرف:  استيل كولين براي ايجاد تنگي كامل و ســريع مردمــك چــشم در مــواردي ماننــد جراحــي آب مرواريـد، پيونـد قرنيـه، برداشـتن عنبيـه و سـاير اعمـال جراحي بخش قدامي چشم مصرف م

موارد مصرف و عوارض هماتروپین(HOMATROPINE HBr)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :758
موارد مصرف : هماتروپين بـراي انـدازه گيـري ميـزان خطاي انكساري، درمان التهاب عنبيـه، جـسم مژگـاني و مـشيميه، كمـك بينـائي در مـوارد حبـابهـاي محـوري عدسي و نيز گشاد كردن مردمـك قبـل يـ

موارد مصرف و عوارض لاتاپروست - LATANOPROST

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1296
قیمت قطره لاتاپروست,قطره لاتاپروست برای مژه,قطره لاتاپروست برای ابرو,قطره استریل چشمی لاتاپروست,قیمت قطره لاتاپروست برای مژه,موارد استفاده قطره چشمی لاتاپروست,عوارض قطره چشمی لاتانوپروست,کاربرد قطره لاتاپروست

موارد مصرف و عوارض پيلوكـارپین (PILOCARPINE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1
موارد مصرف : پيلوكـارپين بـراي درمـان گلوكـوم بـا زاويه باز، گلوكوم با زاويه بسته قبل از جراحي و القا ء تنگ شدن مردمك چشم پس از جراحي يا افتالموسكوپي بكـار ميرود. مكانيسم اثر : پي

موارد مصرف و عوارض تیمولول - TIMOLOL

ضد گلوکوم تعداد بازدید :747
قرص تیمولول,قطره اپتیمول تیمولول,قطره تیمولول برای چیست,دورزولامید تیمولول,قطره اپتیمول برای چیست؟,قطره تیمولین,قطره اپتیمول 5,اپتیمول 0.5 درصد

موارد مصرف و عوارض تروپيكاميـد(TROPICAMIDE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :631
رده بارداری : C موارد مـصرف :  تروپيكاميـد بـه منظـور گـشادكردن مردمك چشم و فلج عـضله جـسم مژگـان ي در روش هـاي تشخيصي چـشم پزشـكي از جملـه انـدازه گيـري ميـزان خطاي انكساري و معاي

موارد مصرف و عوارض لاتاپروست (لاتانوپروست 0/005% )

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1529
ترکیب:هر 1 میلی لیتر محلول استریل چشمی لاتاپروست حاوی 50 میکروگرم لاتانوپروست به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:لاتانوپروست یک آگونی

موارد مصرف و عوارض زایلومول(دورزولامید / تیمولول)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :51422
ترکیب:هر 100 میلی لیتر محلول چشمی زایلومول حاوی 2 گرم دورزولامید هیدروکلراید و 0/5 گرم تیمولول مالئات به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:

موارد مصرف و عوارض گلوپین(پیلوکارپین)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :35433
ترکیب: هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی گلوپین حاوی 1، 2 یا 4 گرم پیلوکارپین هیدروکلراید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی: پیلوکارپی

موارد مصرف و عوارض اپتیمول - تیمولول

ضد گلوکوم تعداد بازدید :3021
قطره اپتیمول 5,قطره تیمولین,عوارض قطره استریل چشمی تیمولول,قرص تیمولول,خواص قطره زایلومول,عوارض مصرف قطره تیمولول,قطره فشار چشم,قطره دورزولاميد

موارد مصرف و عوارض استازولاميد - ACETAZOLAMIDE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1364
رده بارداری : C موارد مصرف : استازولاميد در درمان گلوكوم ثانويه و زاويه باز و همچنين بـه منظـور كـاهش فـشارداخل كـره چشم قبل از جراحي گلوكوم مصرف ميشود. اين دارو در درمان و كنترل حملات

موارد مصرف و عوارض پیلوکارپین - Pilocarpine

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1828
رده بارداری : C فارماکولوژی: پیلوکارپین یک کلینرژیک مستقیم است که اثرات موسکارینی استیل کولین را در انقباض مردمک دو برابر کرده و باعث تحریک عضلات مژگانی و افزایش امکان خروج مایع زلال

موارد مصرف و عوارض دورزامید(DORZAMID)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :4043
ترکیب: هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی دورزامید® 2 حاوی 2 گرم دورزولامید هیدروکلراید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی: دورزولا

موارد مصرف و عوارض قطره بتاکسول - Betaxolol

ضد گلوکوم تعداد بازدید :5858
فارماکولوژی:بتاکسولول هیدروکلراید یک عامل مهار کننده انتخابی گیرنده beta-1 می باشد که از طریق کاهش تولید مایع زلالیه، فشار داخل چشمی را پائین می آورد. کاربرد:قطره چشمی بتاکسول® در گ
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد