star گروه دارويي - ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

موارد مصرف و عوارض ویتوکید-Vitokid | قطره ویتوکید

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :253
قطره ویتوکید چیست؟قطره ویتوکید یک مولتی ویتامین می باشد که شامل ترکیبی منحصر به فرد از ویتامین‌های ضروری ازA تا E می‌باشد.

موارد مصرف و عوارض قرص کارتیژن فورت چیست؟

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1361
قرص کارتیژن فورت برای چی خوبه ؟ قرص کارتیژن فورت برای درمان آرتروز و بهبود غضروف سازی و ترمیم غضروف استفاده می شود.

موارد مصرف و عوارض سوپراکل Supracal | قرص سوپراکل

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :581
درمورد قرص سوپراکل,قرص سوپراکل واسه چیه,قرص سوپراکل در دوران بارداری,قرص سوپراکل نی نی سایت,پودر سوپراکل,سوپراکل 800,قرص سوپراکل در شیردهی

موارد مصرف و عوارض شربت فروگلوبین برای چیست؟

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :469
شربت فروگلوبین برای نوزادان, شربت فروگلوبین ب ۱۲,شربت فروگلوبین و چاقی,شربت فروگلوبین و سیاهی دندان,شربت فروگلوبین b12,شربت فروگلوبین برای بزرگسالان

موارد مصرف و عوارض شربت کیدی کر ویتابیوتیکس

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :540
شربت کیدی کر خوبه,محتویات شربت کیدی کر,ترکیبات شربت کیدی کر,بهترین زمان مصرف شربت کیدی کر,مضرات شربت کیدی کر,شربت کیدی کر برای بزرگسالان

موارد مصرف و عوارض قطره میم

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :240
قطره میم اورنج برای کودکان ,قطره میم نی نی سایت ,قطره میم دندان را سیاه میکند ,آیا قطره میم دندان را سیاه می کند ,دوز قطره میم ,قطره میم اورنج نی نی سایت ,قطره میم آهن دارد ,ایا قطره میم دندان کودک را سیاه میکند

موارد مصرف و عوارض جوینتیس - Jointace | قرص جوینتیس

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :618
طریقه مصرف قرص جوینتیس ,قرص جوینتیس ویتابیوتیکس ,قرص جوینتیس کلاژن ,عوارض قرص غضروف ساز ,ژل jointace ,قرص جوین تک ,بهترین قرص برای ترمیم مفاصل ,بهترین مکمل مفاصل

موارد مصرف و عوارض پروفرتیل - ProFertil

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :673
مشخصه ها : - ترکیبی از ویتامین - کمک به تنظیم باروری در مردان شرایط نگهداری : - در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود . - حداکثر دمای لازم برای نگهداری 25 درجه سانتیگراد است .

موارد مصرف و عوارض متابرن - Meta burn

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1329
مشخصه ها : کمک به افزایش سرعت از دست دادن چربیافزایش میزان متابولیککمک به کنترل اشتهاتامین انرژی در بلند مدتاین مکمل مانع از دگرگونی بافت های بدن می

موارد مصرف و عوارض ویتامین ب 12(VITAMIN B12)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :763
موارد مصرف : ويتـامين B12 در درمـان كـم خـوني پرنيسيوز ناشي از فقدان يا مهـار فـاكتور داخلـي مـصرف ميشود. ايـن دارو در پيـشگيري وكمبـود ويتـامين B12 وبراي پيشگيري از بروز كمبود آن پس از بردا

موارد مصرف و عوارض ویتامین ای(VITAMIN E)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :726
موارد مصرف :  ويتامين E بـراي پيـشگيري ودرمـان كمبود اين ويتامين مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : ويتامين E به عنوان يك عنـصر اساسـي در تغذيه وبه عنوان يك آنتي اكـسيدان همـراه بـا س

موارد مصرف و عوارض کلسی دیول(CHOLECALCIFEROL)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :867
موارد مـصرف :  ايـن دارو بـراي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامين D، راشـي تيـسم و درمـان كمـي كلـسيم خون همراه با كمكاري پاراتيروئيد مصرف ميشود.  فارماكوكينتيك: اين ويتامين بـ

موارد مصرف و عوارض اسيد آسكوربيك - ASCORBIC ACID

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :820
موارد مـصرف : ايـن دارو بـراي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامين C مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  اسيد آسكوربيك بـراي تـشكيل كـلاژن و ترميم بافت هاي بدن ضروري است . ايـن ويتـامين مم

موارد مصرف و عوارض پيريدوكـسين(PYRIDOXINE )

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :838
موارد مصرف : پيريدوكـسين در پيـشگيري ودرمـان كمبــود ايــن ويتــامين مــصرف مــيشــود. مقــادير زيــادپيريدوكسين در درمان بعضي از اخـتلالات متابوليـك، از قبيل زيـادي اكـسالات ادرار م

موارد مصرف و عوارض ريبوفلاوين(RIBOFLAVIN)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :705
موارد مصرف :  اين دارو در پيشگيري و درمان كمبود ريبوفلاوين مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : ريبوفلاوين يك ويتـامين محلـول در آب اســت و بــراي مــصرف انــرژي حاصــل از غــذا ضــرو

موارد مصرف و عوارض تيامين(THIAMINE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :758
موارد مصرف : تيامين براي پيشگيري و درمان كمبود اين ويتامين مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : تيامين بـاآدنوزين تـري فـسفات (ATP) تركيب شده و تيامن پيروفسفات را كه يك آنزيم ضروري براي متا

موارد مصرف و عوارض ویتامین ب کمپلکس(VITAMIN B COMPLEX)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :803
موارد مصرف :  اين فرآورده براي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامينهاي گروه B مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  اين فرآورده حاوي ويتامين هـا ي محلـول در آب است كه تقريباً هريك به عنوان

موارد مصرف و عوارض ویتامین آ(VITAMIN A)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1
موارد مصرف : ويتامين A فقـط بـراي پيـشگيري يـا درمان حالات مرضي كمبود اين ويتامين مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : ويتامين A براي عملكرد طبيعي شـبكيه ضروري است . اين ويتامين به شكل رتي

موارد مصرف و عوارض ساخارین(SACCHARIN)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :650
موارد مصرف : ساخارين بعنوان شيرين كننده مـصرف ميشود و قدرت شيرين كنندگي آن در حـدود 300 برابـر سوكروز است.  فارماكوكينتيك:  ساخارين بسهولت از مجراي گـوارش جذب ميشود وتقريباً

موارد مصرف و عوارض اسـيدنيكوتينيك(NICOTINIC ACID)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :813
مــوارد مــصرف: اسـيدنيكوتينيك (نياسـين) بــراي پيـشگيري و درمـان كمبـود ويتـامين B3 وهمچنـين در درمان زيادي چربي خون مصرف ميشود.  فارماكوكينتيك: بـه اسـتثناي سـندرم سـوءجذب،

موارد مصرف و عوارض نياسين آميد (NIACIN AMIDE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :839
موارد مصرف : نياسين آميد براي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامين B3 مصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  نياسين آميد جزئي از دو آنـزيم NAD و NADP ميباشد كه براي تـنفس بـافتي، گليكوژنـوليز و م

موارد مصرف و عوارض مولتي ويتامين تراپوتيـك(MULTIVITAMIN THERAPEUTIC)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :958
موارد مصرف :  فرآورده هاي مولتي ويتامين تراپوتيـك ممكن است در بيماران مبتلا به كمبود ويتامين هـا مفيـد باشند. ايـن فـرآورده هـا در حـالات مرضـي كـه نيـاز بـه موادغذايي و ويتامين ها افز

موارد مصرف و عوارض منيزيوم سولفات (Magnesium sulfate)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :738
موارد مصرف : اين دارو در درمان كمي منيزيم خون، درمان اضطراري بعضي از انـواع آريتمـي هـا و همچنـين براي پيشگيري و كنترل تشنج ناشي از پـره اكلامپـسي و اكلامپسي در زنان باردار مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض هماتينيـك (HEMATINIC)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :732
موارد مـصرف : هماتينيـك بـراي درمـان و كنتـرل كــمخــونيهــاي ناشــي از كمبــود آهــن، كــم خــوني مگالوبلاستيك، كم خوني دوران بارداري و كم خـوني هـاي ناشي از سوءتغذيه مصرف ميشود. &

موارد مصرف و عوارض فلوئور (FLUORIDE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :748
موارد مصرف : فلوئور بعنوان مكمل رژيم غذايي بـراي پيشگيري از فساد دندان كودكان در منـاطقي كـه ميـزان فلوئور آب آشاميدني كافي نيست، مصرف ميشود. مكانيسم اثر :  يون فلوئور باعث پاي

موارد مصرف و عوارض دی هیدروتاکیسترول(DIHYDROTACHYSTEROL)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :863
موارد مـصرف : ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از كمبود ويتامين D و كـاهش كلـسيم خـون در بيمـاران مبتلا به كاهش فعاليت پاراتيروئيد مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : ويتـامين هـاي گـرو ه D

موارد مصرف و عوارض كلـسيم پانتوتنـات(CALCIUM PANTOTHENATE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :953
موارد مصرف : كلـسيم پانتوتنـات بـراي پيـش گيري و درمان كمبود اسيدپانتوتنيك بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  اسـيدپانتوتنيك پـيش سـاز كـوآنزيم A است و براي اعمال متابوليك مختلـف،

موارد مصرف و عوارض بتاکاروتن - BETACAROTENE

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :753
مـوارد مـصرف: بتاكـاروتن بمنظـور كـاهش شـدت واكـنشهـاي حـساسيت بـه نـور در بيمـاران مبـتلا بـه پروتوپورفيري اريت روپويتيك مصرف مـي شـود . بتاكـاروتن براي پيشگيري از كمبودويتامين A ناشي

موارد مصرف و عوارض ارژینین - ARGININE

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :803
رده باردای : B موارد مصرف : درتشخيص ميزان ترشح هورمون رشد از غده هيپوفيز (در بيماري هايي مثل كم كاري كلـي غـده هيپوفيز، كوتولگي ن اشي از كـم كـاري هيپـوفيز، آدنومـاي كروموفــوب، كراني

موارد مصرف و عوارض ليپيد محلول تزريقي(LIPID INFUSION)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :971
موارد مصرف : ايـن دارو بـه عنـوان منبـع كـالري و اسيدهاي چرب ضروري براي بيماراني كه به مـدت زمـان طولاني نياز به تغذيـه از طريـق تز ريقـي دارنـد، اسـتفاده ميشود. هشدارها : 1- ساير

موارد مصرف و عوارض آهن / فولیک اسید( IRON / FOLIC ACID)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1747
موارد مصرف : اين فرآورده ها در طي دورة بارداري در زناني كه در معرض خطـر ابـتلا بـه كمبـود آهـن و اسـ يد فوليك هستند، مـصرف مـي شـوند . ايـن فـراورده بايـد از فرآوردههايي كه بـراي جلـوگيري

موارد مصرف و عوارض فولیک اسید - FOLIC ACID

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1071
رده بارداری : C مـوارد مـصرف: اسـيدفوليك بمنظـور پيـشگيري و درمان حالات مرضي ناشي از كمبود اين ويتا مين مـصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : اســيدفوليك، پــس از تبــديل بــه اسيد

موارد مصرف و عوارض لوکوورین - Leucovorin

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :2634
رده بارداری : C موارد مصرف : اسيد فولينيك يك مـشتق 5- فرميـل اسيد تتراهيدروفوليك (شكل فعال اسـيد فوليـك ) اسـت . اين دارو عمدتا به عنوان آنتي دوت آنتاگونيست هاي اسيد فوليك، مانند متوترك

موارد مصرف و عوارض ویتامین کا - VITAMIN K

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1162
موارد مصرف : اين ويتامين براي پيـشگيري ودرمـان اختلالات انعقادي شامل اختلالات در ساخت فاكتور هـا ي IX, VII, II و X ناشي از كمبود ويتامين K يا اخـتلال در فعاليت متابوليك آن مصرف ميگردد. فيتونـاد

موارد مصرف و عوارض زیروویت - ویتامین آ

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :50704
ترکیب: پماد استریل چشمی زیروویت حاوی IU/g 250  ویتامین آ پالمیتات در پایه وازلینی می باشد. فارماکولوژی: رتینول (ویتامین آ) با اپسین (رنگدانه قرمز شبکیه) ترکیب می شود و ردوپسین (عامل

موارد مصرف و عوارض سوی منوپوز

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :11360
اجزاء فرآورده: هر کپسول حاوی 50 میلی گرم ایزوفلاون سویا می باشد. خاصیت درمانی مورد نظر: کاهش عوارض یائسگی، ضد گر گرفتگی، تعریق شبانه و پوکی استخوان، تنظیم کننده هورمون زنانه.
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد