star گروه دارويي - ترومبوليتيك

موارد مصرف و عوارض اسيد ترانكـساميك(TRANEXAMIC ACID)

ترومبوليتيك تعداد بازدید :2391
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: اسيدترانكـساميك در پيـشگيري و درمـان خـونريزي ناشــي از جراحـي دنـدان در بيمــاران هموفيليك (افـرادي كـه مبـتلا بـه كمبـود فـاكتور هـا ي انعقادي VIII ي

موارد مصرف و عوارض تيكلوپيدين(TICLOPIDINE)

ترومبوليتيك تعداد بازدید :1911
رده بارداری : B موارد مصرف : تيكلوپيدين جهت كاهش خطر حملـه ترومبوآمبوليك گهگير دربيماراني كه سابقه حمله كامل و ترومبوتيك دارند مصرف ميشود. توجـه: بـه لحـاظ گـزارش مـواردي از

موارد مصرف و عوارض اوروكينـاز(UROKINASE)

ترومبوليتيك تعداد بازدید :1219
رده بارداری : B موارد مـصرف : اوروكينـاز در شـانت هـاي شـرياني - وريدي لخت هاي و كانول هاي وريدي، ترومبوليز در چـشم، ترومبوز وريد هاي عمقي، آمبـولي ريـوي و انـسداد عـروق محيطي مصرف مي

موارد مصرف و عوارض اسـترپتوكيناز(STREPTOKINASE)

ترومبوليتيك تعداد بازدید :1050
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: اسـترپتوكيناز در درمـان ترومبـوز وريدهـاي عمقـي، آمبـولي ريـوي، ترومبـو آمبـولي حـاد شرياني، شـانت هـا ي شـرياني – وريـدي حـاوي لختـه و انفاركتوس
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد