آسم

موارد مصرف و عوارض اسپری ونتالکس چیست؟(اسپری سالبوتامول)

تنفسی تعداد بازدید :635
ترکیب اسپری ونتالکس : هر پاف اسپری تنفسی ونتالکس حاوی100 میکروگرم سالبوتامول سولفات است. این دارو بدون مواد مخرب لایه اوزون م

موارد مصرف و عوارض قرص و شربت متادون چیست؟

ضد درد و ضدالتهاب تعداد بازدید :640
متادون چیست ؟ از خانواده مواد شبه افيونى است و به صورت قرص ، شربت و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد ، بيشتر در درمان وابس

موارد مصرف و عوارض آسماویت - Asmavit | شربت آسماویت

تنفسی تعداد بازدید :481
سوسپانسیون آسماویت شربت آسماویت یک فرمولاسیون پیشرفته برای حفاظت از سیستم تنفسی است که شامل انواع آنتی کسیدان ها از جمله انواع ویتامین ها از قبیل ب کمپلکس، ویتام

موارد مصرف و عوارض پردنیزولون - Prednisolone

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :415
‎قرص پردنیزولون خوراکی ‎پردنیزولون متعلق به دسته داروهای کورتیکواستروئیدی می باشد . کورتیکواستروئیدها در موارد بسیاری تجویز می شوند . بطور مثال جهت کنترل علائم آسم ، التهاب روده ها

موارد مصرف و عوارض مونته لوکاست - Montelukast

تنفسی تعداد بازدید :966
قرص مونته لوکاست (Montelukast) به منظور درمان طولانی مدت آسم و همچنین تسکین علایم رینیت آلرژیک به کار می رود. این قرص به دو صورت بلعیدنی و جویدنی دردسترس می باشد. نام دیگر این دارو ملوکاست

موارد مصرف و عوارض باریم سولفات - Barium Sulfate

حاجب تعداد بازدید :1
موارد مصرف باریم سولفات سولفات باریم به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مصرف می شود.

موارد مصرف و عوارض اکسی کانتین - Oxycontin

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1077
اکسی کانتین چیست ؟ اکسی کانتین/کونتین (Oxycontin) یا اکسی کدون (oxycodone) یک داروی ضد درد (مسکن) برای تسکین دردهای متوسط تا شدید می باشد که برای مدت تسکین طولانی مدت به کار می رود . اکسی کدون برای

موارد مصرف و عوارض فلوئورواوراسيل - FLUOROURACIL

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1086
موارد مصرف :  فلوئورواوراسـيل در درمـان كارسـينوم كولوركتال، پستان، معـده و لوزالمعـده تجـويز مـي شـود . همچنين در درمان كارسينوم مثانه، پروسـتات، تخمـدان، دهانه رحم، رحم، ريه، كبد،

موارد مصرف و عوارض اكوتيوفات (ECHOTHIOPHATE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :791
موارد مصرف :  اكوتيوفات در درمان گلوكوم بـا زاويـه باز، انسداد مجراي خروجي مايع زلاليه، به دنبال برداشتن عنبيه، لوچي تطابقي همگرا، بعضي از انواع گلوكوم ثانويـه كه با التهاب مجموعه عنب

موارد مصرف و عوارض استيل كولين - ACETYLCHOLINE

ضد گلوکوم تعداد بازدید :804
موارد مصرف:  استيل كولين براي ايجاد تنگي كامل و ســريع مردمــك چــشم در مــواردي ماننــد جراحــي آب مرواريـد، پيونـد قرنيـه، برداشـتن عنبيـه و سـاير اعمـال جراحي بخش قدامي چشم مصرف م

موارد مصرف و عوارض ميواكوريوم کلراید(MIVACURIUM CHLORIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :805
موارد مصرف : ميواكوريوم به عنوان داروي كمكـي در بيهوشي عمومي و تسهيل انتوباسيون داخل تراشه به كـار ميرود.  مكانيسم اثر : ميواكوريوم به طور رقابتي به گيرندههـاي كولينرژيك در صف

موارد مصرف و عوارض سـيس اتراكوريـوم(CISATRACURIUM)

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :1024
موارد مصرف : سـيس اتراكوريـوم بـراي انتوباسـيون داخل ناي و ايجاد شلي عضلات در بيهوشي عمومي بـراي انجام جراحي و براي كمك به ونتيلاسـيون كنتـرل شـده استفاده ميشود.  مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض ایوپانوئیک اسید(IOPANOIC ACID)

حاجب تعداد بازدید :823
موارد مصرف :  اين فـرآورده بـراي پرتونگـاري كيـسه صفرا فقط در مواردي به كار ميرود كه تـشخيص بعـد از التراسونوگرافي غيرقطعي باشـد . همچنـين بـراي درمـان بيماري گريوز در صورتي كه درم انه

موارد مصرف و عوارض پيلوكـارپین (PILOCARPINE)

ضد گلوکوم تعداد بازدید :1
موارد مصرف : پيلوكـارپين بـراي درمـان گلوكـوم بـا زاويه باز، گلوكوم با زاويه بسته قبل از جراحي و القا ء تنگ شدن مردمك چشم پس از جراحي يا افتالموسكوپي بكـار ميرود. مكانيسم اثر : پي

موارد مصرف و عوارض آمينوفيلين - AMINOPHYLLINE

تنفسی تعداد بازدید :1017
رده بارداری : C مـوارد مـصرف: آمينـوفيلين بـراي درمـان انـسداد برگشتپذير راه هاي تنفسي وآسم حاد و به عنوان محرك تنفسي در آپنه نوزادان مصرف ميشود.  مكانيسم اثر:  آمينـوفي

موارد مصرف و عوارض بكلومتازون - BECLOMETHASONE

تنفسی تعداد بازدید :1373
مــوارد مــصرف : بكلومتــازون بــه عنــوان درمــان پيشگيرنده در بيماران مبتلا به آسم نـايژه اي مـزمن بكـار ميرود. همچنين به صورت اسپري بيني در موارد درمـان و پيــشگيري از رينيــتهــاي آ

موارد مصرف و عوارض برم هگزين - BROMHEXINE

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :2483
موارد مصرف :  برم هگزين به عنوان خلط آور و رقيـق كننده ترشحات موكوسي در مـواردي ماننـد التهاب نـايژه، آسم، برونشيكتازي و التهاب سينوس ها همـراه بـا تجمـع ترشحات موكوسي غليظ و چـسبنده د

موارد مصرف و عوارض دكسترومتورفان (DEXTROMETHORPHAN)

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :981
رده بارداری : C موارد مصرف :  دكسترومتورفان براي درمـان علامتـي ســرفههــاي بــدون خلــط ناشــي از گلــودرد ســاده و سرماخوردگي يا محركهاي استنشاق شده بكار ميرود.  مكانيـس

موارد مصرف و عوارض دکسترومتورفان-پی(DEXTROMETHORPHAN – P)

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :933
رده بارداری : C موارد مصرف : اين فـرآورده در رفـع حـالات التهـابي دستگاه فوقاني از جمله رينيت آلرژيـك، التهـاب حـاد يـا تحت حاد سينوس ها، خروسك، التهاب حاد گوارش مياني و التهاب ناي و

موارد مصرف و عوارض دوكساپرام(DOXAPRAM)

تنفسی تعداد بازدید :826
رده بارداری :B موارد مصرف :  دوكساپرام به عنوان محرك در درمـان ضعف تنفسي، تضعيف تنفسي پس از اعمال جراحي و يـا آپنهاي كه بـدليل مـصرف شـل كننـده هـا ي عـضلاني - اسـكلتي ايجـاد نـشده ب

موارد مصرف و عوارض فلوتيكازون (FLUTICASONE PROPIONATE)

تنفسی تعداد بازدید :814
موارد مصرف : فلوتيكازون در درمان آسم مزمن و نيز COPD به كار ميرود.  مكانيسم اثر :  فلوتيكازون يـك كورتيكوسـتروئيد داراي اثــر ضــدالتهابي مــيباشــد. ايــن دارو از طريــق تحري

موارد مصرف و عوارض گادودیامید(GADODIAMIDE)

حاجب تعداد بازدید :867
موارد مصرف :  اين دارو براي انجام MRI مغزي براي نمايــانســازي ضــايعات داخــل جمجمــهاي بــا عــروق غيرطبيعي يا مشكوك به اخـتلال در سـد مغـزي -خـوني بكارميرود. اين دارو همچنين براي نما

موارد مصرف و عوارض فلورسئين (FLUORESCEIN )

متفرقه تعداد بازدید :859
موارد مصرف : فلورسئين بـه صـورت موضـعي بـراي اندازهگيري فشار سطح محدب چشم، پيداكردن ضـايعات سطح چشم، تعيين محل زخم و اجسام خارجي در چشم، انجام آزمون نشت اشك و آزمون هاي نشت زخم چـشم، و قر

موارد مصرف و عوارض رها (Raha)

گیاهی تعداد بازدید :822
موارد مصرف: اين فراورده به عنـوان كمـك در رفـع علائم ترك اعتياد بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  بربـرين موجـود در زرشـك داراي اثـرات ضدتشنج، سداتيو و بربامين اثـر كاهنـده فـشارخ

موارد مصرف و عوارض فيتوکلد (Phytocold)

گیاهی تعداد بازدید :838
موارد مصرف :  اين فرآورده در درمـان كمكـي علائـم سرماخوردگي، گرفتگـي بينـي، سـينوس هـا و بـه عنـوان خلطآور بكار ميرود.  مكانيسم اثر : تركيبـات موجـود در آكيناسـه از جملـه آل

موارد مصرف و عوارض ميـرتكس (MYRTEX)

گیاهی تعداد بازدید :1070
موارد مصرف :  قطـره ميـرتكس جهـت درمـان آفـت مينوز بكار ميرود.  مكانيسم اثر : منـو و سـزكوئي تـرپن هـا ي موجـود در اسانس مورد داراي خاصـيت ضـدباكتريايي، ضـدقارچي و دزانفكتان

موارد مصرف و عوارض منتول (Menthol)

گیاهی تعداد بازدید :733
موارد مصرف : منتول مايع به عنوان ضداحتقان بيني و جهت برطرف نمـودن درد هـاي موضـعي، بخـصوص در ناحيه سر، صورت و گردن بكار ميرود.  مكانيسم اثر : منتول در غلظت هاي كم به طور انتخابي

موارد مصرف و عوارض ماتريکا (Matrica)

گیاهی تعداد بازدید :768
موارد مصرف :  اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و ساير قسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباش

موارد مصرف و عوارض کاميسول (Kamisol )

گیاهی تعداد بازدید :747
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و سايرقسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباشد.

موارد مصرف و عوارض گاسترولان (Gastrolan)

گیاهی تعداد بازدید :726
موارد مصرف:  ايـن فـراورده جهـت برطـرف نمـودن سوهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف ميگردد.  مكانيسم اثر :  روغنهاي فرار موجود در اين فـراورده بـا داشــتن اثــرات آنتــي اسپا

موارد مصرف و عوارض گارلي کپ (Garlicap)

گیاهی تعداد بازدید :518
موارد مـصرف :  ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.  مكانيسم اثر : سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف ديوار

موارد مصرف و عوارض گارلیک(GARLIC)

گیاهی تعداد بازدید :561
موارد مـصرف :  ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف دي

موارد مصرف و عوارض گارلت (Garlet)

گیاهی تعداد بازدید :498
موارد مـصرف :  ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـض لات صاف دي

موارد مصرف و عوارض گارسين (Garcin)

گیاهی تعداد بازدید :550
موارد مـصرف : ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.  مكانيسم اثر : سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف ديواره عر


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد