پریمتامین

موارد مصرف و عوارض اسپيرامايسين - SPIRAMYCIN

ضد باکتری تعداد بازدید :550
مــوارد مــصرف:  اسپيرامايــسين بــا اثــرات مــشابه اريترومايـسين در درمـان عفونـتهـاي حـساس بـه دارو مصرف مـي شـود . ايـن دارو در درمـان عفونـت هـاي تـكياختهاي ناشي از كريپتوسـپور

موارد مصرف و عوارض سولفادوكسين - SULFADOXINE P

ضد مالاریا تعداد بازدید :1023
رده بارداری : C موارد مصرف : سولفادوكسين يك سولفوناميد طولاني اثراسـت كـه همـراه بـا پيريمتـامين در درمـان مالاريـاي فالسيپارم مقاوم به ساير دارو ها و معمولاً بعد از يـك دوره درما

موارد مصرف و عوارض پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :2098
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسم

موارد مصرف و عوارض پريماکين - PRIMAQUINE

ضد انگل تعداد بازدید :941
موارد مصرف : اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در درمان مالاريا ناشي از پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم اوال بعد از درمان با كلروكين، به منظور ريشه كني مراحل كبدي بيماري مصرف ميشود. مكا


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد