كاربامازپين

موارد مصرف و عوارض فلوکستین - Fluoxetine | عوارض قرص فلوکستین

اعصاب تعداد بازدید :883
فلوکستین چیست؟ فلوکستین (Fluoxetine) یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است که استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختلال وسواسی اجباری، اختلا

موارد مصرف و عوارض دیدروژسترون - Dydrogesterone

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :404
موارد مصرف دیدروژسترون ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشي

موارد مصرف و عوارض متیل پردنیزولون - Methylprednisolone

كورتيكواستروئيدها تعداد بازدید :388
موارد مصرف متیل پردنیزولون متيل پردنيزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات آلرژيك التهابي و

موارد مصرف و عوارض داکسی سایکلین - DOXYCYCLINE

ضد باکتری تعداد بازدید :1
موارد مصرف :  اين دارو در درمـان برونـشيت مـزمن، عفونـتهـاي ناشـي از بروسـلا، كلاميـديا، ميكوپلاسـما و ريكتزيا و نيز در درمان آكنه ولگاريس و افوزيـون پلـورالناشي از سيروز يا بيماري ه

موارد مصرف و عوارض ايزونيازيد(ISONIAZIDE)

ضد باکتری تعداد بازدید :11873
موارد مصرف : ايزونيازيد همراه با ساير دارو هاي ضـد سل در درمان سل و به تنهايي براي پيشگيري از بروز اين بيماري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: ايزونيازيــد يــك آنتــيبيوتيــك باكتر

موارد مصرف و عوارض پسيليوم (PSYLLIUM)

گیاهی تعداد بازدید :847
موارد مصرف : پسيليوم دردرمان يبوست هاي مـزمن، براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابـت مزاج نبايد تحت فش ار باشند مانند بيماران با زخـم بـرش فرج (episiotomy)، هموروئيد ترومبوزه دردنا

موارد مصرف و عوارض موسیلیوم (Musylium)

گیاهی تعداد بازدید :2270
موارد مصرف :  اين فـرآورده در درمـان يبوسـت هـا ي مزمن، براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشند مانند بيماران با زخـم برش فرج (episiotomy)، هموروئيد ترومب

موارد مصرف و عوارض ایزوترتینوئین (ISOTRETINOIN)

پوستی و ضد آفتاب تعداد بازدید :1
موارد مصرف : ايزوترتينـوئين رتينوئيـدي اسـت كـه براي درمان سيستميك سيستيك نودولا و بثورات جلدي توده اي (acne conglobate)و بثورات جلدي شـديد كــه بــه دوره هــاي كامــل درمــاني عو

موارد مصرف و عوارض هالوپريدول(HALOPERIDOL)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :942
رده بارداری : C موارد مصرف : هالوپريدول در درمان علائم اخـتلالات حاد و مزمن پسيكوتيك مانند اسكيزوفرني .حالات مانيـك و پسيكوز ناشي از دارو مصرف ميشود. اين دارو همچنين براي درمان مشكلات

موارد مصرف و عوارض فلووكسامين(FLUVOXAMINE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1471
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان اختلالات وسواسـي - اجباري (obsessive - compulsive) براي تخفيـف علايم بكار ميرود. مكانيسم اثر : فلووكسامين با مهار اختـصاصي بازجـذب سروتونين

موارد مصرف و عوارض فنتا نيل(FENTANYL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1611
رده بارداری : C موارد مصرف : فنتا نيل يك ضددرد مخـدر اسـت كـه بصورت تزريقـي بـه عنـوان داروي ضـددرد هنگـام عمـل جراحي، القاي بيهوشي وحفظ آن و پيشگيري يا تـسكين درد بلافاصله پس از عمل ج

موارد مصرف و عوارض كلوزاپين(CLOZAPINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1021
رده بارداری : B موارد مصرف: كلوزاپين براي درمان اسـكيزوفرني در بيماراني كه به ساير دارو هاي ضدسايكوز پاسخ نمي دهنـد يا نسبت به آن داروها عدم تحمل دارند، مصرف ميشود. مكانيــسم اثـ

موارد مصرف و عوارض كلرديازپوكسايد(CHLORDIAZEPOXIDE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :2175
موارد مصرف : كلرديازپوكسايد در كنتـرل اخـتلالات اضطراب يا براي تسك ين كوتـاه مـدت علائـم اضـطراب و همچنين بـراي رفـع علائـم قطـع مـصرف الكـل مـصرف ميشود. فارماكوكينتيــك: ايــن

موارد مصرف و عوارض ايزوكربوكسازيد(ISOCARBOXAZID)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1537
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان افسردگي شديد كه به ساير دارو هاي ضدافسردگي پاسخ نمـي دهنـد، مـصرف ميشود. مكانيسم اثر : ايزوكربوكسازيد آنزيم مونوآمين اكـسيداز ر

موارد مصرف و عوارض پريميدون(PRIMIDONE)

ضد صرع تعداد بازدید :1051
مــوارد مــصرف: ايـن در درمـان حمـلات تـشنجي جنراليزه تونيك – كلونيـك (صـرع بـزرگ )، ميوكلونيـك شبانه، حملات تشنجي پارشيال پيچيده (سـايكوموتور ) و ساده پارشيال (كورتيكال فوكال) مصرف مي

موارد مصرف و عوارض فنوباربيتال(PHENOBARBITAL)

ضد صرع تعداد بازدید :1058
رده بارداری : D موارد مصرف : فنوباربيتال در تمام انواع صرع بزرگ و كوچــك و در حملــه مــداوم صــرعي بــه كــار مــيرود. فنوباربيتــال تزريقــي بــراي درمــان اضــطراري بعــضي از حمل

موارد مصرف و عوارض لاموتریژین(LAMOTRIGINE)

ضد صرع تعداد بازدید :1197
رده بارداری : C موارد مصرف : از ايـن دارو بـه عنـوان داروي كمكـي بـراي درمـان حمـلات تـشنجي نـسبي اوليـه و حمـلات تشنجي سندرم Lennox – Gastaut استفاده ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو شبيه فن

موارد مصرف و عوارض كاربامازپين(CARBAMAZEPINE)

ضد صرع تعداد بازدید :1031
رده بارداری : D موارد مصرف : كاربامازپين در درمان انواع صرع (بغير از صرع كوچك) و درد عصب سه قلو مصرف ميشود. مكانيسم اثـر : كاربامـازپين بـا طـولاني كـردن مـدت غيرفعــال مانـــد

موارد مصرف و عوارض پرازي كوانتل - PRAZIQUANTEL

ضد انگل تعداد بازدید :3363
رده بارداری : B موارد مصرف : پـرازي كوانتـل در درمـان آلـودگي بـه كــرمهــاي پهــن و شيــستوزوما (شيــستوزومياز) مــصرف ميشود. مكانيسم اثر : به نظر مي رسد اثر ضدكرم دارو مربوط

موارد مصرف و عوارض پروكاربازين - PROCARBAZINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1228
رده بارداری : D مــوارد مــصرف : پروكاربــازين در درمــان بيمــاري هوچكين و لنفوم هاي غيرهوچكيني، تومور هـاي مغـزي و كارسينومهاي بامنـشاء نـايژه اي، ملانـوم بـدخيم، ميلـوم مولتيپل

موارد مصرف و عوارض باكلوفن - BACLOFEN

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :1346
رده بارداری : C موارد مصرف : بـاكلوفن دردرمـان اسپاسـم شـديد و مزمن عـضله ارادي و بـه منظـور كـاهش تعـداد و شـدت حملات درد عصب سه قلو در بيماراني كه قادر به تحمـل كاربامازپين نيستند ي

موارد مصرف و عوارض ترامادول - Tramadol

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :1180
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو معمولاً براي درد هاي متوسط و نسبتاً شديد همچنين پس از اعمال جراحي ارتوپـدي و زنان از جمله سزارين بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو يك ضد د

موارد مصرف و عوارض وارفارین سدیم - WARFARIN SODIUM

قلب و عروق تعداد بازدید :911
رده بارداری : X موارد مصرف : اين دارو براي پيشگيري از آمبـولي در بيمــاري روماتيــسمي قلــب و فيبريلاســيون دهليــزي، پيـشگيري از تـشكيل لختـه پـس از نـصب دريچـههـاي مـصنوعي قلـب، پ

موارد مصرف و عوارض داكسي سايكلين - DOXYCYCLINE

ضد باکتری تعداد بازدید :1491
رده بارداری : D موارد مصرف : اين دارو در درمـان برونـشيت مـزمن، عفونـتهـاي ناشـي از بروسـلا، كلاميـديا، ميكوپلاسـما و ريكتزيا و نيز در درمان آكنه ولگاريس و افوزيـون پلـورال ناشي ا

موارد مصرف و عوارض اکس کاربازپین - OXCARBAZEPINE

اعصاب تعداد بازدید :4049
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو بـه عنـوان داروي اصـلي يـا كمكي در درمان حملات تشنجي پارشيال در بزرگـسالان و بـه عنـوان داروي كمكـي در درمـان حمـلات تـشنجي پارشيال در كودكان 4-16

موارد مصرف و عوارض دیلتیازم - DILTIAZEM

قلب و عروق تعداد بازدید :3
رده بارداری : D موارد مـصرف : ديلتيـازم در درمـان آنـژين، زيـادي فشارخون و آريتمي مصرف ميشود. ايـن دارو در كنتـرل آنژين وازواسپاتيك يا آنژين ناپايدار در بيماراني كـه قـادر به تحمل دا

موارد مصرف و عوارض ديلتيـازم(DILTIAZEM)

قلب و عروق تعداد بازدید :689
 رده بارداری : D موارد مـصرف : ديلتيـازم در درمـان آنـژين، زيـادي فشارخون و آريتمي مصرف ميشود. ايـن دارو در كنتـرل آنژين وازواسپاتيك يا آنژين ناپايدار در بيماراني كـه قـادر به تحمل

موارد مصرف و عوارض ریسپریدون - RISPERIDONE

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1423
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: ايــن دارو بــراي درمــان تظــاهرات اخــتلالات ســايكوتيك بكــار ميرود واثــر درمــاني قابــل ملاحظهاي برعلائم مثبت و منفي اسكيزوفرني دارد. مكا

موارد مصرف و عوارض ايزوترتينوئين - ISOTRETINOIN

متفرقه تعداد بازدید :1101
رده بارداری : X موارد مصرف : ايزوترتينـوئين رتينوئيـدي اسـت كـه براي درمان سيستميك سيستيك نودولا و بثورات جلدي توده اي (conglobate acne) و بثورات جلدي شـديد كــه بــه دوره هــاي كامــل در

موارد مصرف و عوارض والپروات سدیم - VALPROATE SODIUM

ضد صرع تعداد بازدید :18826
موارد مصرف : اين دارو درمان صرع سـاده و پيچيـده غياب مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو مشابه فني تـوئين و كاربامـازپين با انسداد جريان سديم، ازف عاليت با فركانس زياد نـرون هـا جل


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد