star گروه دارويي - هورمونها و ضدهورمونها

قرص سیپروترون کامپاند برای چیست؟

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :746
ایا قرص سیپروترون کامپاند چاق کنندس,سیپروترون کامپاند و درمان تنبلی تخمدان,سیپروترون کامپاند و اسپیرونولاکتون,قرص سیپروترون کامپاند و جوش صورت,قرص سیپروترون کامپاند و ریزش مو,حالت تهوع قرص سیپروترون کامپاند

دوفاستون - Duphaston

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :930
دوفاستون 10,دوفاستون و چاقی,دوفاستون و لاغری,عوارض دوفاستون,قرص دوفاستون و تخمک گذاری,بهترین زمان خوردن قرص دوفاستون,قرص دوفاستون و لکه بینی,عوارض قرص دوفاستون در بارداری

دیدروژسترون - Dydrogesterone

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :706
دیدروژسترون و حاملگی,دیدروژسترون و تخمک گذاری,دیدروژسترون دارویاب,قیمت قرص دیدروژسترون,قرص دیدروژسترون چیست,آمپول دیدروژسترون,دیدروژسترون ایرانی

لتراکس - Letrax

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :673
عوارض لتراکس,لتراکس لتروزول,قرص لتراکس برای چی خوبه,عملکرد قرص لتراکس,نحوه مصرف قرص لتراکس,قرص لتراکس ویکی پدیا,عوارض قرص لتراکس 2/5,عوارض قرص لتراکس ۲/۵

لتروزول - LETROZOLE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1190
موارد مصرف :  اين دارو در درمان سرطان پيشرفته يا پيشرفته موضعي سينه در زنان بعـد از يائـسگي اسـتفاده مــيشــود. همچنــين ممكــن اســت بــه عنــوان درمــان Neoadjuvant در بيمـاري -hormone Localised p

بوسرلين - BUSERELIN

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :990
مـوارد مــصرف: بوسـرلين در درمـان كارسـينوماي پيشرفته پروستات مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنـين بعنوان محرك تخمك گـذاري در روش تلقـيح مـصنوعي براي IVF نيز استفاده ميشود.  مكانيسم ا

متـي راپـون (METYRAPONE)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1333
رده بارداری : C موارد مصرف : متـي راپـون بـراي تـشخيص نارسـايي ثانويه غده فوق كليوي ناشي از نقص درمحـور هيپـوفيز - هيپوتالاموس مصرف ميشـود . ايـن دارو بـراي تـشخيص ميزان ذخيره ACTH هيپو

كورتيكوتروپين(CORTICOTROPHIN)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :956
موارد مصرف : كورتيكوتروپين به عنـوان يـك عامـل تشخيصي عملكرد غده فوق كليوي مصرف ميشود. مكانيسم اثر : كورتيكوتروپين هورمون طبيعـي قـسمت قدامي هيپوفيز (ACTH (است كه ميتواند بـا تحريـ

دزمکس(DESMEX)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :24821
موارد مصرف : دزمکس(دسموپرسين) براي درمان ديابت بي مزه نوروژنيك، شب ادراري اوليـه (بـا غلظـت طبيعـي ادرار ) ، پرنوشي موقت و پرادراري همراه بـا ترومـا يـا جراحـي در ناحيه هيپوفيز، بيماري

دسموپرسين استات( DESMOPRESSIN ACETATE)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1296
موارد مصرف : دسموپرسين براي درمان ديابت بي مزه نوروژنيك، شب ادراري اوليـه (بـا غلظـت طبيعـي ادرار ) ، پرنوشي موقت و پرادراري همراه بـا ترومـا يـا جراحـي در ناحيه هيپوفيز، بيماري فون ويل ب

اوكترئوتايد - OCTREOTIDE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :3179
رده بارداری : B مـــوارد مـــصرف : اوكترئوتايـــد در درمـــــــان تــــومورهاي كارسينوئيد، ترشح كننده گلوكاگن، ترشـح كننـده (VIP (Vasoactive Intestinal Peptide و آكرومگالي مصرف ميشود. مكانيسم

لئوپرورلین - LEUPRORELINE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1135
موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان علامتـي سـرطان پيشرفته پروستات، درمان اندومتريوز، درمان بلوغ زودرس مركزي و در درمان آنمي ناشـي از Liomyomas رحـم به كار ميرود. مكانيسم اثر: اين دارو آ

اندروژل - AndroGel

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :2985
رده بارداری : X موارد مصرف : اندروژل(تستوسترون) در درمان كمبود آندروژن ناشــي از هيپوگناديــسم اوليــه، تــاخير بلــوغ در مــردان، سرطان پستان، كم خوني، تاخير در رشد و ميكروسفالوس ب

تستوسترون - TESTOSTERONE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1133
رده بارداری : X موارد مصرف : تستوسترون در درمان كمبود آندروژن ناشــي از هيپوگناديــسم اوليــه، تــاخير بلــوغ در مــردان، سرطان پستان، كم خوني، تاخير در رشد و ميكروسفالوس به كار برد

Mirena

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1220
رده بارداری : X مــوارد مــصرف: لوونورژســترل(Mirena) بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز ق

لوونورژسترل - LEVONORGESTREL

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1206
رده بارداری : X مــوارد مــصرف: لوونورژســترل بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز قدامي

کوریونیک گونادوتروفین - HCG

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :46694
موارد مصرف : گنـادوتروپين جفتـي در درمـان و در تشخيص كريپتوركيديسم (نهان بيضگي ) قبل از بلوغ كـه به دليل انسداد آنا توميك نباشـد، مـصرف مـي شـود . ايـن فرآورده همچنين در درمان ناباروري ناش

منوتروپین - MENOTROPINS (HMG)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :7557
موارد مـصرف : منـوتروپين هـا همـراه بـا HCG بـه منظور تحريك تخمك گذاري و باروري در بيمـاران مبـتلا به اختلات ثانويـه عملكـرد تخمـدان اسـتفاده مـي شـود . منوتروپينها در بيماران مبتلا به كم

تریپتورلین - TRIPTORELIN

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :2650
مــوارد مــصرف: ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي كارسينوماي پيشرفته پروستات استفاده ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو يـك آنـالوگ صـناعي LHRH ميباشد. اسـتفاده طـولاني مـدت اشـكا

فولی تریپن آلفا و بتا - FOLLITROPIN Alpha & Beta

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :3081
موارد مصرف : فوليتروپينهاي آلفا و بتا (هورمونهاي نوتركيب محرك فوليكول ) در درمان ن ازايي در زنان ناشي از عدم تخمك گذاري، در زناني كه به درمان با كلـوميفن پاسخ نداده اند، مصرف مي شود . اين دا
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد