وارفارين

موارد مصرف و عوارض فلوکستین - Fluoxetine | عوارض قرص فلوکستین

اعصاب تعداد بازدید :883
فلوکستین چیست؟ فلوکستین (Fluoxetine) یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است که استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختلال وسواسی اجباری، اختلا

موارد مصرف و عوارض فلوتامید - FLUTAMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1365
موارد مصرف :  اين دارو در درمان سرطان متاستاتيك پروستات همراه با آنالوگ هورمون آزاد كننده LH) نظير گوسرلين و لوپروليد ) و همچنين در درمـان هيرسوتيـسم در زنان به كار ميرود.  مكانيسم

موارد مصرف و عوارض كاپسيتابين - CAPECITABINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :2411
موارد مـصرف : ايـن دارو از راه خـوراكي در درمـان ســرطان متاســتات يك يــا موضــعي پــستان و ســرطان متاستاتيك كولوركتال به كار ميرود.  مكانيسم اثر :  كاپسيتابين يك پيش دارو

موارد مصرف و عوارض اريترومايـسين (ERYTHROMYCIN)

ضد باکتری تعداد بازدید :1010
موارد مـصرف : اريترومايـسين بـه عنـوان جـايگزين پني سيلينها در بيماراني كـه بـه ايـن دارو هـا حـساسيت مفرط دارند، مصرف ميشود. همچنين، اريترومايـسين در درمان آنتريت ناشـي از كامپليوبـاك

موارد مصرف و عوارض سفوتاکسيم - Cefotaxime

ضد باکتری تعداد بازدید :916
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو از جمله عفونت هاي استخوان و مفاصل، سوزاك، عفونت هاي مجاري ادرار و همچنين بـه عنـوان پيـشگير

موارد مصرف و عوارض سفالکسین - CEFALEXIN

ضد باکتری تعداد بازدید :16678
موارد مصرف :  اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو از جمله عفونـت اسـتخوان و مفاصـل، پنومـوني باكتريـايي، عفونتهاي پوستي و بافت هاي نرم، ا

موارد مصرف و عوارض ريبـاويرين (RIBAVIRIN)

ضد ویروس تعداد بازدید :17017
موارد مصرف :  ايـن دارو بـصورت خـوراكي همـراه بـا اينترفرون آلفا در درمان هپاتيت C مزمن مصرف ميشود.  مكانيسم اثـر : ريبـاويرين يـك نوكلئوزيـد صـناعي بـا ساختماني شبيه گوانين

موارد مصرف و عوارض ايزونيازيد(ISONIAZIDE)

ضد باکتری تعداد بازدید :11873
موارد مصرف : ايزونيازيد همراه با ساير دارو هاي ضـد سل در درمان سل و به تنهايي براي پيشگيري از بروز اين بيماري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: ايزونيازيــد يــك آنتــيبيوتيــك باكتر

موارد مصرف و عوارض ايتراكونازول(ITRACONAZOLE)

ضد قارچ تعداد بازدید :12261
موارد مصرف : اين دارو در درمان عفونت هاي قـار چي دهان، حلق و واژن ناشي از كانديداآلبيك انس، عفونت هـاي سيــستميك قــارچي ناشــي از كان ديــدا، آســپرژيلوس و كريپتوكــــوك (ازجملــــه من

موارد مصرف و عوارض فلوكونـازول(FLUCONAZOLE)

ضد قارچ تعداد بازدید :907
موارد مـصرف : فلوكونـازول در درمـان عفونـت هـاي قارچي د هان وحلق، مري، واژن و عفونت هاي سيـستميك ناشي از كانديدا آلبيكانس و در درمان عفونت هاي قـارچي پوست مصرف ميشود. اين دارو ممكـن اسـت

موارد مصرف و عوارض رها (Raha)

گیاهی تعداد بازدید :807
موارد مصرف: اين فراورده به عنـوان كمـك در رفـع علائم ترك اعتياد بكار ميرود.  مكانيسم اثر :  بربـرين موجـود در زرشـك داراي اثـرات ضدتشنج، سداتيو و بربامين اثـر كاهنـده فـشارخ

موارد مصرف و عوارض ماتريکا (Matrica)

گیاهی تعداد بازدید :746
موارد مصرف :  اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و ساير قسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباش

موارد مصرف و عوارض کاميسول (Kamisol )

گیاهی تعداد بازدید :730
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و سايرقسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباشد.

موارد مصرف و عوارض گاسترولان (Gastrolan)

گیاهی تعداد بازدید :714
موارد مصرف:  ايـن فـراورده جهـت برطـرف نمـودن سوهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف ميگردد.  مكانيسم اثر :  روغنهاي فرار موجود در اين فـراورده بـا داشــتن اثــرات آنتــي اسپا

موارد مصرف و عوارض بابونه - Babooneh

گیاهی تعداد بازدید :418
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخـاطي دهـان و سـاير قـسمتهـاي دسـتگاه گـوارش و التهاب مجاري تنفسي (بـه صـورت بخـور ) بكـار مـي رود. علاوه بر اين داراي اثرات ضداسپاسم و

موارد مصرف و عوارض آلتيب - ALTIB

گیاهی تعداد بازدید :391
موارد مصرف : آلتيب در درمان اضطراب، بي خـوابي و سردردهاي با منشاء عصبي بكار ميرود. مكانيسم اثر : والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابول

موارد مصرف و عوارض سـرترالين(SERTRALIN)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1051
مـوارد مـصرف: ايـن دارو بـراي درمـان افـسردگي، اخــتلالات obsessive – compulsive، اخــتلالات پانيك، اختلالات PTSD) post trummatic stress)، اخــتلالات خلقــي دوران قاعــدگي در زنــان، اخــتلالات اضطرابي

موارد مصرف و عوارض پريميدون(PRIMIDONE)

ضد صرع تعداد بازدید :1051
مــوارد مــصرف: ايـن در درمـان حمـلات تـشنجي جنراليزه تونيك – كلونيـك (صـرع بـزرگ )، ميوكلونيـك شبانه، حملات تشنجي پارشيال پيچيده (سـايكوموتور ) و ساده پارشيال (كورتيكال فوكال) مصرف مي

موارد مصرف و عوارض هپارين(HEPARIN)

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :1000
رده بارداری : C موارد مصرف : هپارين در پيشگيري ودرمان ترومبـوز وريدهاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خـارج بـدن طـي جراحـي قلـب و روشهاي دياليز، به عن

موارد مصرف و عوارض كينين - QUININE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1004
رده بارداری : C موارد مصرف : كينـين در درمـان مالاريـاي ناشـي از پلاسموديوم فاليسپارم مقاوم به كلر وكين يا در صورتي كه ارگانيسم عامل، نامشخص باشد يا آنكه گونه هاي مختلـف پلاسموديوم د

موارد مصرف و عوارض لواميزول - LEVAMISOLE

ضد انگل تعداد بازدید :2193
رده بارداری : C موارد مصرف : لواميزول در درمان آلودگي به كرم هاي گرد، به ويژه اسكاريس، و نيز آلـودگي كـرم هـاي قلابـدار مصرف ميشود. اين دارو به عنوان محرك سيستم ايمنـي بدن در بيماري ها

موارد مصرف و عوارض پگاسپارگاز - PEGASPARGASE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1214
رده بارداری : C موارد مصرف : پگاسپارگاز براي درمـان لوسـمي حـاد ليمفوبلاستيك در بيماراني كه به L- آسپاراژيناز در رژيم درماني خود نياز دارند ، اما حساسيت مفرط بـه آن نـشان ميدهند، استف

موارد مصرف و عوارض وارفارین سدیم - WARFARIN SODIUM

قلب و عروق تعداد بازدید :911
رده بارداری : X موارد مصرف : اين دارو براي پيشگيري از آمبـولي در بيمــاري روماتيــسمي قلــب و فيبريلاســيون دهليــزي، پيـشگيري از تـشكيل لختـه پـس از نـصب دريچـههـاي مـصنوعي قلـب، پ

موارد مصرف و عوارض سفتریاکسون - CEFTRIAXONE

ضد باکتری تعداد بازدید :849
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: ايـن دارو در درمـان عفونـتهــاي باكتريـايي حـساس بـه آن مـصرف مـيشـود كـه شـامل شـانكروئيد، آنـدوكارديت، سـالمونلوز، شـيگلوز، سـوزاك، مننژيـت (درمـ

موارد مصرف و عوارض پنتوپرازول - PANTOPRAZOLE

گوارشی تعداد بازدید :14084
موارد مصرف : اين دارو براي درمان بيمـاري برگـشت محتويـات معـده بـه مـري، زخـم پپتيـك، پيـشگيري از زخمهاي ناشي از مصرف NSAIDs و سـندرم زولينجـر اليسون مصرف مي شود. مكانيسم اثر : اين د

موارد مصرف و عوارض نکسیوم - Nexium

گوارشی تعداد بازدید :104594
مكانيسم اثر: اين دارو با مهار انتخابي پمپ k/h- ATPase در سلول هاي پاريتال معده، از ترشح اسيد جلوگيري ميكند. فارماکوکينتيك: فراهمي زيستي دارو 90 % مي باشد و غذا باعث كاهش جذب آن مي گردد. اس- امپ


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد