star گروه دارويي - مهارکننده سرفه،خلط آور

موارد مصرف و عوارض قرص جوشان ا سی سی لانگ - ACC LONG Tablet

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :2284
قرص جوشان ای سی سی لانگ چیست,قرص ای سی سی لانگ چیست,قرص استیل سیستئین 200,قرص جوشان استیل سیستئین 600,آمپول استیل سیستئین,قرص جوشان خلط آور ریه,قرص جوشان آوی استیل 600

موارد مصرف و عوارض اکسپکتورانت - Expectorant

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :1
موارد مصرف اکسپکتورانت اكسپكتورانت براي كاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ها، كاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلط آور استفاده مي ش

موارد مصرف و عوارض موکولین - MUCOLIN

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :8509
اطلاعات دارویی برم هگزین را مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض براكتانت - BERACTANT

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :722
موارد مـصرف : براكتانـت در درمـان و پيـشگيري از سندرم زجر (ديسترس) تنفسي ( بيماري غشاء هيـاليني)در نوزادان نارس با وزن بالاي 700 گرم كاربرد دارد.  مكانيسم اثر : براكتانت عصاره طبي

موارد مصرف و عوارض برم هگزين - BROMHEXINE

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :2440
موارد مصرف :  برم هگزين به عنوان خلط آور و رقيـق كننده ترشحات موكوسي در مـواردي ماننـد التهاب نـايژه، آسم، برونشيكتازي و التهاب سينوس ها همـراه بـا تجمـع ترشحات موكوسي غليظ و چـسبنده د

موارد مصرف و عوارض كلوبوتينـول (CLOBUTINOL )

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :691
مـوارد مـصرف:  كلوبوتينـول بـراي درمـان علامتـي سرفه ها ي با علـت نامـشخص و نيـز سـرفه هـا ي ناشـي از تحريكات مختلف بويژه در موارد نارسائي دسـتگاه تـنفس به كار ميرود.  مكانيسم ا

موارد مصرف و عوارض دكسترومتورفان (DEXTROMETHORPHAN)

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :963
رده بارداری : C موارد مصرف :  دكسترومتورفان براي درمـان علامتـي ســرفههــاي بــدون خلــط ناشــي از گلــودرد ســاده و سرماخوردگي يا محركهاي استنشاق شده بكار ميرود.  مكانيـس

موارد مصرف و عوارض دکسترومتورفان-پی(DEXTROMETHORPHAN – P)

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :919
رده بارداری : C موارد مصرف : اين فـرآورده در رفـع حـالات التهـابي دستگاه فوقاني از جمله رينيت آلرژيـك، التهـاب حـاد يـا تحت حاد سينوس ها، خروسك، التهاب حاد گوارش مياني و التهاب ناي و

موارد مصرف و عوارض اکسپورانت -EXPECTORANT

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :1426
موارد مصرف :  اكسپكتورانت بـراي كـاهش غلظـت و چسبندگي خلط و تسهيل خـروج آن از ريـه هـا ، كـاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلطآور استفاده ميشود.  مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض اکسپکتورانت کدئین - Expectorant Codeine

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :829
موارد مصرف : اين دارو بـه منظـور تـسكين سـرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سـرماخوردگي، آلـرژي و يـا ساير عفونت هاي تنفسي و نيز رفـع سـاير علائـم عمـومي ناشي از سرماخوردگي به كار ميرود.
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد