ريفامپين

موارد مصرف و عوارض قرص و شربت متادون چیست؟

ضد درد و ضدالتهاب تعداد بازدید :527
متادون چیست ؟ از خانواده مواد شبه افيونى است و به صورت قرص ، شربت و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد ، بيشتر در درمان وابس

موارد مصرف و عوارض دیدروژسترون - Dydrogesterone

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :404
موارد مصرف دیدروژسترون ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشي

موارد مصرف و عوارض متیل پردنیزولون - Methylprednisolone

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :388
موارد مصرف متیل پردنیزولون متيل پردنيزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات آلرژيك التهابي و

موارد مصرف و عوارض سديم آمينوسالسيلات(SODIUM AMINOSALICYLATE)

ضد باکتری تعداد بازدید :809
موارد مصرف :  اين دارو همراه با سـاير دارو هـاي ضـد سل، به عنوان جايگزين دارو هـاي انتخـاب اول در درمـان سل مقاوم به اين داروها مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : اين دارو شـبيه پاراآ

موارد مصرف و عوارض ريفـامپين(RIFAMPIN)

ضد باکتری تعداد بازدید :829
موارد مصرف : ريفـامپين بـه همـراه سـاير دارو هـاي ضدسل در درمان اين بيماري مصرف ميشود. همچنـين، اين دارو همراه با ساير دارو ها در درمان عفونت هـاي حـاد استافيلوكوكي، جذام، بروسلوز، عفونت

موارد مصرف و عوارض ريفابوتين(RIFABUTIN)

ضد باکتری تعداد بازدید :1007
موارد مصرف : اين دارو براي پيشگيري از بروز عفونت ناشي از كمپلكس مايكوباكتريوم آويوم (avium. M (در بيماراني كه دچار ضعف سيستم ايمنـي هـستند، مـصرف ميشود. همچنين همـراه بـا سـا ير دارو هـاي ضدس

موارد مصرف و عوارض ايزونيازيد(ISONIAZIDE)

ضد باکتری تعداد بازدید :11873
موارد مصرف : ايزونيازيد همراه با ساير دارو هاي ضـد سل در درمان سل و به تنهايي براي پيشگيري از بروز اين بيماري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: ايزونيازيــد يــك آنتــيبيوتيــك باكتر

موارد مصرف و عوارض ايتراكونازول(ITRACONAZOLE)

ضد قارچ تعداد بازدید :12261
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي قـار چي دهان، حلق و واژن ناشي از كانديداآلبيك انس، عفونت هـاي سيــستميك قــارچي ناشــي از كان ديــدا، آســپرژيلوس و كريپتوكــــوك (ازجملــــه من

موارد مصرف و عوارض فلوكونـازول(FLUCONAZOLE)

ضد قارچ تعداد بازدید :907
موارد مـصرف : فلوكونـازول در درمـان عفونـت هـاي قارچي د هان وحلق، مري، واژن و عفونت هاي سيـستميك ناشي از كانديدا آلبيكانس و در درمان عفونت هاي قـارچي پوست مصرف ميشود. اين دارو ممكـن اسـت

موارد مصرف و عوارض دی هیدروتاکیسترول(DIHYDROTACHYSTEROL)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :922
موارد مـصرف : ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از كمبود ويتامين D و كـاهش كلـسيم خـون در بيمـاران مبتلا به كاهش فعاليت پاراتيروئيد مصرف ميشود.  مكانيسم اثر : ويتـامين هـاي گـرو ه D

موارد مصرف و عوارض نيمـوديپين(NIMODIPINE)

قلب و عروق تعداد بازدید :2027
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: نيمـوديپين بـراي بهبـود بـرونده نرولوژيــك از طريــق كــاهش شــيوع و شــدت نقــايص ايسكميك در بيماران مبتلا به خونريزي زير عنكبوتي هاي ناشي از آنوري

موارد مصرف و عوارض هالوپريدول(HALOPERIDOL)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :942
رده بارداری : C موارد مصرف : هالوپريدول در درمان علائم اخـتلالات حاد و مزمن پسيكوتيك مانند اسكيزوفرني .حالات مانيـك و پسيكوز ناشي از دارو مصرف ميشود. اين دارو همچنين براي درمان مشكلات

موارد مصرف و عوارض فنتا نيل(FENTANYL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1611
رده بارداری : C موارد مصرف : فنتا نيل يك ضددرد مخـدر اسـت كـه بصورت تزريقـي بـه عنـوان داروي ضـددرد هنگـام عمـل جراحي، القاي بيهوشي وحفظ آن و پيشگيري يا تـسكين درد بلافاصله پس از عمل ج

موارد مصرف و عوارض مـاپروتيلين(MAPROTILINE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1184
رده بارداری : B موارد مصرف : اين دارو براي بهبود بيماري افسردگي بخصوص وقتي تسكين لازم باشد، تجويز ميشود. مكانيسم اثر: ايـن دارو برداشـت مجـدد سـروتونين و نوراپينفـرين بـه داخ

موارد مصرف و عوارض دوکسپین(DOXEPIN)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1819
موارد مصرف : اين دارو براي درمان بيماري افسردگي تجويز ميشود. مكانيسم اثر : هرچندمكانيسم دقيق اثرضدافسردگي آن مــشخص نيــست ولــي ايــن دارو از گــروه داروهــاي ضدافسردگي سه حلق

موارد مصرف و عوارض آتوواکون کلروگوانيد - ATOVAQUONE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1230
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: ايــن دارو درپيــشگيري و درمــان مالارياي فالسي پاروم غير مخاطره آميز مصرف مي شود. مـوارد منـع مـصرف: در صـورت وجـود اخـتلالات هماتولوژيــك ا

موارد مصرف و عوارض متادون - METHADONE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1123
رده بارداری : C موارد مـصرف : متـادون بـراي كنتـرل درد شـديد و درمان كمكي قطع وابستگي به اپيوئيد ها و از راه تزريقـي براي ايجاد بيدردي در زايمان بكارميرود. فارماكوكينتيك: از ر

موارد مصرف و عوارض وراپامیل - VERAPAMIL

قلب و عروق تعداد بازدید :1002
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو براي كنترل آنژين كلاسـيك (پايـدارمزمن)، كنتـرل آنـژين وازواسپاسـتيك يـا آنـژين ناپايــدار در بيمــاراني كــه قــادر بــه تحمــل دارو هــاي مسدو

موارد مصرف و عوارض Mirena

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1045
رده بارداری : X مــوارد مــصرف: لوونورژســترل(Mirena) بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز ق

موارد مصرف و عوارض لوونورژسترل - LEVONORGESTREL

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :994
رده بارداری : X مــوارد مــصرف: لوونورژســترل بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز قدامي

موارد مصرف و عوارض وارفارین سدیم - WARFARIN SODIUM

قلب و عروق تعداد بازدید :911
رده بارداری : X موارد مصرف : اين دارو براي پيشگيري از آمبـولي در بيمــاري روماتيــسمي قلــب و فيبريلاســيون دهليــزي، پيـشگيري از تـشكيل لختـه پـس از نـصب دريچـههـاي مـصنوعي قلـب، پ

موارد مصرف و عوارض آملوديپين - AMLODIPINE

قلب و عروق تعداد بازدید :660
رده بارداری : C موارد مصرف: آملوديپين براي كنترل آنژين كلاسيك (آنژين پايدارمزمن يا آنژين ناشي از فعاليت ) بدون علائـم اسپاسم عروق وهمچنين براي درمـان زيـادي فـشارخون مصرف ميشود. اين د

موارد مصرف و عوارض کلسیتریول - Calcitriol

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :6822
رده بارداری : C موارد مـصرف : ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از كمبود ويتامين D و كـاهش كلـسيم خـون در بيمـار ان مبتلا به كاهش فعاليت پاراتيروئيد مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنين در درم


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد