فني توئين

موارد مصرف و عوارض قرص و شربت متادون چیست؟

ضد درد و ضدالتهاب تعداد بازدید :527
متادون چیست ؟ از خانواده مواد شبه افيونى است و به صورت قرص ، شربت و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد ، بيشتر در درمان وابس

موارد مصرف و عوارض فلوکستین - Fluoxetine | عوارض قرص فلوکستین

اعصاب تعداد بازدید :883
فلوکستین چیست؟ فلوکستین (Fluoxetine) یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است که استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختلال وسواسی اجباری، اختلا

موارد مصرف و عوارض دیدروژسترون - Dydrogesterone

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :404
موارد مصرف دیدروژسترون ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشي

موارد مصرف و عوارض متیل پردنیزولون - Methylprednisolone

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :388
موارد مصرف متیل پردنیزولون متيل پردنيزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات آلرژيك التهابي و

موارد مصرف و عوارض داکسی سایکلین - DOXYCYCLINE

ضد باکتری تعداد بازدید :1
موارد مصرف :  اين دارو در درمـان برونـشيت مـزمن، عفونـتهـاي ناشـي از بروسـلا، كلاميـديا، ميكوپلاسـما و ريكتزيا و نيز در درمان آكنه ولگاريس و افوزيـون پلـورالناشي از سيروز يا بيماري ه

موارد مصرف و عوارض مترونيـدازول (METRONIDAZOLE)

ضد باکتری تعداد بازدید :37483
موارد مصرف : مترونيـدازول در درمـان عفونـت هـا ي بيهــوازي (ازجملــه عفونــت هــاي دنــدان) ريــشهكنــي هليكوباكترپيلوري و عفونـت هـا ي تـك ياختـ هاي مـصرف ميشود. اين دارو در درمـان واژ

موارد مصرف و عوارض ايزونيازيد(ISONIAZIDE)

ضد باکتری تعداد بازدید :11873
موارد مصرف : ايزونيازيد همراه با ساير دارو هاي ضـد سل در درمان سل و به تنهايي براي پيشگيري از بروز اين بيماري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: ايزونيازيــد يــك آنتــيبيوتيــك باكتر

موارد مصرف و عوارض نيفـديپين(NIFEDIPINE)

قلب و عروق تعداد بازدید :871
رده بارداری : C موارد مصرف : نيفـديپين در درمـان آنـژين وكنتـرل زيادي فشارخون مـصرف مـي شـود . ايـن دارو در كنتـرل آنژين وازواسپاتيك يا آنژين ناپايدا ر در بيماراني كـه قـادر به تحمل د

موارد مصرف و عوارض آميودارون - AMIODARONE

قلب و عروق تعداد بازدید :975
رده بارداری : D موارد مـصرف : آميـودارون از راه خـوراكي فقـط در درمـان تـاكيكـاردي بطنـي گهگيـر و غيرپايـدار از نظـر هموديناميكي و فيبريلاسيون بطني گهگير زماني كه ساير داروها موثر ن

موارد مصرف و عوارض فنتا نيل(FENTANYL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1611
رده بارداری : C موارد مصرف : فنتا نيل يك ضددرد مخـدر اسـت كـه بصورت تزريقـي بـه عنـوان داروي ضـددرد هنگـام عمـل جراحي، القاي بيهوشي وحفظ آن و پيشگيري يا تـسكين درد بلافاصله پس از عمل ج

موارد مصرف و عوارض پريميدون(PRIMIDONE)

ضد صرع تعداد بازدید :1051
مــوارد مــصرف: ايـن در درمـان حمـلات تـشنجي جنراليزه تونيك – كلونيـك (صـرع بـزرگ )، ميوكلونيـك شبانه، حملات تشنجي پارشيال پيچيده (سـايكوموتور ) و ساده پارشيال (كورتيكال فوكال) مصرف مي

موارد مصرف و عوارض فني توئين (PHENYTOIN)

ضد صرع تعداد بازدید :1901
رده بارداری:D موارد مصرف : فني توئين در كنترل تمام انـواع صـرع بغير از حملات صـرع كوچـك، و همچنـين درمـوارد درد عصب سه قلو، حمله مداوم صرعي، آريتمـي قلبـي و نيـز براي تسريع در التيـام

موارد مصرف و عوارض فنوباربيتال(PHENOBARBITAL)

ضد صرع تعداد بازدید :1058
رده بارداری : D موارد مصرف : فنوباربيتال در تمام انواع صرع بزرگ و كوچــك و در حملــه مــداوم صــرعي بــه كــار مــيرود. فنوباربيتــال تزريقــي بــراي درمــان اضــطراري بعــضي از حمل

موارد مصرف و عوارض ايزوفلوران(ISOFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1159
موارد مصرف : ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك: حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) ايزوفلـوران هنگـام مـصرف بـا اكـسيژن 1/15% و هنگـام مص

موارد مصرف و عوارض پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :2096
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسم

موارد مصرف و عوارض لواميزول - LEVAMISOLE

ضد انگل تعداد بازدید :2193
رده بارداری : C موارد مصرف : لواميزول در درمان آلودگي به كرم هاي گرد، به ويژه اسكاريس، و نيز آلـودگي كـرم هـاي قلابـدار مصرف ميشود. اين دارو به عنوان محرك سيستم ايمنـي بدن در بيماري ها

موارد مصرف و عوارض متادون - METHADONE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1123
رده بارداری : C موارد مـصرف : متـادون بـراي كنتـرل درد شـديد و درمان كمكي قطع وابستگي به اپيوئيد ها و از راه تزريقـي براي ايجاد بيدردي در زايمان بكارميرود. فارماكوكينتيك: از ر

موارد مصرف و عوارض داكسي سايكلين - DOXYCYCLINE

ضد باکتری تعداد بازدید :1491
رده بارداری : D موارد مصرف : اين دارو در درمـان برونـشيت مـزمن، عفونـتهـاي ناشـي از بروسـلا، كلاميـديا، ميكوپلاسـما و ريكتزيا و نيز در درمان آكنه ولگاريس و افوزيـون پلـورال ناشي ا

موارد مصرف و عوارض پنتوپرازول - PANTOPRAZOLE

گوارشی تعداد بازدید :14084
موارد مصرف : اين دارو براي درمان بيمـاري برگـشت محتويـات معـده بـه مـري، زخـم پپتيـك، پيـشگيري از زخمهاي ناشي از مصرف NSAIDs و سـندرم زولينجـر اليسون مصرف مي شود. مكانيسم اثر : اين د


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد