اسكيزوفرني

موارد مصرف و عوارض پيموزايد (PIMOZIDE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1099
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو براي تخفيف تيك هاي صوتي و حركتــي در بيمــاران مبــتلا بــه اخــتلال Tourett’s بكارميرود كه علائم آنها شديد ميباشد يا قادر به تحمـل هالوپريدول نيس

موارد مصرف و عوارض پرفنازين - PERPHENAZINE

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1766
موارد مـصرف : پرفنـازين در اسـكيزوفرني و حـالات رواني، ماني ا و درمان كمكي كوتاه مدت اضـطراب شـديد، تحريكات رواني - حركتـي، هيجـان و تحريكـات رفتـاري شديد وناگهاني، استفراغ و تهوع شديد ب

موارد مصرف و عوارض الانزاپین(OLANZAPINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1599
رده بارداری : C موارد مـصرف : از ايـن دارو بـراي درمـان تظـاهرات اختلالات رواني از جمله اختلالات دوقطبي و اسكيزوفرني استفاده ميشود. مكانيسم اثر : اگرچه مكانيسم اثـر ضـدجنون ا

موارد مصرف و عوارض كتامين(KETAMINE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1067
موارد مصرف : كتامين به عنوان يك بيهـوش كننـده عمومي براي اعمال جراحي يا تشخيص كوتاه مدت كه به شل شدن عضلات اسكلتي نياز ندارند، مـصرف مـي شـود . كتامين همچنين به عنوان داروي كمكي همـراه بـا

موارد مصرف و عوارض هالوپريدول(HALOPERIDOL)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :944
رده بارداری : C موارد مصرف : هالوپريدول در درمان علائم اخـتلالات حاد و مزمن پسيكوتيك مانند اسكيزوفرني .حالات مانيـك و پسيكوز ناشي از دارو مصرف ميشود. اين دارو همچنين براي درمان مشكلات

موارد مصرف و عوارض ترانيـل سـايپرومين(TRANYLCYPROMINE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :950
موارد مصرف : اين دارو براي درمان افسردگي شـديد درصــورت عــدم تــاثير ياعــدم تحمــل ســاير دارو هــاي ضدافسردگي، تجويز ميشود. مكانيــسم اثــر: ترانيـلسـايپرومين آنـزيم مونـو

موارد مصرف و عوارض مـاپروتيلين(MAPROTILINE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1189
رده بارداری : B موارد مصرف : اين دارو براي بهبود بيماري افسردگي بخصوص وقتي تسكين لازم باشد، تجويز ميشود. مكانيسم اثر: ايـن دارو برداشـت مجـدد سـروتونين و نوراپينفـرين بـه داخ

موارد مصرف و عوارض ايزوكربوكسازيد(ISOCARBOXAZID)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1539
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان افسردگي شديد كه به ساير دارو هاي ضدافسردگي پاسخ نمـي دهنـد، مـصرف ميشود. مكانيسم اثر : ايزوكربوكسازيد آنزيم مونوآمين اكـسيداز ر

موارد مصرف و عوارض دوکسپین(DOXEPIN)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1823
موارد مصرف : اين دارو براي درمان بيماري افسردگي تجويز ميشود. مكانيسم اثر : هرچندمكانيسم دقيق اثرضدافسردگي آن مــشخص نيــست ولــي ايــن دارو از گــروه داروهــاي ضدافسردگي سه حلق

موارد مصرف و عوارض ریسپریدون - RISPERIDONE

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1425
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: ايــن دارو بــراي درمــان تظــاهرات اخــتلالات ســايكوتيك بكــار ميرود واثــر درمــاني قابــل ملاحظهاي برعلائم مثبت و منفي اسكيزوفرني دارد. مكا


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد