قتل دختر تهرانی / مرد خیانتکار ار را فقط برای خودش می خواست

قتل دختر 14 ساله در تهران / مرد خائن او را فقط برای خودش می خواست


تاریخ :پنجشنبه,۲۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید :562


حوادث رکنا: مینا شنید ه بود وقتی فرار کند ، زنان مهربان و تنهایی هستند که به او سرپناه می د هند و می تواند د ر ازای کار د ر خانه آن ها زند گی راحتی د اشته باشد. با عجله خود را به خیابان پشت مد رسه رساند و با تاکسی به ترمینال تهران رفت.

قتل دختر 14 ساله در تهران / مرد خائن او را فقط برای خودش می خواست

به گزارش رکنا، یک بار به تهران رفته بود . به خاطر بیماری ماد رش همراه او د ر بیمارستان های تهران سرگرد ان بود ، هیچ کس را د ر آنجا نمی شناخت. مقد اری پول د ر کیف د اشت که برای چنین روزی پس اند از کرد ه بود . د ر ترمینال برخلاف تصورش به راحتی بلیت خرید . وقتی د اخل اتوبوس شد بد ون اعتنا به شماره بلیت و صند لی د ر کنار زنی میان سال نشست و وقتی مرد جوانی خواست به سرجای خود ش برود ، اجازه گرفت د ر کنار آن زن بنشیند.

اتوبوس به راه افتاد ، می د انست د یگر راهی برای بازگشت وجود ند ارد ، از پنجره به بیرون خیره شد و به گریه افتاد. دلتنگ مادرش بود اما از کتک های پدرش همیشه متنفر بود.

وقتی به تهران رسید، احساس کرد د ر یک هیاهوی غریب گرفتار شد ه است. تصمیم گرفت خانه را فراموش کند تا احساس د لتنگی ند اشته باشد .

ساعت 8 صبح بود که موبایل بازپرس کشیک قتل زنگ خورد . شنید جسد د ختر نوجوانی د ر کانال آب ابوذر تهران پید ا شد ه است.

دقایقی بعد، بازپرس پژوهش وارد منطقه ممنوعه شد که با نوار سفید رنگی به شعاع 20 متر مشخص شد ه بود. د ر حاشیه کانال آب جسد ی د ید ه می شد که کفش های کتانی سفید مانتویی به رنگ سفید ، روسری نارنجی و شلوار لی به تن د اشت و یک کیف نارنجی نیز د ر فاصله نیم متری اش روی سنگی افتاد ه بود.

وقتی بالای سر جسد رسید ، از چهره سالم آن متوجه شد یک د ختر کم سن و سال به قتل رسید ه است و نوع آرایش ابرو و صورتش کاملاً مشخص کرد مقتول یک د ختر خیابانی یا فراری از خانه است.

هیچ آثاری از ضربات چاقو و خون آلود گی وجود ند اشت. قرار گرفتن زبان بین د ند ان های د ختر نوجوان نشان می د اد او را خفه کرد ه اند . ماموران تشخیص هویت نیز این فرضیه را تایید کرد ند و جای کبود ی روی گلوی مقتول را به بازپرس پژوهش نشان د اد ند . د ر بازرسی از کیف نارنجی د ختر نوجوان، شناسنامه اش به د ست آمد که مشخص می کرد مقتول مینا نام د ارد و 14 ساله است. از محل تولد وی به نظر می رسید خانواد ه اش د ر یکی از شهرستان های کوچک باشند.

بازپرس پژوهش با د ید ن موبایلی د ر کیف مینا، آن را یک سرنخ د انست. باید همه شماره تلفن های ذخیره شده و پیام های مقتول بررسی می شد . با وجود این که می د انست با این روش پای مظنونان زیاد ی به پروند ه کشید ه خواهد شد ، د ستور ویژه ای صاد ر کرد . هنوز یک هفته نگذشته بود که به بازپرس اطلاع د اد ند خانواد ه مینا شناسایی شد ه اند و اد عا د ارند د خترشان از حد ود 45 روز پیش از خانه شان فرار کرد ه است. مد ت کوتاه فرار مینا با شکل و شمایل او همخوانی ند اشت اما وقتی بررسی های مخابراتی نشان د اد شماره تلفن های زیاد ی د ر حافظه و مسیر تلفنی موبایل مینا نیست، بازپرس پی برد این د ختر با عد ه محد ود ی آشنایی د اشته است و می توان قاتل را شناسایی کرد!

حد ود شش زن که همگی خیابانی بود ند د ر تلفن مینا شناسایی و تحت بازجویی قرار گرفتند . جالب این که تنها د و مرد جوان د ر بین تماس گیرند گان بود ند و آنان نیز با د ستور بازپرس پژوهش بازد اشت شد ند.

زنان اد عاهای مشابهی د اشتند . مینا را به خوبی نمی شناختند و همگی د ر پارک ها و خیابان ها یا فروشگاه ها با او آشنا شد ه و تلفنی با هم د ر تماس بود ند و حتی یک شب د ر کنار هم نبود ه اند.

نوبت به د و مرد ی رسید که افشین و کیارش نام د اشتند. ابتد ا افشین پشت میز بازجویی نشست، بازپرس قبل از هر کاری موبایل مینا را روی میز گذاشت، بعد گفت :

این گوشی برای تو آشنا نیست؟

-خیر، من گوشی باز نیستم و د ر کار خرید و فروش هم نیستم.

د ختری به نام مینا را می شناسی؟

-می د انم که همه چیز را می د انید ، بله او را می شناسم و یک بار د ر پارکی او را د ید م و شماره موبایلش را گرفتم بعد از آن د ر تماس های تلفنی سعی د اشتم قرار ملاقات بگذارم که نمی شد.

چگونه آشنا شد ید ؟

-چون د ختربچه بود و آرایش غلیظی د اشت تعجب کرد م. د ر اولین برخورد هم سن او را پرسید م و شنید م 14 ساله است. خواستم نصیحت اش کنم اما شیطان وسوسه ام کرد .

می د انی کجاست؟

-اطلاعی ند ارم، اگر د ر بازد اشت است و اد عاهایی د رباره من د ارد می توانید مواجهه حضوری کنید .

بازپرس از افسر پروند ه خواست، افشین را از اتاق خارج کند ، سپس کیارش را از خارج اتاق به میز بازجویی فراخواند:

این گوشی به نظرت آشنا نیست؟

-اصلا،ً انگار زنانه است، من مرد هستم، می بینید که؟!

می د انم! مینا را که می شناسی؟

-وای مینا، می د انستم برایم د رد سرساز خواهد شد ، فکر نمی کرد م یک شماره اشتباه گرفتن من را به پای د ختر 14 ساله ای خواهد سوزاند.

منظورت چیه؟

-می خواستم به د وستم زنگ بزنم که اشتباهی به موبایل مینا زنگ زد م، عذرخواهی کرد م اما او د ست برد ار نبود ، مد ام زنگ می زد و اس ام اس می د اد . خود را 22 ساله معرفی می کرد و می خواست ملاقاتی د اشته باشیم .

ملاقات د اشتید ؟

-خیر، لزومی ند اشت. من زن و بچه د ارم، چند باری زنگ زد م و خواستم د ست از سرم برد ارد اما خیلی پررو بود.

یعنی او را اصلاً ند ید ه ای؟

فقط تماس تلفنی و اس ام اس همین!

بازپرس پژوهش د ستور د اد هر د و مرد د ر اختیار پلیس باشند ، وقتی اتاق خلوت شد رو به پنجره نشست و به سرنوشت سیاه این د ختر فراری فکر کرد ، هنوز چایی اش تمام نشد ه بود که لبخند ی زد و تلفن را برد اشت. د قایقی نگذشته بود که کیارش با شنید ن تنها د لیل بازپرس پژوهش، پذیرفت که قاتل است. این مرد گفت:نخستین روزی که مینا به تهران آمد د ر مید ان آزاد ی سوار ماشین من شد . به او علاقه مند شد م و تصمیم گرفتم مینا را برای خود م د اشته باشم. خانه کوچکی اجاره کرد م و موبایلی برای او خرید م اما هنوز 10 روز نگذشته بود که فهمید م مینا با مرد د یگری تماس تلفنی د ارد و زنان زیاد ی به او زنگ می زنند . خیلی سعی کرد م او را به سمت خود م بکشم. نشد تا این که د ر خانه استیجاری خفه اش کرد م و ...

تنها د لیل بازپرس پژوهش

هر د و متهم گاهی د روغ پرد ازی کرد ه اند تا خود را بی گناه نشان د هند . افشین گفت که مینای 14 ساله را د ید ه است اما از مد ل موبایلش اطلاعی ند ارد اما کیارش تاکید کرد هیچ گاه مینا را ند ید ه است اما د ر جای د یگری گفت که مینا 14 ساله بود اما پشت تلفن وانمود می کرد، 22 ساله است. اگر کیارش این د ختر نوجوان را ند ید ه بود به خصوص این که تا روز بازد اشت از قتل اطلاع نداشت از کجا می د انست او درباره سن خود د روغ گفته و با وجود 14 ساله بود ن خود را پشت تلفن و اس ام اس ها 22 ساله معرفی کرد ه است. پس او مینا را ملاقات کرد ه بود


منبع:رکنا

برچسب ها :این مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد