عوارض قطع کلردیازپوکساید

كلرديازپوكسايد در كنتـرل اخـتلالات اضطراب يا براي تسكين كوتـاه مـدت علائـم اضـطراب و همچنين بـراي رفـع علائـم قطـع مـصرف الكـل مـصرف ميشود.كلرديازپوكسايد از راه خــوراكي جــذب ميشود و تمايـل زيـادي بـراي اتـصال بـه پـروتئين هـاي پلاسمايي دارد.در كبد متابوليزه شده و به متابوليت هـاي فعال تبديل ميشود
قرص كلرديازپوكسايد چیست؟
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد