قرص كلرديازپوكسايد چیست؟


تاریخ :دوشنبه,۲۵ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید :28548


كلرديازپوكسايد در كنتـرل اخـتلالات اضطراب يا براي تسكين كوتـاه مـدت علائـم اضـطراب و همچنين بـراي رفـع علائـم قطـع مـصرف الكـل مـصرف ميشود.

كلرديازپوكسايد از راه خــوراكي جــذب ميشود و تمايـل زيـادي بـراي اتـصال بـه پـروتئين هـاي پلاسمايي دارد.در كبد متابوليزه شده و به متابوليت هـاي فعال تبديل ميشود. نيمه عمر آن 5-30 ساعت ودفع آن از طريق كليه ميباشد. زمان شروع اثر دارو پس از مصرف يك مقدار واحـد بـه سـرعت جـذب آن و پـس از مـصرف مقادير متعدد، به سرعت و ميـزان تجمـع دارو و بـه نوبـه خود به نيمه عمر دفع و كليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها در خصوص كلرديازپوكسايد :

1- در بيماري تنفسي، ضعف عضلاني، بيماران بـا سـابقه مصرف نابجاي دارو و الكل و يا افراد با اختلال شخصيتي، مسموميت شديد با الكل همراه با علائـم حيـاتي ضـعيف شده، اغماء، شوك گلوكوم حاد بازاويه بـسته يـا اسـتعداد ابتلا به آن، مياستني گراو بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- درافراد مسن، نارسايي كبدي و نوجوانان و افراد داراي بيمـاري شـديد كليـوي، مقدارمـصرف دارو بايـد كـاهش پيداكند.

3- مصرف طولاني مدت يا مقادير زيـاد دارو، خطـر بـروز وابستگيهاي جسمي و رواني را افزايش ميدهد.

عوارض جـانبي كلرديازپوكسايد :

خـواب آلـودگي و منگـي در روزبعـد ازمــصرف دارو، گيجــي و عــدم تعــادل (بخــصوص در افرادمسن)، فراموشي، وابستگي، تحريك پذيري غيرعـادي و در برخـي مـوارد سـردرد، سـرگيجه، افـت فـشارخون، افزايش ترشـحات بـزاق، كرامـپ و درد در ناحيـه شـكم، بثورات جلدي، اخـتلال بينـائي، تغييـر در ميـل جنـسي، احتباس ادرار، اختلالات خوني و يرقان از عوارض جـانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي كلرديازپوكسايد :

مصرف همزمان با الكل يـا سـاير داروهـاي مـضعف CNS از جملـه ضـددردهـاي مخـدر، بيهوش كننـده هـا ي عمـومي، مهاركننـده هـا ي مونـوآمين اكــسيداز(MAO) ، ضدافــسردگيهــاي ســه حلقــه اي و داروهاي پائين آورنده فشارخون كه باعث تـضعيف CNS ميشوند (مانند كلونيدين و متيل دوپا ) و رزرپـين ممكـن اســت اثــر مــضعف CNS ايــن دارو را تــشديد نمايــد . آنتي اسيدها جذب كلرديازپوكسايد را به تاخير مي اندازنـد . كاربامازپين متابوليسم كلرديازپوكسايد را افزايش و غلظت ســرمي آن را كــاهش مــيدهــد. مــصرف همزمــان بنزوديازپينها با ايتراكونازول و كتوكونازول ممكـن اسـت سبب مهار متابوليسم بنزوديازپينها و در نتيجـه افـزايش غلظت پلاسمايي اين داروها شود.

نكات قابل توصيه كلرديازپوكسايد :

1- اين دارو ممكن است وابستگي ايجاد كند و نبايد بيش از مقدار توصيه شده يا به مدت طولاني مصرف شود.

2- اگر بعد از چند هفته اثر درماني كاهش يابد، بايـد بـه پزشك مراجعه شود. 

3- در صورت بـروز خـوابآلـودگي، سـرگيجه، منگـي، از دست دادن مهارت در انجام كار بخصوص در افراد مـسن، در رانندگي و كار با ماشين آلاتي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط شود.

4- به منظور كاهش احتمال بـروز علائـم قطـع مـصرف، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع شود.

 


منبع:پورتال پادرا

برچسب ها :این مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید


دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد