آمپول

موارد مصرف و عوارض قرص و شربت متادون چیست؟

ضد درد و ضدالتهاب تعداد بازدید :527
متادون چیست ؟ از خانواده مواد شبه افيونى است و به صورت قرص ، شربت و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد ، بيشتر در درمان وابس

موارد مصرف و عوارض میدازولام - Midazolam | آمپول میدازولام

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :378
موارد مصرف میدازولام  ميدازولام براي ايجاد تسكين و فراموشي قبل از عمل جراحي و يا در موقع القاء بيهوشي و همچنين به همراه داروهاي بي‌حس‌كننده موض

موارد مصرف و عوارض قرص جوشان ا سی سی لانگ - ACC LONG Tablet

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :2262
اطلاعات دارویی استیل‌سیستئین را مطالعه فرمائید.(کلیک نمائید)

موارد مصرف و عوارض دیدروژسترون - Dydrogesterone

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :404
موارد مصرف دیدروژسترون ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشي

موارد مصرف و عوارض هیدراپرس - HYDRAPRES

متفرقه تعداد بازدید :311
اطلاعات دارویی هیدرالازین را مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض دپومدرول - depo-medrol

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :1690
اطلاعات دارویی متیل پردنیزولون را مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض متیل پردنیزولون - Methylprednisolone

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :388
موارد مصرف متیل پردنیزولون متيل پردنيزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات آلرژيك التهابي و

موارد مصرف و عوارض پردنیزولون - Prednisolone

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :395
‎قرص پردنیزولون خوراکی ‎پردنیزولون متعلق به دسته داروهای کورتیکواستروئیدی می باشد . کورتیکواستروئیدها در موارد بسیاری تجویز می شوند . بطور مثال جهت کنترل علائم آسم ، التهاب روده ها

موارد مصرف و عوارض واکسن پنوموکوکال - Pneumococcal Vaccines

واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها تعداد بازدید :687
موارد مصرف واکسن پنوموکوکال اين فرآورده براي ايجاد ايمني فعال بر عليه پنوموني و باكتريمي و ساير عفونت هاي پنوموككي ناشي از انواع مختلف Pneumoniae Streptococcus موجود در واكس

موارد مصرف و عوارض اکتووکس - actovex

ضد ویروس تعداد بازدید :576
لطفا اطلاعات دارویی اینترفرون بتا a1 مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض دیکلوژین - DICLOGIN

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :343
اطلاعات دارویی دیکلوفناک را مطالعه فرمائید

موارد مصرف و عوارض ایپاسین - IPACIN

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :553
اطلاعات دارویی آممیکاسین مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض رانیتیدین - Ranitidine

گوارشی تعداد بازدید :435
موارد مصرف رانیتیدین رانيتيدين در درمان كوتاه مدت زخمهاي فعال دوازدهه يا زخم هاي فعال و خوش خيم معده، (در مقادير كم براي پيشگيري از عود زخم دوازدهه مصرف مي شود)، حا

موارد مصرف و عوارض لتروزول - LETROZOLE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1011
موارد مصرف :  اين دارو در درمان سرطان پيشرفته يا پيشرفته موضعي سينه در زنان بعـد از يائـسگي اسـتفاده مــيشــود. همچنــين ممكــن اســت بــه عنــوان درمــان Neoadjuvant در بيمـاري -hormone Localised p

موارد مصرف و عوارض اینترفرون آلفا - INTERFERONS ALPHA

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1487
موارد مصرف:  انترفرون آلفا در درمان لوسمي hairy cell ،كونديلوما آكوميناتا، هپاتيت مـزمن فعـال، سـاركوم كاپوسي همراه با ايدز، كارسين وم مثانه، كارسـينوم كليـه، لوســمي ميلوســيتيك مــزمن

موارد مصرف و عوارض جمسيتابين هيدروكلرايد - GEMCITABINE HCl

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1104
موارد مصرف : جمـسيتابين هيدروكلرايـد در درمـان تومورهاي مثانه، پستان، ريه و پانكراس به كار ميرود.  مكانيسم اثر :  اين دارو يك آنالوگ سيتارابين مي باشـد كه در داخل سلول به نوك

موارد مصرف و عوارض داكتينومايسين - DACTINOMYCIN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :947
موارد مـصرف:  داكتينومايـسين در درمـان سـاركوم اوينـگ، تيروئيـد و تومـور تروفوبلاسـتيك بكـار مـيرود. همچنين در درمان كارسينوم رحم، بيضه، تومـور ويلمـز، رابدوميوســاركوما، كارســين

موارد مصرف و عوارض بوسرلين - BUSERELIN

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :747
مـوارد مــصرف: بوسـرلين در درمـان كارسـينوماي پيشرفته پروستات مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنـين بعنوان محرك تخمك گـذاري در روش تلقـيح مـصنوعي براي IVF نيز استفاده ميشود.  مكانيسم ا

موارد مصرف و عوارض آسپاراژیناز - ASPARAGINASE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :820
موارد مصرف :  آسـپاراژيناز در درمـان لوسـمي حـاد لنفوسيتيك بكار ميرود. همچنين در درمان لوسمي حـاد ميلوسيتيك و ميلومنوسيتيك، لنفومـا هـا ي هـوچكيني و غيرهوچكيني و ملانوساركوما مصرف شد

موارد مصرف و عوارض ارسنیک تری اکسید -ARSENIC TRIOXIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :902
مـوارد مـصرف:  اين دارو براي induction of remission and consolidation در لوسمي پروميلوسيتيك حاد استفاده مي شود. اين دارو بــراي بيمــاران مقــاوم بــه درمــان بــا رتينوئيــدها و آنتينئوپلاستيكها يا د

موارد مصرف و عوارض اسپكتينومايسين - SPECTINIMYCIN

ضد باکتری تعداد بازدید :1828
موارد مصرف : اين دارو در درمـان سـوزاك ناشـي از گونوكوكسي مقاوم به پني سـيلين يـا درمـان سـوزاك يـاشانكروئيد در بيماران حساس به پنـي سـيلين هـا مـصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  ا

موارد مصرف و عوارض پیپراسیلین - PIPERACILLIN

ضد باکتری تعداد بازدید :973
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي ناشـي از پسودوموناس آئروژينوزا مصرف ميشود.  فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 0/5-1 ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خـود مـي رسـد . نيمـه عمـر د

موارد مصرف و عوارض پنی سیلین جی پروکائین - PENICILLIN G PROCAINE

ضد باکتری تعداد بازدید :882
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي حساس به پني سيلين، (به ويژه ديفتري و نوروسـيفليس ) مـصرف ميشود.  فارماكوكينتيك:  اين دارو به آهستگي در محل تزريـق (عضلاني) آزاد ميشود و

موارد مصرف و عوارض پنی سیلین بنزاتین - PENICILIN G BENZATHINE

ضد باکتری تعداد بازدید :582
مــوارد مــصرف:  ايـن دارو در درمـان عفونـتهــاي باكتريايي حساس به پني سـيلين، از جملـه بيمـاري يـاز، التهاب حلق و سيفليس و به عنوان پيشگيري از ابـتلا بـه تب روماتيسمي مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض امپی سیلین - AMPICILLIN

ضد باکتری تعداد بازدید :37781
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادرار، عفونت گوش ميـاني، برونـشيت مـزمن، سـالمونلوز مهاجم و سوزاك مصرف ميشود. فارماكوكينتيك:  35-50درصـد از دارو از راه خـوراكي جذ

موارد مصرف و عوارض سفتي زوكسيم - CEFTIZOXIME

ضد باکتری تعداد بازدید :1127
موارد مصرف :  سفتي زوكسيم در درمان عفونـت هـا ي مفصل واستخوان، سوزاك ساده، عفونت هاي داخل شـكم، مننژيت، سپتي سمي باكتريايي، عفونت هاي بافـت نـرم و پوست و عفونـت هـا ي باكتريـايي مجـراي

موارد مصرف و عوارض كلماستين - CLEMASTINE

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1426
موارد مصرف : كلماستين در درمان علامتـي رينيـت آلرژيــك، التهــاب آلرژيــك ملتحمــه، خــارش ناشــي از واكنشهاي آلرژيك و كهيـر و بـه عنـوان درمـان كمكـي شوك آنافيلاكتيك به كار ميرود.

موارد مصرف و عوارض آميل نيتريت - AMYLNITRITE

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :799
موارد مصرف : آميل نيتريت براي درمان حملات حاد آنژين صدري به كار ميرود، ولي به دليل وجود داروهـا يي با سميت پائين تر، مانند نيتـرات هـا ، كمتـر مورداسـتفاده قرار مي گيرد. اين تركيب عموماً د

موارد مصرف و عوارض متوپامید(متوکلوپرامید هیدروکلرید)

گوارشی تعداد بازدید :928
ترکیب:آمپول استریل 2 میلی لیتری متوپامید حاوی 10 میلی گرم متوکلوپرامید هیدروکلرید است. فارماکولوژی:مکانیسم عمل دقیق این دارو مشخص نمی باشد. متوکلوپرامید باعث مهار اتساع ماهیچه های ص

موارد مصرف و عوارض جکتوپارین(هپارین)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :751
ترکیب:هر 1 میلی لیتر آمپول جکتوپارین حاوی 5000 واحد هپارین سدیم در محلول آبی استریل می باشد. فارماکولوژی:هپارین  بر محل های مختلفی در سیستم انعقادی خون اثر نموده و باعث تقویت اثر مها

موارد مصرف و عوارض ریلاکسین(متوکاربامول)

ضد قارچ تعداد بازدید :13653
ترکیب:هر آمپول (10 میلی لیتری) ریلاکسین حاوی 1 گرم متوکاربامول در محلول آبی استریل می باشد. فارماکولوژی:مکانیسم عمل متوکاربامول ممکن است ناشی از کاهش فعالیت عملکردی سیستم اعصاب مرکزی

موارد مصرف و عوارض تئولین - TEOLIN

تنفسی تعداد بازدید :49829
ترکیب:هر 10 میلی لیتر آمپول تئولین حاوی 250 میلی گرم آمینوفیلین (تئوفیلین – اتیلن دی آمین) در محلول استریل آبی می باشد. فارماکولوژی:تئوفیلین به طور مستقیم روی ماهیچه های صاف راه های

موارد مصرف و عوارض آدنوزين - ADENOSINE

قلب و عروق تعداد بازدید :1218
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو براي تصحيح ريتم سينوسـي در درمان تاكي كاردي فوق بطني پاروكسيمال، همـراه بـا سندروم W-P-W مـصرف مـي شـود . از ايـن دارو بـراي تشخيص افتراقي تاكي كـار

موارد مصرف و عوارض ارگوتامین سی-ERGOTAMINE – C

ضد میگرن تعداد بازدید :1909
رده بارداری : X موارد مـصرف : تركيـب ارگوتـامين و كـافئين بـراي درمان سردرد هاي عروقي، مانند حمـلات حـاد ميگـرن و ياانواع ميگرن كه به ساير دارو هاي ضددرد پاسخ نميدهد، استفاده ميگردد.


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد