star گروه دارويي - داروهاي مسکن ،ضد تب ها

موارد مصرف و عوارض دیکلوژین - DICLOGIN

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :273
آمپول دیکلوژن,آمپول دیکلوفناک, دیکلوفناک شیاف,ژل موضعی دیکلوفناک,عوارض دیکلوفناک,دیکلوفناک پتاسیم,مدت زمان اثر شیاف دیکلوفناک,عوارض قرص دیکلوفناک,شیاف دیکلوفناک 50 برای کودکان,آمپول دیکلوفناک

موارد مصرف و عوارض اکسی کانتین - Oxycontin

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :990
اکسی کانتین چیست ؟ اکسی کانتین/کونتین (Oxycontin) یا اکسی کدون (oxycodone) یک داروی ضد درد (مسکن) برای تسکین دردهای متوسط تا شدید می باشد که برای مدت تسکین طولانی مدت به کار می رود . اکسی کدون برای

موارد مصرف و عوارض سرماخوردگی کودکان(CHILDREN COLD)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :640
موارد مصرف :  اين دارو براي تخفيف موقتي آبريـزش بينـي، درد، تـب و سـاير علائـم سـرماخوردگي و التهـاب سينوسها مصرف ميشود.  هشدارها:  اين دارو بايد در بيماران مبتلا بـه گلوك

موارد مصرف و عوارض پتيدين(PETHIDINE)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :963
موارد مصرف : پتيدين (مپريدين) در كنترل درد هاي متوسط تا شديد، تـسكين درد در موقـع زايمـان و عمـل جراحي، به عنوان داروي پيش بيهوشي و به منظور افزايش اثر داروهاي هوشبر استفاده ميشود. فار

موارد مصرف و عوارض پنتازوسـين(PENTAZOCIN)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :911
موارد مـصرف : پنتازوسـين بـراي كنتـرل درد هـا ي متوسط تاشديد تجويز ميشود. فارماكوكينتيك: اين دارو از طريق خـوراكي وتزريقـي بخوبي جذب ميشود. پنتازوسـين در كبـد متـابوليزه و از طريق كليه ه

موارد مصرف و عوارض فلومازنيـل(FLUMAZENIL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :2029
رده بارداری : C مـوارد مـصرف: فلومازنيـل بـه منظـور رفـع اثـرات تسكينبخـش بنزوديـازپين هـا درمـوارد ايجـاد بيهوشـي، مراقبتهاي ويژه و كاربرد هاي تشخيصي به كـار مـي رود. اين دارو در م

موارد مصرف و عوارض سوفنتانيل(SUFENTANIL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :967
رده بارداری : C موارد مصرف : سوفنتانيل يك ضـد درد مخـدر اسـت كه به عنوان داروي همراه وهمچنين براي القاي بيهوشـي مصرف ميشود. اين دارو همچنين با تجويز داخل نخـاعي و درون سخت شامه براي اي

موارد مصرف و عوارض رمیفنتانیل(REMIFENTANIL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :951
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو به عنوان عامل كمكـي بـراي القا و حفظ بيهوشي عمومي در اعمـال جراحـي و بعنـوان عامل ضد درد درم راقبتهاي بيهوشي بلافاصله بعدازعمل جراحي بكار ميرود. ه

موارد مصرف و عوارض فنتا نيل(FENTANYL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1563
رده بارداری : C موارد مصرف : فنتا نيل يك ضددرد مخـدر اسـت كـه بصورت تزريقـي بـه عنـوان داروي ضـددرد هنگـام عمـل جراحي، القاي بيهوشي وحفظ آن و پيشگيري يا تـسكين درد بلافاصله پس از عمل ج

موارد مصرف و عوارض آلفنتانيل -ALFENTANIL

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :893
رده بارداری : C موارد مصرف : آلفنتانيل يك ضددرد مخدر است كـه به عنوان داروي همراه و همچنـين بـراي القـاي بيهوشـي مصرف ميشود. اين دارو همچنين با تزريق داخل نخـاع و درون سـخت شـامه بـراي

موارد مصرف و عوارض آ سی آ -ACA

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1241
موارد مصرف : تركيـب اسـتامينوفن و اسـيد اسـتيل ساليسيليك براي تسكين درد هاي خفيف تا متوسط ناشي از سردرد هاي ميگرني و كاهش تب بكار مـي رود. كـافئين موجود در اين فرآورده از بروز گيجي و عوارض

موارد مصرف و عوارض سابوکسون - suboxone

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :2838
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو بعنوان ضد درد براي تـسكين دردهاي متوسط تـا شـديد و نيـز قبـل از عمـل جراحـي تجويز ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو با تاثير بر گيرنده هاي اپيو

موارد مصرف و عوارض بوپرنورفین - BUPRENORPHINE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :956
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو بعنوان ضد درد براي تـسكين دردهاي متوسط تـا شـديد و نيـز قبـل از عمـل جراحـي تجويز ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو با تاثير بر گيرنده هاي اپيو

موارد مصرف و عوارض ترامادول - Tramadol

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1128
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو معمولاً براي درد هاي متوسط و نسبتاً شديد همچنين پس از اعمال جراحي ارتوپـدي و زنان از جمله سزارين بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو يك ضد د

موارد مصرف و عوارض سلبرکس - Celebrex

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :75228
قرص سلبرکس 200,کپسول سلبرکس خارجی,سلبرکس ۲۰۰,قیمت سلبرکس,قیمت قرص سلبرکس,سلبرکس امریکایی,سلبرکس 100 چیست,عوارض قرص سلبرکس

موارد مصرف و عوارض سلکسیب - CELECOXIB

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :6903
سلکسیب براي درمان آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت (تخفيف علائم و نشانه ها) بكارميرود.عوارض قرص سلکسیب ۲۰۰,عوارض سلکسیب 200 چیست؟,باکلوفن 10 چیست؟,کپسول سلبرکس,قرص گاباپنتین,متوکاربامول 500 میلی گرم,قرص celebrex,قیمت قرص celebrex

موارد مصرف و عوارض متادون - METHADONE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1069
رده بارداری : C موارد مـصرف : متـادون بـراي كنتـرل درد شـديد و درمان كمكي قطع وابستگي به اپيوئيد ها و از راه تزريقـي براي ايجاد بيدردي در زايمان بكارميرود. فارماكوكينتيك: از ر

موارد مصرف و عوارض مرفین - Morphine

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1019
رده بارداری : C موارد مصرف : مـرفين بـراي تـسكين درد و بعنـوان داروي كمكي در درمان سـرفه و ادم حـاد ريـوي مـصرف ميشود. فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود،

موارد مصرف و عوارض ناپروكسن - NAPROXEN

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1875
رده بارداری : C موارد مصرف : ناپروكسن در درمان آرتريت روماتوئيد، اســتئوآرتريت، آرتريــت جوانــان، درد، نقــرس، التهــاب غيرروماتيسمي، تب و قاعدگي دردناك مصرف ميشود. فارماكوكي

موارد مصرف و عوارض كدئين - CODEINE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :889
مـوارد مـصرف: كـدئين بـراي كنتـرل درد خفيـف تامتوسط و درمان سرفه بكارميرود. فارماكوكينتيك: ايـن دارو ازطريـق خـوراكي بخـوبي جذب ميشود. كدئين در كبد متابوليزه و از طريـق كليـه دف

موارد مصرف و عوارض دیکلوفناک - Diclofenac

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :974
دیکلوفناک شیاف,ژل موضعی دیکلوفناک,عوارض دیکلوفناک,دیکلوفناک پتاسیم,مدت زمان اثر شیاف دیکلوفناک,عوارض قرص دیکلوفناک,شیاف دیکلوفناک 50 برای کودکان,آمپول دیکلوفناک

موارد مصرف و عوارض استامینوفن - ACETAMINOPHEN

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :13810
مصرف در بارداری : ایمن موارد مصرف : استامينوفن در تسكين درد هاي ملايم تامتوسط و به عنوان ضدتب بكار ميرود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بامهــار ســاخته شــدن پروستاگلاندينها

موارد مصرف و عوارض آ.اس.آ - A.S.A

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :8418
موارد مصرف  آسپرين براي درمان دردهاي خفيف تا متوسط (سر درد، ديس منوره، ميالژي، دردهاي دنداني)، درمان درد و التهاب در بيماران آرتريت روماتوئيد، اوستئوآرتريت و نيز کاهش تب انديکاسيون دار
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد