مبندازول

موارد مصرف و عوارض تيابندازول - THIABENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :1739
رده بارداری : C موارد مصرف : تيابندازول در درمـان آلـودگي بـا لارو مهــاجر پوســتي كــرم هــاي انكيلوســتوما بــرازيلينس و انكيلوســتوماكانينوم، لارو مهــاجر احــشايي كــرم هــاي

موارد مصرف و عوارض پيروينيوم - PYRVINIUM

ضد انگل تعداد بازدید :5475
موارد مصرف : اين دارو در درمـان آلـودگي بـه كـرم سنجاقي (انتروبياز يا كرمك) مصرف ميشود. مكانيسم اثر : به نظر ميرسـد ايـن دارو مـانع اسـتفاده انگل از كربوهيدراتهاي اگزوژن ميشود.

موارد مصرف و عوارض مبندازول - MEBENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :3941
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: مبنـدازول در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي نخي، گرد، شلاقي، قلابدار مصرف ميشود. مكانيسم اثر : مبندازول موجب تخريب ميكروتوبول هاي سيتوپلاسمي انگل

موارد مصرف و عوارض آلبندازول - ALBENDAZOLE

ضد انگل تعداد بازدید :2555
رده بارداری : C مــوارد مــصرف : آلبنــدازول يــك داروي ضــدكرم وسيع الطيف است و ازنظرساختمان و اثرمشابه مبنـدازول ميباشد. اين تركيب به عنـوان داروي كمكـي همـراه بـا جراحـــي كيـــس


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد