star گروه دارويي - پوستی و ضد آفتاب

کرم اورکس - UREX

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :9975
اورکس چیست ,پماد اورکس ۲۰درصد ,کرم اورکس چیست ,اورکس ۱۰ ,عوارض کرم اوره ,کرم اوره 20 درصد ,کرم اوره اسپانول ,کرم حاوی اوره در بارداری

کروتادرم(کروتامیتون 10%)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :3475
ترکیب:هر 100 گرم کرم موضعی کروتادرم حاوی 10 گرم کروتامیتون می باشد. فارماکولوژی:مکانیسم اثر این دارو مشخص نیست. ممکن است این دارو سیستم عصبی انگل بالغ و یا سیستم عصبی در حال رشد تخم انگ

زینک اکساید( ZINC OXIDE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1196
موارد مصرف : اكسيد روي براي پيـشگيري از آفتـاب سوختگي، پيري زودرس پوست، درمـان خـشكي پوسـت، اختلالات پوسـتي و عفونـت هـايي نظيـر سـوختگي هـاي خفيف، اگزمـا، آمـاس سـوزش دار، خراشـيدگي ه

ویتامین آ د(VITAMIN D+A)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :831
موارد مصرف : اين تركيب بـراي محافظـت پوسـت و تسريع در بهبود التهاب و تحريك مناطقي از پوست بـدن نوزاد كه در تماس با ادرار است، سـوختگي هـاي خفيـف، سوختگي ناشي از نور خورشيد و تحريك خفيـف پو

تريامـسينولون ان ان( TRIAMCINOLONE NN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1512
موارد مصرف : اين دارو در درمان كانديدياز پوستي و التهاب پوستي همراه با عفونت كانديـديائي يـا باكتريـائي تجويز ميشود. مصرف ايـن تركيـب دارويـي فقـط بـراي درمـان كوتـاه مـدت (كمتـر از دو ه

تريامـسينولون(TRIAMCINOLONE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :906
موارد مصرف : تريامـسينولون بـراي درمـان علامتـي اختلالات شديد التهابي پوست از قبيل اگزما هايي كـه بـه ساير كورتيكواستروئيدهاي ضعيفتر پاسخ نمـي دهنـد و پسوريازيس بكار ميرود. مكان

تولنفتات(TOLNAFTATE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1230
موارد مصرف : تولنفتات براي درمان كچلي سر، بدن، كشاله ران، دست ها و پا ها ناشي از گونه هاي تريكوفيتـون، ميكروسپوروم و اپيدرموفيتون به كار ميرود. بـه عـلاوه از ايـــن دارو بـــراي درمـــان

تیتانیوم دی اکسید(TITANIUM DIOXIDE )

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1245
موارد مصرف : اين فرآورده براي پيـشگيري از آفتـاب سوختگي بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين فرآورده با ايجاد يك مانع فيزيكـي و انعكاس، انتشار، جذب و مهار اشعه ماورا ء بنفش، نفوذ اين اشع

تربینافین(TERBINAFINE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :967
موارد مصرف : اين فـرآورده بـراي درمـان كانديـدياز جلدي ناشي از كانديدا آلبيكنس و ساير گونههاي كانديدا، درمــان كــرمهــاي حلقــوي آلــوده كننــده بــدن (تينــĤ كورپوريس)، دست (تينĤ مان

پرمترین(PERMETHRIN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :918
موارد مصرف : از كرم اين دارو براي درمان جـرب يـا گال (scabie sarcoptes) و از فرآورده مـايع آن بـراي درمان عفونت شـپش سـر (humanus pediculus) و كشتن تخم آن استفاده ميشود. مكانيسم اثر : با اثر بر غشاء

پارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا )( AMINOBENZOIC-Para (PABA (ACID )

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :2641
موارد مصرف : پابا به عنوان محافظت كننـده پوسـت در مقابل نور خورشيد مصرف ميشود. مكانيسم اثر : محافظت كنندههاي شـيميائي در مقابـل نور خورشيد يا جذب اشـعه UV در محـدوده خاصـي از طــول

نيتروفـورازون(NITROFURAZONE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1065
موارد مصرف : نيتروفـورازون بـه صـورت موضـعي در سوختگيهاي درجه دوم و سوم، زخـم هـا و عفونـت هـاي پوستي و همچنين براي آماده ساختن موضع براي پيونـد پوست مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين

موپي روسين(MUPIROCIN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :24680
موارد مصرف : موپي روسين، بـه صـورت موضـعي در درمان عفونت هاي مختلف پوسـت بـه ويـژه عفونـت هـاي ناشـي از بـاكتريهـاي گـرم مثبـت از جملـه زردزخـم و ضــايعات ضــربه اي پوســت بــا عفونــت ث

منــوبنزون(MONOBENZONE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1323
موارد مـصرف : ايـن فـرآورده بـراي دپيگمانتاسـيون نهائي در ويتيليگو گسترده بكار ميرود. مكانيسم اثر : مكانيـسم اثـر دپيگمانتاسـيون ايـن دارو نــامعلوم اســت. منــوبنزون باعــث ت

مايكونازول(MICONAZOLE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1336
موارد مصرف : اين فـرآورده بـراي درمـان كانديـدياز جلدي و مهبلي -فرجي ناشي از كانديدا آلبيكنس و سـاير گونههاي كانديدا، درمان كرمهـاي حلقـوي آلـوده كننـده بدن (تينـ Ĥ كورپـوريس )، دسـت (تين

متيـل ساليـسيلات (SALICYLATE METHYL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :929
مـوارد مـصرف: متيـل ساليـسيلات بـراي تـسكين موضعي درد هاي عضلاني يا مفاصل و از بين بردن التهاب موضعي مصرف ميشود. مكانيسم اثر: ساليسيلاتها اثر ضد درد موضعي خود را با متوقف كردن عا

متوكسالن(METHOXSALEN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1364
موارد مصرف : متوكسالن همراه با اشعه ماورا ء بـنفش A) UVA (بــــراي درمــــان ويتيليگــــو (تحريــــك رنگدانهسازي)، افزايش مقاومـت پوسـت بـه نـور آفتـاب، طاسي موضعي، التهابات پوستي، اگزما

مكوئينـول(MEQUINOL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :996
موارد مـصرف : ايـن فـرآورده بـراي درمـان افـزايش پيگمانتاسيون به كار ميرود. مكانيسم اثر : مكوئينـول دپيگمانتـه كننـده قـوي تـر و احتمالاً موثرتري از هيدروكينون ميباشد. مكانيسم

منتـول ساليـسيلات(MENTHOL SALICYLATE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :889
موارد مـصرف : منتـول ساليـسيلات بـراي تـسكين موضعي درد هاي عضلاني و روماتوئيد، سياتيك، كمـردرد، فيبروزيت، سختي عضلات، درد هاي مـداوم عـضلاني، رگ به رگ شدن، كشيدگي و كوفتگي ل يگامانها و

مافنايد(MAFENIDE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :939
موارد مصرف : اين فرآورده به عنـوان درمـان كمكـي براي سوختگيهاي درجه دوم و سوم بكار ميرود. مكانيسم اثر : مافنايد سولفوناميدي است كه داراي اثـر باكتريواستاتيك عليه بسياري از باكتر

ایزوترتینوئین (ISOTRETINOIN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1
موارد مصرف : ايزوترتينـوئين رتينوئيـدي اسـت كـه براي درمان سيستميك سيستيك نودولا و بثورات جلدي توده اي (acne conglobate)و بثورات جلدي شـديد كــه بــه دوره هــاي كامــل درمــاني عو

ایکتامول(ICHTHYOL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1533
موارد مصرف : اين دارو به تنهائي يا همـراه بـا سـاير داروهاي ضدعفوني كننده براي درمان اخـتلالات پوسـتي مانند گـزش حـشرات، بـاد سـرخ، پـسوريازيس، لوپـوس اريتماتوز و براي بهبودي التهابهاي

هيـدروكينون(HYDROQUINONE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1334
موارد مـصرف : هيـدروكينون بـراي كـاهش موقـت زيـادي رنگدانـه پوسـت در مـواردي ماننـد كـك ومـك، كلوآسما و ملاسما، لنتيگوي دوران پيري و سـاير حـالات زيادي ناخواسته رنگدانه ملانين مصرف ميش

هيـدروكورتيزون(HYDROCORTISONE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1530
موارد مـصرف : هيـدروكورتيزون در درمـان علامتـي اختلالات ناشي از آلرژي و يا التهابي پوست نظيـر اگزمـا، درماتيتها، زخم قنداق بچه و نيش حشرات بكار ميرود. مكانيسم اثر : ايـن دارو بـا عبـور از

فلوئوسـينولون(FLUOCINOLONE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1950
مـوارد مـصرف: فلوئوسـينولون در درمـان علامتـي اختلالات آلرژيك و يا التهابي پوسـت نظيـر اگزمـا، انـواع درماتيت، پسوريازيس و نيش حشرات بكار ميرود. مكانيسم اثر : هيدروكينون با مها

فيبرينوليزين(FIBRINOLYSIN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1605
موارد مصرف : فيبرينوليزين بـه منظـور پـاك كـردن اجسام خارجي و بافت هـاي مـرده از زخـم هـاي ناشـي از جراحي، ضايعات زخم دار و سـ وختگيهـاي درجـه 2 و 3بكار ميرود. در ضمن از طريـق تجـويز داخـل

اریترومایسین موضعی(ERYTHROMYCIN TOPICAL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1200
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان موضعي آكنـه ولگاريس و پيـشگيري و درمـان عفونـت هـاي سـطحي و چركزاي پوستي به كار ميرود. مكانيسم اثر : اثر موضعي اين دارو در كـاهش ضـايعات التهــ

ديترانــول(DITHRANOL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1817
مــوارد مــصرف: ديترانــول بــراي درمــان موضــعي پسوريازيس خاموش يا مزمن پوست و فـرق سـر مـصرف ميشود. مصرف دارو براي درمان طاسي موضعي نيز تحت بررسي ميباشد. مكانيسم اثر : ايـن دا

دكسپانتنول(DEXPANTHENOL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :10324
رده بارداری : C موارد مصرف : دكسپانتنول بـراي تـسكين خـارش و كمك به تـرميم پوسـت در مـوارد اگزمـا و درمـاتوز هـاي خفيف و درمان خارش و تحريك ملايم پوس ت، زخم هـاي سطحي، گزيدگي و نيش حـش

كلوديون(COLLODION)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :3138
موارد مصرف : اين تركيب به عنوان محافظ پوسـت و در بريدگيها و خراشهاي كوچك بكار مي رود. مكانيسم اثر : كلوديون مايع ويـسكوز حـاوي 40 گـرم پيروكسيلين در 750 ميلي ليتـر اتـر و 250 ميلـي ليت

كـول تـار(COAL TAR)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :2044
رده بارداری : C موارد مـصرف : كـول تـار بـراي درمـان شـوره سـر، درماتيت سبوره اي، اگزماي آتوپيك مزمن و پـسوريازيس به كار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو هيپر پلازي پوست را در برخي از اخـت

کلوبتازول پروپیونات(CLOBETASOL PROPIONATE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :3474
رده بارداری : C موارد مصرف : كلوبتازول فقط بـراي درمـان علامتـي كوتاه مدت اخـتلالات شـديد و مقـاوم التهـاب ي پوسـت از قبيــــل اگزمــــاي recalcitrant كــــه بــــه ســــاير كورتيكواسترو

كاپسيكوم(CAPSICUM)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :3232
موارد مصرف : كاپسيكوم براي درمان موقتي درد هاي عصبي از قبيل درد هاي متعاقب بيماري تبخال و نوروپاتي ديابتيــك دردنــاك و دردهــاي ناشــي از اســتئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد به كار ميرود.

كلسي پوتريول(CALCIPOTRIOL)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1093
موارد مـصرف : ايـن دارو بـراي درمـان پـسوريازيس مصرف مي شود. مكانيسم اثر : كلسي پوتريول، يك مشتق ويتـامين D3 است و سبب القاء تمايز و تضعيف تكثير كراتينوسـيت هـا ميشود. موارد من

كالامين(CALAMINE)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1155
موارد مصرف : كالامين به عنوان قابض براي تـسكين موضعي خارش، درد و التهاب خفيف پوست ناشي از سـم پيچك، سم بلوط و سم سماق به كار ميرود. مكانيسم اثر : اكسيد روي و اكـسيد فريـك موجـود در

برن اوینتمنت - BURN OINTMENT

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1492
رده بارداری : C موارد مصرف: اين فرآورده براي پيـشگيري و درمـان تحريك و التهاب پاي شيرخواران ناشـي از ادرار، تـسكين سوختگيها و زخم هاي سطحي، سـاير تحريكـات خفيـف پوست و درماتيت آمونيا

بتامتازون موضعی - BETAMETHASONE TOPICAL

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1551
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: بتامتــازون بــراي درمــان علامتــي اختلالات آلرژيك و يا التهابي شديد پوست نظير اگزما كه به ساير كورتيكواستروئيدهاي ضعيف تر پاسخ نمـي دهنـد، انوع در

بنزیل بنزوات - BENZYL BENZOATE

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :3300
موارد مصرف : ايـن فـرآورده بـراي درمـان موضـعي عفونت شپش سر و عانه و جرب يا گال به كار ميرود. مكانيسم اثر : مكانيسم اثـر اين دارو ناشـناخته اسـت ، ولي احتمالاً به دليل اثر روي دستگ

بنزوئيل پراكسيد - BENZOYL PEROXIDE

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :3351
رده بارداری : C موارد مصرف : بنزوئيل پراكسيد براي درمان موضـعي آكنه ولگاريس خفيف تا متوسط و همچنين عفونـت هـاي قارچي پوست به ويژه تين Ĥ پديس به كار ميرود. در آكنـه شديد اين دارو را ميتو

بنزوكـائين - BENZOCAINE

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1633
رده بارداری : C موارد مـصرف : بنزوكـائين بـراي تـسكين اخـتلالات خفيف پوستي نظير آفتاب سوختگي، بريدگي هاي جزئـي، سوختگي ها، خراشيدگي ها و يـا سـاير زخـم هـاي جزئـي، نيش يا گزش حشرات و

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد