star گروه دارويي - گیاهی

سنالين(Senaline)

گیاهی تعداد بازدید :3118
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : سنوزيد هاي B و A ت ـــوسط بـــاكتري روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبديل به مشتقات فعـال e ميگردن

سنالاکس (Senalax)

گیاهی تعداد بازدید :2720
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود.  مكانيــسم اثــر:  ســنوزيدهــاي B و A تــــوسط بــاكتريهاي روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبـديل بـه مــشت

سناگل (Senagol)

گیاهی تعداد بازدید :959
موارد مصرف :  اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست كودكان مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : سنوزيد هاي B و A تـــوسط بـــاكتري روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبديل به مشتقات فعـا

سدامين (Sedamin)

گیاهی تعداد بازدید :1184
موارد مصرف :  ايـن فـرآورده در تـنش هـا ي عـصبي ، اضطراب و بيخوابي بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كات

سـنكل (SANKOL)

گیاهی تعداد بازدید :1057
موارد مصرف : قطره سـنكل بـراي دفـع سـنگ هـا ي مجـاري ادرار، تـسكين دردهـاي كليـوي و عفونـتهـاي مجاري ادراري بكار ميرود.  مكانيسم اثر : مواد موثره موجـود در ايـن فـرآورده بـه عل

سامي لاکس (Samilax)

گیاهی تعداد بازدید :1538
موارد مصرف :  اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود.  مكانيــسم اثــر:  ســنوزيدهــاي B و A تــــوسط بــاكتريهاي روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبـديل بـه مـ

رازين (Rasin)

گیاهی تعداد بازدید :969
موارد مصرف:  رازين در نفخ معده، سرفه، حساسيت و خارش گلو بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  روغن هاي فرار موجود در قرص رازين بـا داشتن اثرات آنتي اسپاسـموديك بـر روي عـضلات صـاف مو

رها (Raha)

گیاهی تعداد بازدید :980
موارد مصرف: اين فراورده به عنـوان كمـك در رفـع علائم ترك اعتياد بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  بربـرين موجـود در زرشـك داراي اثـرات ضدتشنج، سداتيو و بربامين اثـر كاهنـده فـشارخ

پيجيوم آفريکانوم (PYGIUM AFRICANUM)

گیاهی تعداد بازدید :1301
موارد مصرف: اين فراورده در اختلالات ادراري ناشي از ابتلا به بزرگي خوش خيم پروستات به كار ميرود.  مكانيسم اثر : پيجيوم داراي خاصيت ضد التهابي و مهار تكثير سلول در ناحيه غده پروسـ

پسيليوم (PSYLLIUM)

گیاهی تعداد بازدید :1040
موارد مصرف : پسيليوم دردرمان يبوست هاي مـزمن، براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابـت مزاج نبايد تحت فش ار باشند مانند بيماران با زخـم بـرش فرج (episiotomy)، هموروئيد ترومبوزه دردنا

پروستاتان (PROSTATAN)

گیاهی تعداد بازدید :1241
موارد مصرف : پروستاتان در موارد التهاب حاد ومزمن پروستات، سوزش و تكرر ادرار بكار ميرود.  مكانيسم اثر : سيتوسترول موجود در ايـن فـرآورده بـا مهــار آنــزيم 5-آلفــا-ردوكتــاز با

پلانتاژل (PLANTAGEL)

گیاهی تعداد بازدید :1228
موارد مصرف :  پلانتاژل در كمـك بـه درمـان اسـهال غيرعفوني بكار ميرود.  مكانيسم اثر : مطالعات نـشان داده اسـت كـه پلانتـاژل باجذب آب محتويات داخل روده موجـب مـي شـود زمـان تو

فيتوکلد (Phytocold)

گیاهی تعداد بازدید :990
موارد مصرف :  اين فرآورده در درمـان كمكـي علائـم سرماخوردگي، گرفتگـي بينـي، سـينوس هـا و بـه عنـوان خلطآور بكار ميرود.  مكانيسم اثر : تركيبـات موجـود در آكيناسـه از جملـه آل

پرسـيكا (PERSICA)

گیاهی تعداد بازدید :1010
موارد مصرف : قطـره پرسـيكا در پيـشگيري از جـرم روي دند انها، پوسيدگي دند انها، خونريزي وامراض لثه و به عنوان ضدعفوني كننده د هـان و مـسكن درد دنـدان و لثه مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :

پرفوران (Perforan)

گیاهی تعداد بازدید :1189
موارد مـصرف :  ايـن فـرآورده در درمـان افـسردگي، بيخوابي، اضطراب، سردرد هاي عصبي، سردرد هـا ي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.  مكانيــسم اثــر: گيــاه هــايپريكوم بــه دلي

پاسي پي (PASIPAY)

گیاهی تعداد بازدید :903
موارد مصرف : قطره پاسي پي به عنـوان آرامـبخش و خوابآور در تنشهاي عصبي و بيخوابي بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  مالتول و اتيل مالتول گل ساعتي احتمالاً داراي اثــر آرامبخــشي روي

اولئاكرات (OLEA CRAT)

گیاهی تعداد بازدید :1011
موارد مصرف : اولئاكرات در درمان زيـادي فـشارخون بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  فلاونوييد ها و پروسيانيد ينهـا ي موجـود دركراتاگوس موجب افزايش جريان خون كرونر و كـاهش مقاومت عرو

نورا گل‌(Neurogol)

گیاهی تعداد بازدید :2163
موارد مصرف : ايـن فـرآورده در تـنش هـا ي عـصبي، اضطراب و بيخوابي بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابول

نروکسين (Nervoxin)

گیاهی تعداد بازدید :1438
موارد مصرف : اين فراورده در درمان افـسردگي، بـي خوابي، اضطراب، سردرد هاي عـصبي، سـردرد هـا ي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  گياه هايپريكوم بدليل داشتن هايپ

ميرتــوپلكس (MYRTOPLEX)

گیاهی تعداد بازدید :1360
مــوارد مــصرف: ميرتــوپلكس داراي خاصــيت ضــد ويروس هرپس سيمپلكس نوع 1 و 2 ميباشد و در درمان تبخالهاي پوست نواحي مختلف بدن و اطراف واژن بكـار ميرود.  اجزاء فرآورده: تانن، پلـي

ميـرتكس (MYRTEX)

گیاهی تعداد بازدید :1242
موارد مصرف :  قطـره ميـرتكس جهـت درمـان آفـت مينوز بكار ميرود.  مكانيسم اثر : منـو و سـزكوئي تـرپن هـا ي موجـود در اسانس مورد داراي خاصـيت ضـدباكتريايي، ضـدقارچي و دزانفكتان

موسیلیوم (Musylium)

گیاهی تعداد بازدید :2566
موارد مصرف :  اين فـرآورده در درمـان يبوسـت هـا ي مزمن، براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشند مانند بيماران با زخـم برش فرج (episiotomy)، هموروئيد ترومب

مينتاژل (Mintagel)

گیاهی تعداد بازدید :953
موارد مصرف : مينتاژل در درمان كچلي انگشتان پا و كشاله ران بكار ميرود. اين فرآورده همچنين براي از بين بــردن خــارش و ســوزش محــل گزيــدگي حــشرات و سوختگيهاي سطحي مصرف ميشود.  مكا

منتول (Menthol)

گیاهی تعداد بازدید :893
موارد مصرف : منتول مايع به عنوان ضداحتقان بيني و جهت برطرف نمـودن درد هـاي موضـعي، بخـصوص در ناحيه سر، صورت و گردن بكار ميرود.  مكانيسم اثر : منتول در غلظت هاي كم به طور انتخابي

منتازين (Menthazin)

گیاهی تعداد بازدید :1141
موارد مصرف : ايـن فـرآورده در حـساسيت و خـارش گلو، سرفه و نفخ معده بكار ميرود.  مكانيسم اثر : روغن هاي فرار موجود در اين فرآورده بـا داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسف

منتـا(MENTHA)

گیاهی تعداد بازدید :818
موارد مصرف : قرص منتـا در اسپاسـم هـا ي دسـتگاه گوارش، نفخ مع ده، و به عنوان خوشـبوكننده دهـا ن بكـار ميرود.  مكانيسم اثر : منتا با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونـوس اسـ

مليسان(MELLISAN)

گیاهی تعداد بازدید :829
موارد مصرف : ژل مليسان بـه عنـوان ضـدويروس در درمان تبخال بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  گياه بادرنجبويه داراي اثر متوقف كننـده فعاليت ويروسها (Virustatic) ميباشد.  اجزاء فرآو

ماتريکا (Matrica)

گیاهی تعداد بازدید :1007
موارد مصرف :  اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و ساير قسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباش

ماسومنت(MASUMINT)

گیاهی تعداد بازدید :986
موارد مصرف : ايـن فـرآورده در حـساسيت و خـارش گلو، سرفه و نفخ معده بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  روغن هاي فرار موجود در اين فرآورده بـا داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس

لوبري‌ تيدي( ‌Lubri T.D)

گیاهی تعداد بازدید :956
موارد مصرف : اين فـرآورده بـه عنـوان نـرم كننـده و ملين در پيشگيري و درمان يبوست بكار ميرود.  مكانيسم اثر : اين فرآورده سبب نرم كردن مواد موجود در قسمت انتهايي روده بزرگ شده و سب

ليوومارين (Livomarin)

گیاهی تعداد بازدید :944
موارد مصرف: ايـن فـرآورده در پيـش گيري و درمـان كمكي آسيبهاي مزمن كبدي بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  سيليمارين با تغيير غشا ديـواره خـارجي سلولهاي كبد موجـب بلوكـه كـردن محـل

لیورگل(LIVERGOL)

گیاهی تعداد بازدید :1207
موارد مصرف:  ايـن فـرآورده در پيـشگيري و درمـان كمكي آسيبهاي مزمن كبد بكار ميرود.  مكانيسم اثر : سيليمارين با تغيير غشا ديـواره خـارجي سلولهاي كبد موجـب بلوكـه كـردن محـل هـ

ليکوفار(Licophar)

گیاهی تعداد بازدید :1092
موارد مـصرف :  قـرص مكيـدني ليكوفـار بـه عنـوان ضدالتهاب فارنژ، خلطآور و ضدسرفه به كار ميرود.  مكانيسم اثـر :  گليـسيريزين و گليـسيريتينيك اسـيد موجــود در عــصاره شــيري

لکورکس(LEUCOREX)

گیاهی تعداد بازدید :1222
مــوارد مــصرف: ايـن فـراورده در درمـان واژينيـت تريكومونايي و عفونت هاي كانديديايي و گـاردنرلايي واژن بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  اثرات ا يـن فـرآورده احتمـالا مربـوط بـه

لاگزاريـسين(LAXARICIN)

گیاهی تعداد بازدید :1067
موارد مـصرف :  لاگزاريـسين بعنـوان مـسهل جهـت آمــادهســازي كولــون و ركتــوم بــراي انجــام مطالعــات راديوگرافي و آمادگي قبل از اعمال جراحي بكارميرود.  مكانيسم اثر :  

کاميسول (Kamisol )

گیاهی تعداد بازدید :893
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و سايرقسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباشد.

کاميل (Kamil)

گیاهی تعداد بازدید :915
موارد مصرف : كرم كاميل در درمان التهابات پوستي، آزردگيهاي جلـدي ناشـي از خـراش هـا و بريـدگي هـاي سطحي، خشكي و تركهاي پوست به كار ميرود.  مكانيسم اثر : فعاليت ضد التهابي عصاره ب

ايرال وکس (Iralvex)

گیاهی تعداد بازدید :2162
موارد مصرف : اين فرآورده به عنوان برطـرف كننـده التهاب وخونريزي لثه و در آفت خفيف بكار ميرود.  مكانيسم اثر : تانن موجـود در ايـن فـرآورده داراي اثـر ضدميكروبي و قابض برروي بافت

هايپيران (Hypiran )

گیاهی تعداد بازدید :1126
موارد مـصرف : ايـن فـرآورده در درمـان افـسردگي، بيخوابي، اضطراب، سردرد هاي عصبي، سردرد هاي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  گياه هايپريكوم بدليل داشتن هايپر

هايپيکوم (Hypicum)

گیاهی تعداد بازدید :935
موارد مـصرف : ايـن فـراورده در درمـان افـسردگي، بيخوابي، اضطراب، سردردهاي عصبي، سردردهـاي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.  مكانيسم اثر: گياه هايپريكوم بدليل داشتن هايپريسين

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد