تيوگوانين

موارد مصرف و عوارض بوسولفان - BUSULFAN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :850
مــوارد مــصرف :  بوســولفان در درمــان لوســمي ميلوسـيتيك مـزمن بكـار مـيرود و در درمـان لوســمي ميلوسيتيك حاد نيز مصرف شده است.  مكانيــسم اثــر: بوســولفان در چرخــه سـ

موارد مصرف و عوارض وين بلاستين - VINBLASTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :2154
رده بارداری : D موارد مـصرف : ويـن بلاسـتين در درمـان كارسـينوم پستان، تومورهاي تروفوبلاستيك، كارسينوم بيـضه، ريـه، مثانه و كليه، نوروبلاستوم، لنفـوم هـاي هـوچكيني و غيـر هوچكيني،

موارد مصرف و عوارض تيوگوانين - THIOGUANINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1148
رده بارداری : D موارد مـصرف : تيوگـوانين در درمـان لوسـمي هـاي ميلوسيتيك و لنفوسـيتيك حـاد و لوسـمي ميلوسـيتيك مزمن به كار ميرود. مكانيسم اثـر : تيوگـوانين در چرخـه سـلولي بـ


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد