تشنج

موارد مصرف و عوارض لووفلوکساسین - Levofloxacin | قرص لووفلوکساسین

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :863
لووفلوکساسین چیست ؟ لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولونها است که بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی هوازی و برخی بی هوازی های حساس به دارو مؤثر است. همچنین لوو

موارد مصرف و عوارض فلوکستین - Fluoxetine | عوارض قرص فلوکستین

اعصاب تعداد بازدید :902
فلوکستین چیست؟ فلوکستین (Fluoxetine) یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است که استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختلال وسواسی اجباری، اختلا

موارد مصرف و عوارض میدازولام - Midazolam | آمپول میدازولام

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :381
موارد مصرف میدازولام  ميدازولام براي ايجاد تسكين و فراموشي قبل از عمل جراحي و يا در موقع القاء بيهوشي و همچنين به همراه داروهاي بي‌حس‌كننده موض

موارد مصرف و عوارض ونلافاکسین - Venlafaxine

ضد افسردگی تعداد بازدید :875
موارد مصرف ونلافاکسین این دارو در درمان افسردگی، اختلالات اشطراب عمومی و فوبیای احتماعی بکار می رود. مکانیسم اثر ونلافاکسین ونل

موارد مصرف و عوارض سرترالین - Sertraline

ضد افسردگی تعداد بازدید :827
موارد مصرف سرترالین در درمان افسردگی، وسواس اجباری، اختلالات پانیک و اختلالات خلقی کاربرد دارد مکانیسم اثر سرترالین سرترالین ی

موارد مصرف و عوارض پرگابالین - Pregabalin

ضد صرع تعداد بازدید :615
موارد مصرف پرگابالین ضد تشنج. الف- درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس پس از 1 هفته با وجه به رسپانس دوز

موارد مصرف و عوارض اکسی کانتین - Oxycontin

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1054
اکسی کانتین چیست ؟ اکسی کانتین/کونتین (Oxycontin) یا اکسی کدون (oxycodone) یک داروی ضد درد (مسکن) برای تسکین دردهای متوسط تا شدید می باشد که برای مدت تسکین طولانی مدت به کار می رود . اکسی کدون برای

موارد مصرف و عوارض پنی سیلین جی پروکائین - PENICILLIN G PROCAINE

ضد باکتری تعداد بازدید :887
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي حساس به پني سيلين، (به ويژه ديفتري و نوروسـيفليس ) مـصرف ميشود.  فارماكوكينتيك:  اين دارو به آهستگي در محل تزريـق (عضلاني) آزاد ميشود و

موارد مصرف و عوارض کوآموکسی کلاو - CO-AMOXICLAV

ضد باکتری تعداد بازدید :1344
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادراري – تناسلي، عفونت گوش مياني، مجاري تنفـسي و برونشيت مزمن ، سالمونلوز م هاجم، عفونـت هـاي شـكمي، سلوليت، گـازگرفتگي حيوانـات و عفونـ

موارد مصرف و عوارض اوفلوکساسین(OFLOXACIN)

ضد باکتری تعداد بازدید :38102
موارد مصرف :  اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادرار، التهاب مزمن پروسـتات، مجـاري تنفـسي تحتـاني، پوست و بافت هاي نرم، سـوزاك بـدون عواقـب و التهـاب غيرگونوكوكي پيشابراه و گردن رحم

موارد مصرف و عوارض اسيدناليديكــسيك(NALIDIXIC ACID)

ضد باکتری تعداد بازدید :37316
مـــوارد مـــصرف: اسيدناليديكــسيك در درمــان عفونتهاي مجاري ادرار مصرف ميشود.  مكانيـــسم اثـــر: اسيدناليديكـــسيك از مـــشتقات كينولونهاست كه ازطريق مهار ساخت DNA باكتري

موارد مصرف و عوارض ايمي پنم - سيلاستاتين(Imipenem-Cilastatin)

ضد باکتری تعداد بازدید :65344
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي هـوازي و بي هوازي ناشـي از بـاكتري هـاي گـرم مثبـت و منفـي حساس به آن شامل عفونت هاي داخل شكم، اسـتخوان و مفاصل، پوست و بافـت نـرم، مجـاري ادراري و

موارد مصرف و عوارض سيكلوســرين(CYCLOSERINE)

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :1024
موارد مـصرف : ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل درمواردعفونـت مقـاوم بـه دارو هـاي انتخـاب اول مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : سيكلوســرين يــك آنتــي بيوتيــك وسيعالطيف

موارد مصرف و عوارض پانکرونیوم بروماید(PANCURONIUM BROMIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :978
مـوارد مـصرف:  ايـن دارو بـه عنـوان داروي كمـك بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنتـرل بيمـار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شـود . همچنـين براي لوله گذاري داخـل نـاي و جراحـي هـائي كـ

موارد مصرف و عوارض سـيس اتراكوريـوم(CISATRACURIUM)

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :997
موارد مصرف : سـيس اتراكوريـوم بـراي انتوباسـيون داخل ناي و ايجاد شلي عضلات در بيهوشي عمومي بـراي انجام جراحي و براي كمك به ونتيلاسـيون كنتـرل شـده استفاده ميشود.  مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض آتراکوریوم بسیلات - ATRACURIUM BESYLATE

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :803
موارد مصرف : آتراكوريـوم بـه عنـوان داروي كمـك بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنتـر ل بيمـار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شـود . همچنـين براي لوله گذاري داخـل نـاي و جراحـي هـائي كـه

موارد مصرف و عوارض او آر اس(ORS)

الکترولیت ها تعداد بازدید :870
موارد مصرف : ايـن فـرآورده بـراي جبـران امـلاح از دست رفته در اسهال هـاي متوسـط و بـراي پيـشگيري از تشديد دهيدراتاسيون مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك:  بخـوبي از دسـتگاه گـوارش ج

موارد مصرف و عوارض منيزيوم سولفات (Magnesium sulfate)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :781
موارد مصرف : اين دارو در درمان كمي منيزيم خون، درمان اضطراري بعضي از انـواع آريتمـي هـا و همچنـين براي پيشگيري و كنترل تشنج ناشي از پـره اكلامپـسي و اكلامپسي در زنان باردار مصرف ميشود.

موارد مصرف و عوارض كلـسيم تزريقـي (CALCIUM SUPPLEMENTS)

الکترولیت ها تعداد بازدید :685
موارد مصرف :  كلـسيم تزريقـي بـراي درمـان كمـي كلسيم خون در بيماري هايي كه نيـاز بـه افـزايش سـريع غلظت يون كلسيم در سرم دارنـد، ماننـد تتـاني ناشـي از كمـي كلـسيم خـون درنـوزادان، تت

موارد مصرف و عوارض آمينوفيلين - AMINOPHYLLINE

تنفسی تعداد بازدید :996
رده بارداری : C مـوارد مـصرف: آمينـوفيلين بـراي درمـان انـسداد برگشتپذير راه هاي تنفسي وآسم حاد و به عنوان محرك تنفسي در آپنه نوزادان مصرف ميشود.  مكانيسم اثر:  آمينـوفي

موارد مصرف و عوارض رها (Raha)

گیاهی تعداد بازدید :808
موارد مصرف: اين فراورده به عنـوان كمـك در رفـع علائم ترك اعتياد بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  بربـرين موجـود در زرشـك داراي اثـرات ضدتشنج، سداتيو و بربامين اثـر كاهنـده فـشارخ

موارد مصرف و عوارض گاستروليت (Gastrolit)

گیاهی تعداد بازدید :685
موارد مصرف :  اين فرآورده در درمان درد هـاي ناشـي از سندرم روده تحريكپذيز (IBS) بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  مكانيسم اثر دقيق اين فرآورده مـشخص نشده است ولي اسـانس موجـود در آو

موارد مصرف و عوارض آپومرفين - APOMORPHINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :843
رده بارداری : C موارد مـصرف : آپـومرفين بـراي تـشخيص افتراقـي سندرم پاركينسون ايديوپاتيك استفاده ميشود. همچنين براي تشخيص پاسخ دهي سيستم دوپامي نرژيـك در انـواع سندرم پاركينسون بـه

موارد مصرف و عوارض تيوتيكسن(THIOTHIXENE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1108
موارد مصرف: تيوتيكسن براي كنترل علائـم اوليـه و ثانويه اختلالات پسيكوتيك مصرف ميشود. فارماكوكينتيك: بعد از مصرف خوراكي سـريعاً جـذب ميشود، اما جذب آن ناقص و غيرقابل پـيش بينـي ا

موارد مصرف و عوارض تيوپنتال(THIOPENTAL)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :987
رده بارداری : C موارد مصرف : تيوپنتال بـه طـور عمـده بـراي القـاي بيهوشي عمومي و بـه تنهـايي بـه عنـوان بيهـوش كننـده وريدي در اعمال جراحي كوتاه مدت كه حداقل تحريكات دردناك رادارند،

موارد مصرف و عوارض تی اتیل پرازین (THIETHYLPERAZINE)

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1732
موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان تهـوع و اسـتفراغ مصرف مي شود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو هماننــد ســاير تركيبــات فنوتيازيني برمركز استفراغ و همچنين بر منطقه ماشـه اي گيرنده

موارد مصرف و عوارض ريواستيگمين(RIVASTIGMINE)

آلزایمر تعداد بازدید :3274
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي مواردخفيف تامتوسط زوال عقل در بيماري آلزايمـر بكـار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو يـك مهاركننـده برگـشت پـ

موارد مصرف و عوارض پيموزايد (PIMOZIDE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1099
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو براي تخفيف تيك هاي صوتي و حركتــي در بيمــاران مبــتلا بــه اخــتلال Tourett’s بكارميرود كه علائم آنها شديد ميباشد يا قادر به تحمـل هالوپريدول نيس

موارد مصرف و عوارض تيوريـدازين(THIORIDAZINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :991
موارد مصرف : درموارد اسـكيزوفرني و سـاير حـالات جنون، مانيا، بـراي درمـان كمكـي كوتـاه مـدت وك مكـي تحريــكپــذيري روانــي – حركتــي، اضــطراب شــديد و تحريكپذيري و بيقراري در سـالم

موارد مصرف و عوارض فلوفنـازين(FLUPHENAZINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :988
موارد مصرف : فلوفنـازين در درمـان اسـكيزوفرني و حالات رواني ديگر، ما نيا و نيز درمان كمكي كوتـاه مـدت هيجان شـديد، تحريكـات روانـي – حركتـي، اضـطراب و رفتارهاي ناگهاني شديد بكار ميرو

موارد مصرف و عوارض پتيدين(PETHIDINE)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :988
موارد مصرف : پتيدين (مپريدين) در كنترل درد هاي متوسط تا شديد، تـسكين درد در موقـع زايمـان و عمـل جراحي، به عنوان داروي پيش بيهوشي و به منظور افزايش اثر داروهاي هوشبر استفاده ميشود. فار

موارد مصرف و عوارض كربنات ليتيم(LITHIUM CARBONATE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :951
موارد مصرف : اين دارو براي درمان حملات حاد مانيا و هيپومانيــا در اخــتلالات قطبــي و بــه عنــوان درمــان نگهدارنده جهت كاهش حالات مانيـ ك در بيمـاران دچـار مانيــا بكــار ميرود. ايــن

موارد مصرف و عوارض هالوپريدول(HALOPERIDOL)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :944
رده بارداری : C موارد مصرف : هالوپريدول در درمان علائم اخـتلالات حاد و مزمن پسيكوتيك مانند اسكيزوفرني .حالات مانيـك و پسيكوز ناشي از دارو مصرف ميشود. اين دارو همچنين براي درمان مشكلات

موارد مصرف و عوارض گالانتامین(GALANTAMINE)

آلزایمر تعداد بازدید :1456
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي مواردخفيف تامتوسط زوال عقل در بيماري آلزايمـر بكـار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو يك آلكا لوئيـد اسـت كـه ب


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد